Haziran 27, 2019, 08:12:37
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Hadis Rivayet Eden Sahabeler Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin sayýsý

Balatan Fussilet, Eyll 11, 2017, 02:48:06

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Hadis Rivayet Eden Sahabenin Adlarý Ve Her Birinin Rivayet Ettikleri Hadislerin Sayýsý
 


Ebû Muhammed der ki: Bu risale, [75] Rasûlullah (s.a.s.)'dan bir ve daha fazla hadis rivayet eden sahabe (r.a)'nin adlarýný belirtmeye dairdir. Ken­dilerinden hadis rivayet olnan sahâbîler, mertebelerine göre þu þekilde sý­ralanmýþlardýr: Binlerce hadis rivayet eden, sonra iki bin küsur hadis riva­yet edenler, sonra bin küsur hadis rivayet edenler, sonra yüzlerce hadis ri­vayet edenler, sonra iki yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra yüz küsur hadis rivayet edenler, sonra onlarca hadis rivayet edenler, sonra yirmi kü­sur hadis rivayet edenler, sonra on dokuz hadis rivayet edenler, sonra on sekiz hadis rivayet edenler, sonra on yedi hadis rivayet edenler, sonra sý­ralama bu þekilde birer birer eksilerek tek hadis rivayet edenlere kadar de­vam eder. [76]

 

Binlerce Hadis Rivayet Eden (Sâhibu'l-Ulûf)
 

Ebû Hureyre: 5374 hadis rivayet etmiþtir. [77]

 

Ýki Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ömer b. el-Hattâb: 2630 hadis rivayet etmiþtir.

Enes b. Mâlik: Ýki bin [iki yüz] [78] seksen altý hadis rivayet etmiþtir.

Mü'minlerin annesi Âiþe: 2210 hadis rivayet etmiþtir.[79]

 

Bin Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Abdullah b. Abbâs: 1660 hadis rivayet etmiþtir. Câbir b. Abdillah: 1540 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadis rivayet etmiþtir.[80]

 

Yüzlerce Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Mes'ûd: 848 hadis rivayet etmiþtir. Abdullah b. Amr b. el-Asî: 700 hadis rivayet etmiþtir. Ömer b. el-Hattâb: Beþ yüz [otuz yedi] [81] hadis rivayet etmiþtir. Ali b. EbîTâlib: Beþ yüz [otuz altý] [82] hadis rivayet etmiþtir. Mü'mirilerin annesi Ümmü Seleme: 378 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Mûsâ el-Eþ'arî (adý Abdullah b. Kays'týr): 360 hadis rivayet etmiþ­tir.

El-Berâ b. Azib: Üç yüz [beþ] [83] hadis rivayet etmiþtir. [84]

.

Ýki Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler

 

Ebû Zer el-Ðýfârî: 281 hadis rivayet etmiþtir. [85] Sa'd b. Ebî Vakkâs: 271 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Umâme el-Bahilî: 270 hadis rivayet etmiþtir. [86] Huzeyfe b. el-Yemân: 225 hadis rivayet etmiþtir. [87]

 

Yüz Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Sehl b. Sa'd: 188 hadis rivayet etmiþtir. Ubâde b. es-Sâmýt: 181 hadis rivayet etmiþtir. Ýmrân b. Husayn: 180 hadis rivayet etmiþtir. Ebû'd-Derdâ: 179 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Katâde: 170 hadis rivayet etmiþtir.

Bureyde b. eî-Husayb el-Eslemî: 167 hadis rivayet etmiþtir. Ubeyy b. Ka'b: 164 hadis rivayet etmiþtir. Mu'âviye b. Ebî Süfyâýý: 163 hadis rivayet etmiþtir. Mu'âz b. Cebel: 157 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Eyyûb el-Ensârî: 155 hadis rivayet etmiþtir. Osman b. Affan: 146 hadis rivayet etmiþtir. Câbir b. Semûre el-Ensârî: 146 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Bekir es-Sýddîk: 142 hadis rivayet etmiþtir. El-Muðîre b. Þu'be: 136 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Bekerete: 132 hadis rivayet etmiþtir. Üsâme b. Zeyd: 128 hadis rivayet etmiþtir. Rasûlullah (s.a.s.)'ýn kölesi Sevbân: 128 hadis rivayet etmiþtir. [88] En-Nu'mân b. Beþir: 114 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Mes'ûd el-Ensârî: 102 hadis rivayet etmiþtir. Cerîr b. Abdillah el-Becelî: 100 hadis rivayet etmiþtir. Yüz küsur hadis rivayet etmediði halde bu baþlýk altýnda ele alýndý.[89]

 

On Ve Onlarca Küsur Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Ebî Evfâ: 95 hadis rivayet etmiþtir.

Zeyd b. Hâlid: 81 hadis rivayet etmiþtir.

Esma bint Yezîd b. es-Seken: 81 hadis rivayet etmiþtir.

Ka'b b. Mâlik: 80 hadis rivayet etmiþtir.

Rafý' b. Hadîc: 78 hadis rivayet etmiþtir.

Seleme b. el-Ekve': 77 hadis rivayet etmiþtir,

Mü'minlerin annesi Meymûne: 76 hadis rivayet etmiþtir.

Vâil b. Hucr: 71 hadis rivayet etmiþtir.

Zeyd b. Erkâm el-Ensârî: 70 hadis rivayet etmiþtir.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Ebû Rafi': 68 hadis rivayet etmiþtir.

Avf b. Mâlik: 67 hadis rivayet etmiþtir.

[Adiyy b. Hatim: 66 hadis rivayet etmiþtir.] [90]

[Mü'minlerin annesi Ümmü Habîbe: 65 hadis rivayet etmiþtir.] [91]

Abdurrabman b. Avf: 65 hadis rivayet etmiþtir.

[Ammâr b. Yâsir: 62 hadis rivayet etmiþtir.] [92]

[Selmân el-Fârisî: 60 hadis rivayet etmiþtir.] [93]

[Mü'minlerin annesi Hafsa: 60 hadis rivayet etmiþtir.] [94]

Esma bint Umeys: 60 hadis rivayet etmiþtir.

Cubeyr b. Mutim: 60 hadis rivayet etmiþtir.

Esma bint Ebî Bekir: 58 hadis rivayet etmiþtir.

Vasile b. el-Eska': 56 hadis rivayet etmiþtir.

Ukbe b. Amir el-Cuhenî: 55 hadis rivayet etmiþtir.

[Þeddâd b. Evs: 50 hadis rivayet etmiþtir.] [95]

Fedâle[96] b. Ubeyd: 50 hadis rivayet etmiþtir.

Abdullah b. Beþir: 50 hadis rivayet etmiþtir.

Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl: 48 hadis rivayet etmiþtir.

[Abdullah b. Zeyd: 48 hadis rivayet etmiþtir.] [97]

El-Mikdâm b. Ma'dikerib[98]: 47 hadis rivayet etmiþtir.

Ka'b b. Ücra: 47 hadis rivayet etmiþtir.

[Ümmü Hâni bint Ebî Tâlib: 46 hadis rivayet etmiþtir.] [99]

Ebû Berze[100]: 46 hadis rivayet etmiþtir.

Ebû Cuheyfe: 45 hadis rivayet etmiþtir.

Müezzin Bilal: 44 hadis rivayet etmiþtir.

Cundub b. Abdillah b. Süfyân: 43 hadis rivayet etmiþtir.

Abdullah b. Muðaffel: 43 hadis rivayet etmiþtir.

[E3-Mikdâd: 42 hadis rivayet etmiþtir.] [101]

[Mu'âviye b. Heyde: 42 hadis rivayet etmiþtir.] [102]

Sehl b. Huneyf: 40 hadis rivayet etmiþtir.

Hekim b. Hizam: 40 hadis rivayet etmiþtir.

Ebû Sa'Iebe el-Huþenî: 40 hadis rivayet etmiþtir.

[Ümmü Atýyye: 40 hadis rivayet etmiþtir.] [103]

Amr b. el-Asî: 39 hadis rivayet etmiþtir.

Huzayme b. Sabit (Zu'þ-Þehâdeteyn): 38 hadis rivayet etmiþtir.

[ez-Zübeyr b. el-Avvam: 38 hadis rivayet etmiþtir.] [104]

Talha b. Ubeydillah: 38 hadis rivayet etmiþtir.

[Amr b. Abese: 38 hadis rivayet etmiþtir.] [105]

El-Abbâs b. Abdilmuttalib: 35 hadis rivayet etmiþtir.

Ma'kil: 34 hadis rivayet etmiþtir.

Fâtýma bint Kays: 34 hadis rivayet etmiþtir.

Abdullah b. ez-Zübeyr: 33 hadis rivayet etmiþtir.

Habbâb b. el-Eret: 32 hadis rivayet etmiþtir.

El-îrbad b. Sâriye: 31 hadis rivayet etmiþtir.

Mu'âz b. Enes: 30 hadis rivayet etmiþtir.

Ýyaz b. Himâr el-Mucaþi'î: 30 hadis rivayet etmiþtir.

[Suheyb: 30 hadis rivayet etmiþtir.] [106]

Ümmü'1-Fadl bint el-Hâris: 30 hadis rivayet etmiþtir.

Osman b. Ebi'1-Asî es-Sakafî: 29 hadis rivayet etmiþtir.

Ya'la b.Ümeyye: 28 hadis rivayet etmiþtir.

Utbe b. Abd: 28 hadis rivayet etmiþtir.

Ebû Useyd es-Sa'îdî; 28 hadis rivayet etmiþtir.

Abdullah b. Mâlik ibn Buheyne: 27 hadis rivayet etmiþtir.

Ebû Mâlik el~Eþ'arî: 27 hadis rivayet etmiþtir.

[Ebû Humeyd es-Sa'îdî: 26 hadis rivayet etmiþtir.] [107]

Ya'la b. Mürre: 26 hadis rivayet etmiþtir.

[Abdullah b. Ca'fer: 25 hadis rivayet etmiþtir. [108]

Ebû Talha el-Ensârî: 25 hadis rivayet etmiþtir.

[Abdullah b. Selâm: 25 hadis rivayet etmiþtir.] [109]

Sehl b. Ebî Hesme: 25 hadis rivayet etmiþtir.

Ebü'l-Melih el-Hüzelî: 25 hadis rivayet etmiþtir.

El-FazI b. el-Abbâs: 24 hadis rivayet etmiþtir.

Ebû Vakýd el-Leysî: 24 hadis rivayet etmiþtir.

Rifâ'a b. Rafi': 24 hadis rivayet etmiþtir.

[Abdullah b. Uneys: 24 hadis rivayet etmiþtir.] [110]

[Evs b. Evs: 24 hadis rivayet etmiþtir.] [111]

[Eþ-Þerîd: 24 hadis rivayet etmiþtir.] [112] Lakît b. Âmir: 24 hadis rivayet etmiþtir. Ümmü Kays bint Mihsan: 24 hadis rivayet etmiþtir. Amir b. Rabfa: [113] 22 hadis rivayet etmiþtir. Kurra: 22 hadis rivayet etmiþtir. Es-Saib: 22 hadis rivayet etmiþtir. Sad b. Ubâde: 21 hadis rivayet etmiþtir. Er-Rubeyyi' bint Mu'avviz: 21 hadis rivayet etmiþtir. [114]

 
Yirmi Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Berze[115] 20 hadis rivayet etmiþtir. Ebû Þureyh el-Ka'bî: 20 hadis rivayet etmiþtir. Abdullah b. Cerâd: 20 hadis rivayet etmiþtir. EI-Mýsver b. Mahreme: 20 hadis rivayet etmiþtir, Amr b. Ümeyye ed-Damrî: 20 hadis rivayet etmiþtir. Safvân b. Assâl: 20 hadis rivayet etmiþtir. [116]

 

On Dokuz Hadis Rivayet Eden
 

[Surâka b. Mâlik ve Sebre b. Ma'bed el-Cühenî ] [117]

 

On Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 

Temim ed-Dârî.

Hâlid b. el-Velîd.

Amr b. Hureys.

Ebû Hevâle el-Ezdî.[118]

Useyd b. el-Hudayr.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kýzý Fâtýma. [119]

 

On Yedi Hadis Rivayet Edenler
 

En-Nevvâs b. Sem'an el-Kilâbî. Abdullah b. Sercis. Abdullah b. el-Hâris b. Cez'. [120]

 

On Altý Hadis Rivayet Edenler
 

Es-Sa'b b. Cesâme. Kaysb. Sa'db. Ubâde. Muhammed b. Mesleme. [121]

 

On Beþ Hadis Rivayet Edenler
 

Mâlik b. el-Huveyris el-Leysî. Ebû Lubâbe b. Abdilmünzir. Süleyman b. Sura. Havle bint Hekim. [122]

 

On Dört Hadis Rivayet Edenler

 

Abdurrahman b. Þibl.

Sabit b. ed-Dehhâk.

Talk b. Ali.

Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh.

Târik, [123] baþka biri es-Sunabýhiyy.

Abdurrahman[124] b. Semûra.

El-Hakem b. Umeyr.

Rasûlullah (s.a.s.)'ýn kölesi Sefine.

Ka'b Mürre.

Ümmü Süleym bint Milhan. [125]

 

On Üç Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Leylâ el-Ensârî.

Mu'âviye b. el-Hakem.

Hasan b. Ali b.

Ebî Tâlib.

Huzeyfe b. Esîd el-Gýfârî.

Selmân b. Âmir.

Urve el-Bârikî.

Safvân b. Ümeyye. [126]

 

On Ýki Hadis Rivayet Edenler
 

Ebû Basra el-Gýfârî.

Abdurrahman b. Ebzey.

Abdullah b. Ukeym.

Amr b. Ebî Seleme.

Âmir b. Rabî'a. [127]

Rabî'a b. Ka'b.

Seleme b. el-Muhabbýk el-Hüzelî.

Eþ-Þifâ bint Abdillah el-Adeviyye.

Sübey'a el-Eslemiyye[128]

.

On Bir Hadis Rivayet Edenler

 

Nübeyþe.

Ebû Kebþe el-Enmarî.

Amr b. el-Hâmik.

El-Hulb. [129]

Vâbisa b. Ma'bed el-Esedî.

Ebü'l-Yeser.

Mü'minlerin annesi Zeyneb bint Cahþ.

Dubâ'e bint ez-Zübeyr b. Abdilmuttalib. Busra bint Safvân. [130]

 

On Hadis Rivayet Edenler
 

Mü'minlerin annesi Safiyye.

Ümmü Hiþâm bint Harise el-Ensârîyye.

Ümmü Mübeþþir.

Ümmü Külsûm.

Ümmü Kurz.

Ümmü Ma'kýl el-Esediyye.

Itban b. Mâlik,

[Urve b. Mudarris,

Mucemmi' b. Câriye

Nu'aym b. Hemmar] [131]

Ebû Mahzûre.

Adiyy b. Âmîre.

Ebü'l-Lahm'm kölesi Umeyr.

Huraym b. Fatik el-Esedî. [132]

 

Dokuz Hadis Rivayet Edenler

 

Nevfel b. Mu'âviye.

Ebû't-Tufeyl.

Umâre b. Ruveybe.

Hamza b. Amr el-Eslemî.

Ýbn el-Hanzeliyye.

Hiþâm b. Âmir.

El-Muttalib b. Ebî Vedâ'e.

Beþîr b. el-Hasasiyye.

Ebyed b. Hemmal el-Me'ribî. [133] 

Ebû Reyhâne.

El-Eþ'as b. Kays el-Kindî.

Ebû Sýrma. [134]

 
Sekiz Hadis Rivayet Edenler
 
Ebû Rimse. [135]

Hüseyn b. Ali b. Ebî Tâlib.

Ebû Atik. [136]

Abdulmuttalib b. Raî'a.

EI-Esved b. Seri'.

Cerhedu' l-Eslemî.

Hubþî b. Cünâde.

Üsâme b. Þerik.

Amr b. Harice.

Hanzele el-Kâtib.

Ruveyfi' b. Sabit.

Abdurrahman b. Ebî Bekir es-Sýddîk.

Bilâl b. el-Hâris el-Muzenî.

Aiz b. Amr el-Muzenî.

Ümmü'l-Husayn, [137]

Havle bint Kays.

Ýbn Mes'ûd'un hanýmý Zeyneb.

El-Furay'a bint Mâlik.     

Hansa bint Hidam.

Umeyme bint Rukayyika. [138]

 

Yedi Hadis Rivayet Edenler

 

Üvey m b. S aide. Ebû Ümeyye. Kutba b. Mâlik. Habîb b. Seleme. Avf b. Mâlik b. Nadle.

Ebû Cum'a.

Katâde b. en-Nu'mân ez-Zaferî.

Abdullah b. es-Saib.

Muhammed b. Abdillah b. Cahþ.

Seleme b. Kays el-Eþcâî.

Mu'aykîb.

Kays b. Týhfa.

Seleme b. Sahr el-Beyadî.

Ukbe b. el-Hâris.

El-Hâris b. Yezîd el-Bekrî.

El-Hâris b. Evs.

Arfece.

Ali b. Þeybân.

El-Müseyyib (Bana göre: Ebû Sa'îd'dir).

El-Müstevrid[139] b. Þeddâd.

Abdullah el-Muzenî.

Kays b. [Ebî] Garaza, [140]

Süveyd b. en-Nu'mân.

Ümmü Hâlid, [141] bana göre bint Hâlid'dir.

Ümmü Haram bint Milhan.

Mü'minlerin annesi Ürnmü Seleme'nin kýzý Zeyneb.

Mü'minlerin annesi Cüveyriyye. Rasûlullah (s.a.s.)'ýn azadlý cariyesi Selmâ. [142]

 
Altý Hadis Rivayet Edenler
 

Asým b. Adiyy. Mihnef b. Süleym. Kurz[143]b. Alkame. Abdullah b. Hanzele.

Seleme b. Yezîd. EI-Hucac el-Eslemî. El-Hâris el-Eþ'arî. Rafi'b. Arabe. Nasr b. Hazn. EI-Feletan[144] b. Âsim. Zu Mý hm ar. Ebû Ayyaþ ez-Zurekî. En-Nu'mân b. Mukarrin. Harise b. Vehb el-Huzâ'î. Ebû Vehb el-Cüþemî. [145] Mâlik b. el-Huveyris.

Süveyd b. Mukarrin -Üç Hadis Rivayet Edenler arasýnda da zikredil­miþtir[146]

EI-Muhâcir b. Kunfuz.

Uveymir b. Eþkar.

Hiþâm b. Hekim b. Hizam.

Muhammed b. Safvân.

Kabisa b. el-Muhârýk.

Akýl b. Ebî Tâlib.

Süleym b. Amr'm[147] annesi Ümmü Cundub.

Ümmü'1-Ala.

Biþr b. Süheym.

Ebû'l-Hamrâ. [148]

 

Beþ Hadis Rivayet Edenler
 

Hufaf b. înýâ.

Suhar el-Abdî.

Rabî'a b. Ýbad.

Ebû Arib.

Mâlik b. Sa'sa'a.

Mucâþi' b. Mes'ûd es-Sülemî.

Kâbus b. Ebi'l-Mehânk. [149]

Yezîd b. Ebi'l-Esved.

Ma'nb. Yezîd.

Osman b. Talha.

Ma'kýl b. Sinan el-Eþca'î.

Seleme b. Nufeyl es-Sekûnî.

Sa'lebe b. el-Hakem.

Ma'mer b. Abdillah b. Nadle el-Adevî.

Amr b. Hazm.

Mihcan b. el-Edrâ'.

Ebû'1-Ca'd. [150]

Ebû Abs b. Cebr. [151]

Salim b. Ubeydillah.

Es-Saib b. Hallâd.

Lakit b. Sabira.

Süfyân b. Abdillah.

Siifyân b. Ebî Züheyr.

Huveylid[152] b. Sa'lebe b. Mâlik.

Ümmü Buceyd.

Ümmü'd-Derdâ.

Mü'minlerin annesi Þevde.

Safiyye bint Þeybe

Ümmü Ey men. Hâlid b. el-Velîd. Abdullah b. Selâm. [153]

 

Dört Hadis Rivayet Edenler
 

Abdullah b. Yezîd el-Ensârî.

Ubeyy b. Mâlik.

Ebû Hazim el-Ensârî.

Mu'âz b. Afra.

Sa'îd Ebû Abdulazîz[154]

Hani b. Hani.

Kabîsa b. Zueyb'in babasý Zueyb.

El~Alâ b. el-Hadremî.

Ebû Huzâme.

Vahþî b. Harb.

Kays b. Âsim.

Mâlik b. Hübeyre.

Rukâne b. Abdi Yezid b. el-Hâris.

[El-Hâris b. Amr]. [155]

Ebû Zeyd el-Ensârî.

Sebre[156] b. Fatik.

Utbe b. Gazvân.

Osman b. Maz'ûn.

El-Hâris b. Müslim.

El-Hakem.

Ebû Lebîbe. [157]

Feyrûz ed-Deylemî.

El-Hâris b. Kays.

Hâlid b. Urfuta.

Busr b. Ebî Ertat.

Amr b. Ürneyye. [158]baþka biri.

Abdurrahman b. Safvân.

El-Haccâc b. Amr ez-Zubeydî.

Abdurrahman b. Hasene.

Muhammed b. Sayfî.

Câriye b. Kudâme.

Târik b. Abdillah el-Muhâribî.

Sinan b. Senne.

Deylem el-Himyerî.

Ziyâd b. el-Hâris.

Mu'âviye b. Hudeyc.

Hezzâl.

Akkâ[159] b. Vedâ'e.

Abbâs b. Mirdas.

Ed-Dehhâk b. Süfyân. [160]

Ebû Ruhm.

Ebû Beþîr el-Ensârî.

Ebû Cebire el-Ensârî.

Rasûlullah (s.a.s.)'m kölesi Zeyd b. Harise.

Ýbn Ebî Âmire.

El-Cârud el-Abdî.

Ebû Necih es-Sülemî.

Ümmü Dabbe. [161]

Bint Leylâ.

Ümmü' 1-Münzir.

BintKerdem. [162]

Ümmü Habîbe bint Sehl. [163][75] Bu risale, Dâru'I-Kütüb Hadis Istýlahlarý bölümü 254 ve 52Ý numarada kayýtlý bulunan nüs­halar ile karþýlaþtýrýldý. 254 numaralý nüsha (c) harfi ile simgeieþürildi. 521 numaralý nüs­ha ise (d) harfi ile simgeleþtirildi. Ýbnu'l-Cevzî'nin, Teikfhu Fuhûmý Ehli'l-Eser adlý ese­rinde yazýlanlar ise (t) harfi ile simgeleþtirildi. Baþlýk nüshanýn asÝýnda yoklu; (c) nüshasýn­da geçtiði gibi yazdýk.

[76] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 257.

[77] Asýl nüshada 5364 diye yazýlýdýr. Tashih (c), (d) ve (t)*ye göre yapýldý.

Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 257.

[78] Bu ilave (c), (d) ve (l)'ye göre yapýldý. Asý! nüshada, Enes b. Mâlik, sýralamada Hz. ÂÝ-þe'den sonra gelmekledir. Biz burada öne aldýk

[79] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 257.

[80] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 258.

[81] Ýlave, (c), (d) ve (t)'ye göre yapýldý. Asýl nüshada "Ömer", "Ali"'den sonra gelmektedir.

[82] Ýlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapýldý.

[83] Ýlave (c), (d) ve (t)'ye göre yapýldý.

[84] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 258.

[85] Asýl nüshada "Ebû Zer", "Sadece Ýki Yüz Hadis Rivayet Edenler" baþlýðý altýnda "Huzeyfe b. el-Yemân'"dan sonra zikredilmiþtir. Bu baþlýk anlamsýzdýr. Zira biz burada asýl nüshada belirtilenin aksine, Ebû Zer'in rivayet ettiði hadis sayýsýný (c), (d) ve (t)'ye bakarak 281 ola­rak tesbit ettik.

[86] (c), (d) ve (t)'de 250 hadis rivayet ettiði belirtilmiþtir.

[87] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 258.

[88] Asli nüshada 123 hadis rivayet ettiði kaydedilmektedir, (c), (d) ve (t)'ye bakýlarak düzeltil­di, (c)'de Sevbân zikredildikten sonra Semûre b. Cundub'un 123 hadis rivayet ettiði belirtilmÝþtir.

[89] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 259-259.

[90] Köþeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiþtir.

[91] Köþeli parentez içindekiler (C), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiþtir.

[92] Köþeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiþtir, (t)'de Ammâr zikredildik­ten sonra, Amr b. Avf in 62 hadis rivayet ettiði belirtilmektedir. Diðer iki nüshada ise bu ifade yoktur.

[93] Köþeli parentez içindekiler (c), (d) ve {t)'ye £ore Ý'ave edilmiþtir.

[94] Köþeli parentez içindekiler (c), (d) ve (t)'ye göre ilave edilmiþtir.

[95] Köþeli parentez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edilmiþtir.

[96] Bu ad Fedâle þeklinde (f harfinin üstün hareke edilmesi ile) okunmasý gerekir. Baþka þekil­de telaffuz etmek yanlýþtýr. El-Kâmüs'un yazarý, onu Fudâle (f harfinin ötresi ile) okumuþ­tur. Bu þekilde okumak yanlýþtýr.

[97] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[98] (c) ve (t)'de "el-Mikdam Ebû Kerime" þeklinde yazýlýdýr. Ebû Kerîme onun künyesidir.

[99] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[100] Müellif, ayný þahsý Yirmi Hadis Rivayet Edenler arasýnda da zikredecektir. Onlardan biri Ebû Berde ez-Zuferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[101] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[102] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[103] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[104] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[105] Ýki köþeli parantez Ýçindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[106] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[107] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre Ýlave edildi.

[108] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre Ýlave edildi.

[109] Abdullah b. Selâm, bu kitapta "Beþ Hadis Rivayet Edenler" baþlýðý altýnda zikredilmiþtir. Yukarýda Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[110] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre iiave edildi.

[111] Ýki köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[112] ÝkÝ köþeli parantez içindekiler (c) ve (t)'ye göre ilave edildi.

[113] Asýl nüshada Beltea diye yazýlýdýr, (c), (d), (t) Ahmed b. Hanbel'in Miisned'im göre düzeltildi.

[114] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 259-262.

[115] Müellif ayný kiþiyi Yirmi Altý Hadis Rivayet Edenler arasýnda da zikretti. Bu iki kiþiden bi­ri Ebû Berde ez-Zaferî olabilir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned.

[116] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 262.

[117] Ýki köþeli parantez içindekiler asýl nüshada yok. (c), (d) ve (t)'de bulunmaktadýr.

Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 262.

[118] (c) ve (t)'de "Ýbn Hevâle" þeklindedir. Bu Abdullah b. Hevâle'dir. Künyesi Ebû Hevâle'dir.

[119] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 263.

[120] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 263.

[121] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 263.

[122] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 263.

[123] (c) nüshasýnda zikredilmemiþ; (t)'de ise 'aher' kelimesi yoktur.

[124] Asýý nüshada Abdullah'týr. El-ÝsÛbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[125] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 263-264.

[126] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 264.

[127] Asýl nüshada Rabi' diye yazýlýdýr.

[128] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 264.

[129] EI-Mecd, el-Kâmûs'ta diyor ki; "El-Huib, Ebû Kabîsa Yezîd b. Kanafe et-Tâî'nin lakabý­dýr. Muhaddisler, onu el-Hulb diye okurlar. Doðrusu el-Helb'tîr." Bizce doðru olan ise, na-kÝl âlimleri olan muhaddislerin tesbit ettiðidir.

[130] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 264-265.

[131] (c) ve (t)'ye göre yapýlan bir ilevedir. Bu iki nüshanýn asýllarýna göre ise, "Hemmâr"'ýn ye­rine "Hemmâz" bulunmaktadýr. El~îsâbe, Alýmed b. Hanbel, Müsned, V, 286; Ýbn Sa'd, VII/I1, 135'e göre doðru olaný ise, Nu'aym b. Hemmâr'dýr. El-fsâbe'Ðe þöyle yazýlmakta­dýr: "Nu'aym b. Hemmâr", ona Ýbn Hebbâr, Ýbn Heddâr veya Ýbn Himâr da denilmiþtir. En doðrusu ise Hemmâr'dýr.

[132] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 265.

[133] Asii nüshada "el-Hârisî" diye yazýlýdýr. EI-{.sâbe'ye göre doðrusu, Ebyed b. Hammal ei-Me'ribî Scbeý þeklindedir. Ýbn Sa'd, V, 382'ye göre "el-Mazýnî", onun üzerine yapýlan bir açýklamada ise "el-Me'ribî" diye yazýlýdýr. Tehzîbu n-Nevevî, I, IO7'de "Hemmâl" ve "el-Me'ribî" kelimelerinin, yukarýda yazýldýðý þekilde okunmasý gerektiði belirtilmiþtir.

[134] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 265-266.

[135] Ahmed b. Hanbel, Müsned; el-Ýsâbe ve (c)'de bu isim ayný yukarýda yazýldýðý þekildedir. (t)'de ise "Ümmü Rumeysâ" þeklindedir.

[136] Asýl nüshada Ýbn Atîk diye yazýlýdýr.

[137] Asýl nüshada Ebû'l-Husayn diye yazýlýdýr, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Ýsâ-be'ye göre düzeltildi.

[138] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 266.

[139] Asýl nüshada el-Musavvir diye yazýlýdýr, (c), (d), (t), Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Ýsâ-6<?'ye göre düzeltildi.

[140] Asýl nüshada "Kays b. Azaza" þeklindedir. El-Ýsâbe'ye göre doðrusu Kays b. Ebî Gara­za'dýr.

[141] Künyesi ile meþhurdur. Ýsmi Emet'tir.

[142] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 266-267.

[143] Asýl nüshada Küneyf diye yazýlýdýr. El-Ýsâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[144] Asýl nüshada el-Belevân þeklindedir. El-Ýsâbe, Usdu'l-Ðâbe, (c), (d) ve (t)'ye göre düzel­tildi.

[145] Asýl nüshada el-Huþenî þeklindedir. El-Ýsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi.

[146] Ýki tire arasýndakiler nüshayý yazanýn bir eklemesi olabilir.

[147] Asýl nüshada da bu ad, "Süleym b. Amr'm annesi" þeklinde geçmektedir. Ýbn Sa'd, VIII, 224'te de Süleym olarak geçmektedir. Ne var ki bu zât annesine isnad edildiðinde, "Süley­man b. Amr b. el-Ahves" olarak zikredilmiþtir. Yani Süieym'Ýn yerine Süleyman yazýlmýþ­týr. El-Ýsâbe'de de ismi, "Süleyman" olarak geçmektedir. Ýbn Hacer, et-Tehzîfrde onun bi­yografisini, "Süleyman b. Amr b. el-Ahves" adý altýnda yazýyor ve diyor ki: "Babasý ve an­nesi Ümmü Cundub'ten hadis rivayet etmiþtir. Anne ve babasý sahâbî idiler."

[148] Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 267-268.

[149] Ýbn Hacer, eI~Ýsâbe'de der ki: "Kâbus b. el-Mehârýk ya da Ýbn Ebi'l-Mehârýk... Meþhur bir tabiîdir... Yanlýþ anlaþýlmasý muhtemel bir yazýda okuduðuma göre, Ýbn Hazm, onu Bakî b. Mahled Müsned'Ýnin tertibi üzere zikretmiþ ve Rasûlullah'dan altý hadis rivayet ettiðini be­lirtmiþtir. Ben derim ki, bu hadisler mürseldÝrler." 

[150] Asýl nüshada Ebû'l-Ca'îd olarak geçer. El-Ýsâbe, (c) ve (t)'ye göre düzeltildi. Bu zât, Ebû'1-Ca'd ed-Damrî'dýr.

[151] El~Ýsâbe'âe; Ebû Ubeys b. Cebr olarak geçer.

[152] Asýl nüshada, Huveyle bint Sa'lebe'dir. El~!sâbe ve (c)'ye göre düzeltildi.

[153] Hâtid ve Abdullah b. Selâm (c), (d) ve (t)' de zikredilmem iþlerdir. Bu eserde Abdullah, Yir­mi Beþ Hadis Rivayet Edenler arasýnda da zikredildi.

Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 269-270.

[154] {c)'de, Sa'îd b. AbdÝlazîz; (d)'de Sa'îd b. Abdiluzzâ olarak yazýlýdýr. Her ikisi de yanlýþtýr. Bkz. el-îsâbe, nr. 3289; ve el-Kuna, 721

[155] (c), (d) ve (t)'ye göre eklendi.

[156] Asýl nüshada "Semre" olarak geçer. Bizim yukarýda zikrettiðimiz daha doðru ve tercihe þâ-yândýr.

[157] Asýl nüshada, Ebû Lebine'dir. (c), (d), (t) ve el-Ýsâbe'ys, göre düzeltildi.

[158] Asýl nüshada, "Abdurrahman b. Safvân'm kardeþi Amr b. Ümeyye ed-Damrî" olarak geç­mektedir. Bu apaçýk olarak yanlýþtýr.

[159] Asýl nüshada, "Attâf'týr. (c), (d), (t) ve el-Ýsâbe'yt göre düzeltildi.

[160] Asýl nüshada, "Süfyân"ýn yerine "Osman" yazýlýdýr, (c), (d), (t) ve el-Ýsâbe'yc göre düzel­tildi.

[161] (c) ve (t)'de, "Ümmü Dubayye"; (d)'de ise "Ümmü Tubayye" olarak geçmektedir.

[162] Asýl nüshada "Ýbn Kerdem"; (c) ve (t)'de "Ümmü Kerdem" olarak geçmektedir Her ikisi de yanlýþtýr. Bu künyeye sahip kimse yoktur. Bu haným "Meymûne bint Kerdem'"den baþ­ka kimse deðildir. Bkz. Ýbn Sa'd, VIII, 222; el-Ýsâbe; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 366

[163] (t)'de Dört Hadis Rivayet Edenler baþlýðý altýna þu kiþiler de eklenmiþtir: "Ruveybe, Târik b. Eþim/Uþeym, Abdullah b. Ebî Hadred.

Ýbn Hazm, Cevâmiu's-Sire, Çýra Yayýnlarý: 270-271.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git