Mart 25, 2019, 01:47:46 ÖÖ
Haberler:

De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. (Mulk -25)

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

Başlatan Fussilet, Eylül 14, 2017, 03:20:35 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ
[justify] [/justify]
[justify]"Maliyet-Kâr-Hacim Analizi" veya "Kâra Başlama Noktası Analizi" de denir. İşletmeler mal ve hizmel üretirler. Bu mal ve hizmetleri üretmek için katlandıkları fedakarlıkların pa­rasal ifadesi olan "ürünlerin maliyetini" bu ürünleri saltıkları kimselerden "fiyat" adı allın­da geri alırlar.[/justify]
[justify]İşletmelerin hayatlarını sürdürebilmeleri ve sermaye koyanlara gelir sağlayabilmeleri için, ürünlerini saunalanlardan, sadece maliyeti ge­ri almaları yeterli olmaz. Maliyetin üzerinde bir tutar geri alınmalıdır ki, işletmeye kâr adı­nı verdiğimiz "artıdeğer" kalabilsin. Zaten iş­letmelerin kuruluş amacı da budur. Sadece maliyetlerini geri alan veya bunu bile başara-mayarak zarar eden işletmeler faaliyetlerini sürdüremezler.[/justify]
[justify]İşletmelerin maliyetlerinin üretim miktarı ile İlişkili olması ve fiyatın genellikle işletme dışında "piyasa" dediğimiz ortamda oluşması, işletme yöneticilerinin belirli bir fiyatla satıla­cak ürünlerin, hangi üretim (ve satış) düzeyin­de ne kadar kâr bırakacağı konusunda bir ça­lışma yapmalarını gerektirir. Piyasa fiyatını et­kileyebilecek güçteki işletmeler bile bu çalış­mayı yapacak hangi üretim (ve satış) düzeyin­de, ne fiyatla satış yaparlarsa en kârlı durum­da olacaklarını bilmek isterler. Fiyatlandırma, üretim seviyesini belirleme veya yeni ürünler çıkarma konusunda verilecek kararlar, bu tür irdelemeleri gerekli kılar.[/justify]
[justify]İşte "Başabaş. Noktası Analizi" (veya Mali­yet-Kâr-Hacim Analizi) satış hacmindeki, fi­yatlardaki, maliyetlerdeki veya satış karışımın-daki değişmelerin kâr üzerindeki etkilerini gösteren bir yönetim ve planlama aracıdır.[/justify]
[justify]Başabaş Noktası Analizinin dayandığı varsa­yımlar şunlardır:[/justify]
[justify]a) Maliyetler açıkça sabit ve değişken olarak sınıflandırılabilirler. Ya da karma maliyetle­rin (hem sabit, hem de değişken maliyetler­den oluşan) sabit ve değişken kısımları belirle­nebilir;[/justify]
[justify] b) Sabit maliyetlerkesinlikle saiış tuta­rıyla birlikte değişmez. Yani satış düzeyinden etkilenmezler. Değişken maliyetler İse kesin-[/justify]
[justify]likle satış düzeyinden etkilenirler;[/justify]
[justify] c) Satış hac­mi değişse de, birim başına satış fiyatı değiş-memektedir; [/justify]
[justify]d) Satış karışımı (İşletmenin ürün çeşitleri ve toplam üretim içindeki payla­rı) sabit kalmaktadır;[/justify]
[justify] e) Üretim işletmeleri için Üretim Miktan'nın tamamı satılmış ola­caktır. Dönem sonu mamul stoku yoktur;[/justify]
[justify] f) Her çeşit satın alma fiyatı sabittir;[/justify]
[justify] g) İşletme­nin verimliliği değişmem ektedir; h) Maliyet­ler üzerinde yalnızca üretim veya satış miktarı­nın etkisi bulunduğu kabul edilmektedir. Mali­yetlere çok başka etkenler de etki eder. Fakat Başabaş Noktası Analizlerinde olay basitleşti-rilmckledir. Bir anlamıyla bu analiz statiktir. İş hayatındaki dinamik etkiler gözönüne alın­maz.[/justify]
[justify]Maliyct-Kâr-Hacİm analizinin önemi, mali­yetleri sabit ve değişken olarak bileşenlerine ayırmasıdır. Tanıma göre Sabit Maliyetler; üretim hacmindeki değişmelere bağlı olarak toplam tutarı değişmeyen maliyetlerdir. İşlet­menin belirli bir kapasitede çalışabilmesi için bu maliyetlere mutlaka katlanılması gerekir. Bu belirli kapasite kurulduktan sonra üreti­min düzeyi ne olursa olsun, toplam sabit mali­yet tutarı değşimez; fakat birim ba§ma düşen sabit maliyet üretim hacmiyle ters orantılı ola­rak değişir. Yani üretim arttıkça birim başına sabit maliyet düşer, üretim azaldıkça birim ba­şına düşen sabit maliyet de artar.[/justify]
[justify]Değişken Maliyetler ise üretim hacmiyle doğru orantılı olarak toplam tutarı değişen, fa­kat birim başına sabit kalan maliyetlerdir. Ge­nelde işçilik ve malzeme maliyetleri değişken maliyet olarak kabul edilir. Genel maliyetler ise sabit ve değişken olabilirler. Sabit maliyet­lere de örnek olarak işyeri kirası, ısınma ve ay­dınlatma maliyetleri, belirli bir kapasitede ge­rekli olanmakine ve tesisin amortismanları ve­rilebilir.[/justify]
[justify] [/justify]
Katkı Maıjı
[justify] [/justify]
[justify]Maliyetler sabit ve değişken olarak ayrıldık­ları zaman, satış hasılatını (satılan miktar X sa­tış fiyatı) değişken maliyetler ile karşılaştır­mak yararlı olur. Fiyatın sabit olduğunu var-saydımıza göre. Toplam Satış hasılatı, satış hacmi ile doğru orantılı olarak değişecektir.[/justify]
[justify]Değişken Maliyetler de satış hacmi İle doğru orantılı olduğu için, hasılat ile toplam değiş­ken maliyetler arasındaki fark da satış hacmiy­le doğrudan ilgili olarak değişecektir. İşte hası­lat ile değişken maliyetler arasındaki farka kat­kı ınatjı denir.[/justify]
[justify]Katkı marjı karar vermede yararlı bir araç­tır. Örneğin bir işletme eğer katkı marjı varsa zarar ettiği halde işe devam edebilir. Çünkü amortisman gibi bazı sabit maliyetlerden işi kapatmakla kurtulmak mümkün değildir. Kat­kı marjı İle sabit maliyetlerin bir kısmı geri alınmaktadır. Bu nedenle işe devam kararı vermekle zararını azaltmakta, bciki geçici bir zorluğu daha az zararla atlatabİlmektedir.[/justify]
[justify]Katkı Marjının sabit maliyete eşit olması ise ne kâr, ne zarar edildiği bir noktadır ki, bu ba­şabaş, noktasıdır. Maliyet Kâr-Hacim ilişkisin­de anahtar rolünü Katkı Marjı oynar. Katkı marjı toplam sabit maliyetlere eşit olduğu za­man işletmenin kârı sıfırdır veya başabaştır. Katkı marjı sabit maliyetleri aştığı zaman işlet­me kâra geçer.[/justify]
[justify] [/justify]
Başabaş Noktası
[justify] [/justify]
[justify]Başabaş noktası ise toplam satış hasılatının toplam maliyetlere eşit olduğu üretim satış hacmidir.[/justify]
[justify]Toplam Hasılat = Toplam Maliyet[/justify]
[justify]Satış Miktarı x Satış Fiyatı = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet Toplam Ilasılat-Değİşken Maliyet = Sabit Maliyet[/justify]
[justify](Katkı Marjı)                       = (Sabit Mali-[/justify]
[justify]yet)[/justify]
[justify]Katkı Marjım Satış hacminin bir fonksiyonu olarak göstermek istersek:[/justify]
[justify]a) Toplam Hasılat = Satış miktarı x Satış Fi­yatı[/justify]
[justify]b) Değişken Maliyet = Satış Miktarı x Birim Başına Değişken Maliyet[/justify]
[justify]Katkı Marjı = Toplam Hasılat - Değişken Maliyet[/justify]
[justify]Katkı Marjı = (Satış Miktarı x Satış Fiyatı) -(Satış Miktarı x Birim Başına Değişken Mali­yet)[/justify]
[justify]Katkı Marjı = Satış Miktarı (Satış Fiyatı-Bi-[/justify]
[justify]rim Başına Değişken Maliyet)[/justify]
[justify]Katkı Marjı = Sabit Maliyet = Satış Miktarı x Birim Başına Değişken Maliyet)[/justify]
[justify]Tüm üretimin satıldığı varsayımına göre han­gi üretim satış hacminde toplam satış hasılatı­nın, bu hasılatı elde etmek için katlanılmış olan toplam maliyetlere eşit olduğu yani BBN de bulunduğu şöyle hesaplanır:[/justify]
[justify]BBN Satış Miktarı = Sabit Maliyetler[/justify]
[justify]Birim Başına Katkı Marjı[/justify]

[justify]Necdet ŞENSOY[/justify]
içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

 

TinyPortal © 2005-2019