Haziran 25, 2019, 05:36:32
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Kýraat Ýmamlarý Kimlerdir

Balatan Fussilet, Kasm 16, 2017, 02:06:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

[justify]Kýraat Ýmamlarý. 1. Nâfi' b. Abdurrahman el-Leysî (ö. 169/785). Aslen Ýsfahanlýdýr. Kýraatte Medine imamý olarak tanýnmýþ olup muttasýl kýraat senedi Resûlullah'a Übey b. Kâ'b yoluyla ulaþýr. Yetmiþ kadar tâbiîden kýraat alan Nâfi' onlarýn okuyuþlarýndan tercihler yaparak kendi kýraatini oluþturmuþtur. Hocalarý arasýnda Abdurrahman b. Hürmüz el-A'rec, Ebû Ca'fer el-Kārî ve Müslim b. Cündeb baþta gelirken talebelerinden Kālûn ve Verþ onun kýraatini rivayet konusunda en meþhur iki isimdir. Mekkî b. Ebû Tâlib, Nâfi' ve Âsým'ýn okuyuþlarýný kýraatlerin en evlâsý, senedi en saðlam olaný ve Arapça bakýmýndan en fasihi olarak kabul eder (Zerkeþî, I, 331). 2. Ebû Ma'bed Abdullah b. Kesîr (ö. 120/738). Aslen Ýranlý olup Ýbn Kesîr künyesiyle meþhur olmuþtur. Mekke kýraat imamý olarak tanýnan Ýbn Kesîr'in kýraati Hz. Peygamber'e Mücâhid b. Cebr - Abdullah b. Abbas - Übey b. Kâ'b senediyle ulaþmýþ, talebelerinin talebelerinden olan Bezzî ve Kunbül'ün rivayetleriyle yaygýn hale gelmiþtir. 3. Ebû Amr b. Alâ el-Basrî (ö. 154/771). Mekke'de doðan ve Basra kurrâsýndan olan Ebû Amr'ýn kýraati Hz. Peygamber'e Mücâhid b. Cebr - Abdullah b. Sâib - Zeyd b. Sâbit, Yezîd b. Rûmân - Abdullah b. Ayyâþ - Übey b. Kâ'b, Hasan-ý Basrî - Hittân b. Abdullah - Ebû Mûsâ el-Eþ'arî gibi senedlerle ulaþmýþ, talebesi Yahyâ b. Mübârek el-Yezîdî'nin talebeleri Dûrî ve Sûsî'nin rivayetleriyle yaygýnlýk kazanmýþtýr. 4. Abdullah b. Âmir el-Yahsubî (ö. 118/736). Aslen Yemenli olup Ýbn Âmir künyesiyle tanýnmýþtýr. Þam kurrâsýndandýr. Kýraati Hz. Peygamber'e Mugīre b. Ebû Þihâb el-Mahzûmî - Hz. Osman senediyle ulaþmaktadýr. Talebesi Yahyâ b. Hâris'in râvilerinden kýraat alan Hiþâm b. Ammâr ve Ebû Amr Ýbn Zekvân'ýn rivayetleriyle meþhur olmuþtur. 5. Âsým b. Behdele (ö. 127/745). Kûfe kurrâsýndan olup kýraati Ebû Abdurrahman es-Sülemî - Ali b. Ebû Tâlib ve Zir b. Hubeyþ - Abdullah b. Mes'ûd isnadlarýyla Resûlullah'a ulaþmýþ, talebeleri Ebû Bekir Þu'be b. Ayyâþ ve Hafs b. Süleyman'ýn rivayetleriyle meþhur olmuþtur. 6. Hamza b. Habîb (ö. 156/773). Fars asýllý olup Kûfe kurrâsýndandýr. Kýraati Resûl-i Ekrem'e Muhammed b. Abdurrahman b. Ebû Leylâ - Îsâ b. Abdurrahman b. Ebû Leylâ - Abdurrahman b. Ebû Leylâ - Hz. Ali ve Humrân b. A'yen - Ubeyd b. Nudayle - Abdullah b. Mes'ûd isnadlarýyla ulaþmýþ, bu ilmi onun talebelerinden tahsil eden Hallâd b. Hâlid ve Halef b. Hiþâm'ýn rivayetleriyle meþhur olmuþtur. 7. Ali b. Hamza el-Kisâî (ö. 189/805). Ýran asýllý olup Kûfe kurrâsýndandýr. Kýraati Hz. Peygamber'e Hamza b. Habîb, Îsâ b. Ömer el-Hemedânî ve diðer bazý hocalarýnýn isnadlarýyla ulaþmakta, talebelerinden Ebü'l-Hâris ve Dûrî'nin rivayetleriyle yaygýnlýk kazanmýþ bulunmaktadýr. 8. Ebû Ca'fer Yezîd b. Ka'kā' el-Kārî (ö. 130/747-48). Medine kurrâsýndandýr. Kýraati Hz. Peygamber'e Abdullah b. Ayyâþ, Abdullah b. Abbas ve Ebû Hüreyre - Übey b. Kâ'b isnadýyla ulaþmakta olup talebeleri Ýbn Cemmâz ve Ýbn Verdân'ýn rivayetleriyle yaygýnlýk kazanmýþtýr. 9. Ya'kūb el-Hadramî (ö. 205/821). Basra kurrâsýndandýr. Kýraatteki isnadlarý Sellâm b. Süleyman b. Münzir, Abdurrahman b. Muhaysýn, Mehdî b. Meymûn ve Ebü'l-Eþheb Ca'fer b. Hayyân gibi hocalardan baþlayýp Hz. Ömer, Ebû Mûsâ el-Eþ'arî, Abdullah b. Mes'ûd ve Übey b. Kâ'b gibi sahâbîlere uzanan zincirlerle Hz. Peygamber'e ulaþýr. Kýraati talebelerinden Ravh ve Ruveys'in rivayetleriyle meþhur olmuþtur. 10. Halef b. Hiþâm el-Bezzâr (ö. 229/844). Kûfe kurrâsýndandýr. Hamza b. Habîb'in kýraatini Süleym b. Îsâ'dan, Âsým b. Behdele'nin kýraatini Ebû Yûsuf Ya'kūb b. Halîfe el-A'þâ'dan ve Nâfi'in kýraatini Ýshak el-Müseyyebî'den alan Halef'in isnadý Hz. Peygamber'e bu hocalarýnýn yukarýda zikredilen yollarýyla ulaþmakta olup onun kýraati talebelerinden Ýdrîs b. Abdülkerîm ve Ýshak b. Ýbrâhim el-Verrâk'ýn rivayetleriyle meþhur olmuþtur. Bu on imamdan baþka dört imamýn ilâvesiyle oluþturulan on dörtlü sistem içinde yer alan imamlar ise þunlardýr: Hasan-ý Basrî (ö. 110/728), Ýbn Muhaysýn (ö. 123/741), A'meþ (ö. 148/765), Yahyâ b. Mübârek el-Yezîdî (ö. 202/817).[/justify]

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git