Haziran 25, 2019, 10:10:40 ÖÖ
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

KURAN'IN MATEMATÝKSEL MUCÝZELERÝ

Baţlatan Fussilet, Eylül 11, 2017, 02:15:10 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

KURAN'IN MATEMATÝKSEL MUCÝZELERÝ
 
  Kuran'Ă˝n Ăžimdiye dek incelediĂ°imiz mucizevi Ăśzelliklerinin dýÞýnda bir de "matematiksel mucize"si vardĂ˝r. Bu mucizeye bir Ăśrnek, Kuran'daki bazĂ˝ kelime tekrarlarĂ˝nĂ˝n verdiĂ°i ortak sayĂ˝dĂ˝r. Birbiriyle ilgili bazĂ˝ kelimeler ĂžaÞýrtĂ˝cĂ˝ bir biçimde aynĂ˝ sayĂ˝da tekrarlanĂ˝rlar. AĂžaĂ°Ă˝da, bu tĂźr kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanýÞ sayĂ˝larĂ˝ verilmiĂžtir.

"Yedi GĂśk" tabiri 7 kere geçer. "GĂśklerin yaratĂ˝lýÞý (halku semavat)"  ifadesi de 7 kere tekrarlanĂ˝r.
Kuran'ýn Þimdiye dek incelediðimiz mucizevi Üzelliklerinin dýÞýnda bir de "matematiksel mucize"si vardýr. Bu mucizeye bir Ürnek, Kuran'daki bazý kelime tekrarlarýnýn verdiði ortak sayýdýr. Birbiriyle ilgili bazý kelimeler ÞaÞýrtýcý bir biçimde ayný sayýda tekrarlanýrlar. AÞaðýda, bu tßr kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanýÞ sayýlarý verilmiÞtir.
"Yedi GĂśk" tabiri 7 kere geçer. "GĂśklerin yaratĂ˝lýÞý (halku semavat)"  ifadesi de 7 kere tekrarlanĂ˝r.
 

YEDÝ GÖK
GÖKLERÝN YARATILIÞI
7 kere
7 kere
"Gßn (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, çoðul yani "gßnler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlanýr. "Ay" kelimesinin tekrar sayýsý ise 12'dir.
 

GÜN
GÜNLER
AY
yevm
eyyam, yevmeyn
365
"Hýyanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tekrar sayýsý da 16'dýr.
 

HIYANET
HABÝS
16 kere
16 kere
"Bitki" ve "aðaç" kelimelerinin tekrar sayýsý ayný: 26.
 

BÝTKÝ
AÐAÇ
26 kere
26 kere
"Ceza" kelimesi 117 kere yer alýrken, Kuran'ýn temel prensiplerden olan "affetmek" ifadesi bu sayýnýn tam 2 katý kadar yani 234 kere tekrarlanýyor.
 

CEZA
AFFETMEK
117 kere
2x117= 234 kere
"De" kelimelerini saydýðýmýzda çýkan sonuç 332. "Dediler" kelimesini saydýðýmýzda da ayný rakamý gÜrßyoruz.
 

DE
DEDÝLER
332 kere
332 kere
"Dßnya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanýÞ sayýlarý da ayný: 115.
 

DÜNYA
AHÝRET
115 kere
115 kere
"Þeytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelimesinin tekrar sayýsý da 88.
 

ÞEYTAN
MELEK
88 kere
88 kere
"Ýman" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25 kere tekrarlanýr, "küfür" kelimesi de...
 

ÝMAN
KÜFÜR
25 kere
25 kere
"Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlanýrken, "bereket" kelimesinin tekrarlanýÞ sayýsý da 32.
 

ZEKAT
BEREKET
32 kere
32 kere
"Rahmet" kelimesi 79, "hidayet" kelimesi de 79 kere tekrarlanýr.
 

RAHMET
HÝDAYET
79 kere
79 kere
"Ýyiler (ebrar)" 6 kere, "facirler" ise tam yarýsý kadar yani 3 kere geçer.
 

ÝYÝLER (ebrar)
FACÝRLER
6 kere
3 kere
"Yaz-sýcak" kelimeleri ile "KýÞ-soðuk" kelimelerinin geçiÞ sayýlarý da ayný: 5.
 

YAZ-SICAK
KIÞ-SOÐUK
5 kere
5 kere
"Sizi (insaný) yarattý" ifadesi ve "kulluk" kelimesinin geçiÞ sayýlarý da ayný: 16.
 

SÝZÝ YARATTI
KULLUK
16 kere
16 kere
"Þarap (hýmr)" ve "sarhoþluk (sekere)" kelimeleri de ayný sayýda tekrarlanýr: 6.
 

ÞARAP
SARHOÞLUK
hmr
sekere
6 kere
6 kere
"Zenginlik" 26 ve "fakirlik" ise yarýsý kadar, 13 kere geçer.
 

ZENGÝNLÝK 
FAKÝRLÝK
26 kere
13 kere
"Ýnsan" 65 kere geçer; insanýn yaratýlýþ safhalarýnýn sayýsýnýn toplamý da aynýdýr:
 

ÝNSAN  65
TOPRAK
NUTFE
EMBRÝYO
BÝR ÇÝÐNEMLÝK ET
KEMÝK
ET
turabun
nutfun
alak
meda'a
uzamun
lehmun
17
12
6
3
15
12
TOPLAM  65

 

KURAN'DA EBCED HESABI
Sözcüklerin alfabede bir sayý deðerleri vardýr. Yani her harf bir rakama tekabül eder. Bundan istifade edilerek çeþitli iþlemler vücuda getirilir. Ýþte bu iþleme "ebced hesabý" ya da "Hisab-ý Cümel" denir. 22
Ebced alfabe dßzeninin herbir harfinin bir rakama tekabßl etmesi Üzelliðinden faydalanan mßslßmanlar, bunu çeÞitli sahalarda kullanmýÞlardýr. Cifr ilmi de bu yÜntemlerden birisidir.

Cifr: "Ýstikbalde olacak iþlerden haber veren ilmin adýdýr." Buna göre sembolik þekiller ve harflerin ebced sayý karþýlýklarý üzerinde yapýlan yorumlar, bu sahayla meþgul olanlarýn baþvurduklarý yollardan biridir. Ebced ile cifr arasýnda en önemli fark: Ebced gerçekleþmiþ olanýn, cifr ise gerçekleþmesi muhtemel olanýn ilmidir.23
Bu hesap yÜntemi, çok eski tarihlere kadar uzanan ve daha henßz Kuran indirilmeden Ünce kullanýmý çok yaygýn olan bir yazým Þeklidir. Arap tarihinde geçen tßm olaylar, harflere rakam deðeri verilerek yazýlýr ve bÜylece her olayýn tarihi de kayda geçilmiÞ olurdu. Bu tarihler, her kullanýlan harfin Üzel rakam deðerlerinin toplanmasýyla elde ediliyordu.
Ýþte söz konusu bu ebced yöntemiyle, Kuran'da geçen bazý ayetler incelendiðinde, bu ayetlerin anlamlarýna uygun olarak birtakým tarihlere denk geldiðini görürüz. Ve bu ayetlerde bahsedilen olaylarýn, ebced hesaplarýyla elde edilen tarihlerde gerçekleþtiðini gördüðümüzde ise, söz konusu ayetlerde olaya iliþkin gizli bir iþaret bulunduðunu anlarýz. (Doðrusunu en iyi Allah bilir)

1969 Yýlýnda Ay'a Çýkýlmasýna Kuran'da Ýþaret Edilmektedir
içimdeki tßm putlarý kýrdým ve sana yÜneldim Rabbim...
Bu geliÞimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýÞla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugßn gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
GÜnßl abdal-ý aÞk olmuÞ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gßl-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...