Temmuz 17, 2019, 05:07:42 S
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

BAÞABAÞ NOKTASI ANALÝZÝ

Balatan Fussilet, Eyll 14, 2017, 03:20:35

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

BAÞABAÞ NOKTASI ANALÝZÝ
[justify] [/justify]
[justify]"Maliyet-Kâr-Hacim Analizi" veya "Kâra Baþlama Noktasý Analizi" de denir. Ýþletmeler mal ve hizmel üretirler. Bu mal ve hizmetleri üretmek için katlandýklarý fedakarlýklarýn pa­rasal ifadesi olan "ürünlerin maliyetini" bu ürünleri saltýklarý kimselerden "fiyat" adý allýn­da geri alýrlar.[/justify]
[justify]Ýþletmelerin hayatlarýný sürdürebilmeleri ve sermaye koyanlara gelir saðlayabilmeleri için, ürünlerini saunalanlardan, sadece maliyeti ge­ri almalarý yeterli olmaz. Maliyetin üzerinde bir tutar geri alýnmalýdýr ki, iþletmeye kâr adý­ný verdiðimiz "artýdeðer" kalabilsin. Zaten iþ­letmelerin kuruluþ amacý da budur. Sadece maliyetlerini geri alan veya bunu bile baþara-mayarak zarar eden iþletmeler faaliyetlerini sürdüremezler.[/justify]
[justify]Ýþletmelerin maliyetlerinin üretim miktarý ile Ýliþkili olmasý ve fiyatýn genellikle iþletme dýþýnda "piyasa" dediðimiz ortamda oluþmasý, iþletme yöneticilerinin belirli bir fiyatla satýla­cak ürünlerin, hangi üretim (ve satýþ) düzeyin­de ne kadar kâr býrakacaðý konusunda bir ça­lýþma yapmalarýný gerektirir. Piyasa fiyatýný et­kileyebilecek güçteki iþletmeler bile bu çalýþ­mayý yapacak hangi üretim (ve satýþ) düzeyin­de, ne fiyatla satýþ yaparlarsa en kârlý durum­da olacaklarýný bilmek isterler. Fiyatlandýrma, üretim seviyesini belirleme veya yeni ürünler çýkarma konusunda verilecek kararlar, bu tür irdelemeleri gerekli kýlar.[/justify]
[justify]Ýþte "Baþabaþ. Noktasý Analizi" (veya Mali­yet-Kâr-Hacim Analizi) satýþ hacmindeki, fi­yatlardaki, maliyetlerdeki veya satýþ karýþýmýn-daki deðiþmelerin kâr üzerindeki etkilerini gösteren bir yönetim ve planlama aracýdýr.[/justify]
[justify]Baþabaþ Noktasý Analizinin dayandýðý varsa­yýmlar þunlardýr:[/justify]
[justify]a) Maliyetler açýkça sabit ve deðiþken olarak sýnýflandýrýlabilirler. Ya da karma maliyetle­rin (hem sabit, hem de deðiþken maliyetler­den oluþan) sabit ve deðiþken kýsýmlarý belirle­nebilir;[/justify]
[justify] b) Sabit maliyetlerkesinlikle saiýþ tuta­rýyla birlikte deðiþmez. Yani satýþ düzeyinden etkilenmezler. Deðiþken maliyetler Ýse kesin-[/justify]
[justify]likle satýþ düzeyinden etkilenirler;[/justify]
[justify] c) Satýþ hac­mi deðiþse de, birim baþýna satýþ fiyatý deðiþ-memektedir; [/justify]
[justify]d) Satýþ karýþýmý (Ýþletmenin ürün çeþitleri ve toplam üretim içindeki payla­rý) sabit kalmaktadýr;[/justify]
[justify] e) Üretim iþletmeleri için Üretim Miktan'nýn tamamý satýlmýþ ola­caktýr. Dönem sonu mamul stoku yoktur;[/justify]
[justify] f) Her çeþit satýn alma fiyatý sabittir;[/justify]
[justify] g) Ýþletme­nin verimliliði deðiþmem ektedir; h) Maliyet­ler üzerinde yalnýzca üretim veya satýþ miktarý­nýn etkisi bulunduðu kabul edilmektedir. Mali­yetlere çok baþka etkenler de etki eder. Fakat Baþabaþ Noktasý Analizlerinde olay basitleþti-rilmckledir. Bir anlamýyla bu analiz statiktir. Ýþ hayatýndaki dinamik etkiler gözönüne alýn­maz.[/justify]
[justify]Maliyct-Kâr-HacÝm analizinin önemi, mali­yetleri sabit ve deðiþken olarak bileþenlerine ayýrmasýdýr. Tanýma göre Sabit Maliyetler; üretim hacmindeki deðiþmelere baðlý olarak toplam tutarý deðiþmeyen maliyetlerdir. Ýþlet­menin belirli bir kapasitede çalýþabilmesi için bu maliyetlere mutlaka katlanýlmasý gerekir. Bu belirli kapasite kurulduktan sonra üreti­min düzeyi ne olursa olsun, toplam sabit mali­yet tutarý deðþimez; fakat birim ba§ma düþen sabit maliyet üretim hacmiyle ters orantýlý ola­rak deðiþir. Yani üretim arttýkça birim baþýna sabit maliyet düþer, üretim azaldýkça birim ba­þýna düþen sabit maliyet de artar.[/justify]
[justify]Deðiþken Maliyetler ise üretim hacmiyle doðru orantýlý olarak toplam tutarý deðiþen, fa­kat birim baþýna sabit kalan maliyetlerdir. Ge­nelde iþçilik ve malzeme maliyetleri deðiþken maliyet olarak kabul edilir. Genel maliyetler ise sabit ve deðiþken olabilirler. Sabit maliyet­lere de örnek olarak iþyeri kirasý, ýsýnma ve ay­dýnlatma maliyetleri, belirli bir kapasitede ge­rekli olanmakine ve tesisin amortismanlarý ve­rilebilir.[/justify]
[justify] [/justify]
Katký Maýjý
[justify] [/justify]
[justify]Maliyetler sabit ve deðiþken olarak ayrýldýk­larý zaman, satýþ hasýlatýný (satýlan miktar X sa­týþ fiyatý) deðiþken maliyetler ile karþýlaþtýr­mak yararlý olur. Fiyatýn sabit olduðunu var-saydýmýza göre. Toplam Satýþ hasýlatý, satýþ hacmi ile doðru orantýlý olarak deðiþecektir.[/justify]
[justify]Deðiþken Maliyetler de satýþ hacmi Ýle doðru orantýlý olduðu için, hasýlat ile toplam deðiþ­ken maliyetler arasýndaki fark da satýþ hacmiy­le doðrudan ilgili olarak deðiþecektir. Ýþte hasý­lat ile deðiþken maliyetler arasýndaki farka kat­ký ýnatjý denir.[/justify]
[justify]Katký marjý karar vermede yararlý bir araç­týr. Örneðin bir iþletme eðer katký marjý varsa zarar ettiði halde iþe devam edebilir. Çünkü amortisman gibi bazý sabit maliyetlerden iþi kapatmakla kurtulmak mümkün deðildir. Kat­ký marjý Ýle sabit maliyetlerin bir kýsmý geri alýnmaktadýr. Bu nedenle iþe devam kararý vermekle zararýný azaltmakta, bciki geçici bir zorluðu daha az zararla atlatabÝlmektedir.[/justify]
[justify]Katký Marjýnýn sabit maliyete eþit olmasý ise ne kâr, ne zarar edildiði bir noktadýr ki, bu ba­þabaþ, noktasýdýr. Maliyet Kâr-Hacim iliþkisin­de anahtar rolünü Katký Marjý oynar. Katký marjý toplam sabit maliyetlere eþit olduðu za­man iþletmenin kârý sýfýrdýr veya baþabaþtýr. Katký marjý sabit maliyetleri aþtýðý zaman iþlet­me kâra geçer.[/justify]
[justify] [/justify]
Baþabaþ Noktasý
[justify] [/justify]
[justify]Baþabaþ noktasý ise toplam satýþ hasýlatýnýn toplam maliyetlere eþit olduðu üretim satýþ hacmidir.[/justify]
[justify]Toplam Hasýlat = Toplam Maliyet[/justify]
[justify]Satýþ Miktarý x Satýþ Fiyatý = Sabit Maliyet + Deðiþken Maliyet Toplam Ilasýlat-DeðÝþken Maliyet = Sabit Maliyet[/justify]
[justify](Katký Marjý)                       = (Sabit Mali-[/justify]
[justify]yet)[/justify]
[justify]Katký Marjým Satýþ hacminin bir fonksiyonu olarak göstermek istersek:[/justify]
[justify]a) Toplam Hasýlat = Satýþ miktarý x Satýþ Fi­yatý[/justify]
[justify]b) Deðiþken Maliyet = Satýþ Miktarý x Birim Baþýna Deðiþken Maliyet[/justify]
[justify]Katký Marjý = Toplam Hasýlat - Deðiþken Maliyet[/justify]
[justify]Katký Marjý = (Satýþ Miktarý x Satýþ Fiyatý) -(Satýþ Miktarý x Birim Baþýna Deðiþken Mali­yet)[/justify]
[justify]Katký Marjý = Satýþ Miktarý (Satýþ Fiyatý-Bi-[/justify]
[justify]rim Baþýna Deðiþken Maliyet)[/justify]
[justify]Katký Marjý = Sabit Maliyet = Satýþ Miktarý x Birim Baþýna Deðiþken Maliyet)[/justify]
[justify]Tüm üretimin satýldýðý varsayýmýna göre han­gi üretim satýþ hacminde toplam satýþ hasýlatý­nýn, bu hasýlatý elde etmek için katlanýlmýþ olan toplam maliyetlere eþit olduðu yani BBN de bulunduðu þöyle hesaplanýr:[/justify]
[justify]BBN Satýþ Miktarý = Sabit Maliyetler[/justify]
[justify]Birim Baþýna Katký Marjý[/justify]

[justify]Necdet ÞENSOY[/justify]
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git