Haziran 24, 2019, 07:29:34 S
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Kuran ve Bilim

Balatan Fussilet, Eyll 10, 2017, 02:06:56 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

BIG BANG (Büyük Patlama)
Bu yüzyýlda elde edilen bazý veriler, evrenin "yok"iken "var" hale geldiðini göstermiþtir. Buna göre, evrenin bir baþlangýcý vardýr ve bu baþlangýç Big Bang adý verilen bir "Büyük Patlama" ile gerçekleþmiþtir. Bugün Big Bang Teorisi, bilim çevrelerinin büyük bölümünde kabul görmektedir.
Bu teoriye göre, evrenin tüm materyali yaklaþýk 15 milyar yýl önce tek bir noktada toplanmýþtý. Bu tek nokta sonsuz bir yoðunluk ve sonsuz bir ýsý anlamýna geliyordu. Yoðunluk sonsuzdu ama bir hacmi yoktu. Ýþte Büyük Patlama'dan önceki bu dönem (ki buna dönem demek zordur; madde olmadýðý için zaman da yoktur) evrenin olmadýðý, herþeyin "yok"olduðu dönemdi. Teoriye göre, büyük bir patlama ile sonsuz yoðunluktaki birikim büyük bir hýzla daðýlmaya baþlamýþtýr. Bir baþka deyiþle Büyük Patlama ile, evren "yok" iken, "varolmaya" doðru yola çýkmýþtýr.
Bugün, evrenin sürekli olarak geniþlemekte olduðunun ispatlanmasý Büyük Patlama'nýn en büyük delili olarak kabul edilir.
"Bugün artýk galaksilerin her yöne doðru bizden uzaklaþtýðýný biliyoruz. Kozmolojistler evreni þiþen bir balonun yüzeyi gibi düþünürler. Þüphesiz gerçek uzay, balonun yüzeyi gibi 2 deðil 3 boyutludur ve her yöne doðru geniþler." (New Scientist, 26 Eylül 1987)
Gök cisimlerinin kaçma hýzý uzaklýk arttýkça artmaktadýr. Örneðin, bizden bir milyar ýþýk yýlý uzaklýktaki Ursa-Major Takým Yýldýzý, her saniye dünyadan 1.500 kilometre uzaklaþýrken, çok daha uzak olan Hidra Takým Yýldýzý'nýn uzaklaþma hýzý saniyede 6.000 kilometredir.
Evren geniþlediðine göre bu geniþlemenin baþladýðý bir an olmasý gerekir. "Bu geniþlemeyi tersine doðru düþünür ve evrenin geliþmesini zaman içinde geriye doðru çekersek o zaman her þey, 15 milyar yýl kadar önce sonsuz yoðunlukta tek bir matematiksel noktada, tekillikte toplanacaktýr."(New Scientist, 12 Mayýs 1988, sf. 52)
Big Bang teorisinin en büyük önemi, evrenin bir baþlangýcý olduðunu ispatlamasýdýr. Bunun yanýsýra, pek çok kimsenin düþtüðü bir yanýlgýya da deðinmek gerekir: Çoðu kiþi, Allah'ýn evreni Big-Bang ile -veya baþka bir þekilde- yarattýðýný fakat bundan sonraki olaylarýn "kendi kendine" iþlediðini zanneder. Bu mantýða göre, Allah yalnýzca "ilk hareket"i yaratmýþtýr ve evren birbiri ardýna dizili domino taþlarý gibi kendiliðinden oluþmuþtur. Oysa bu düþünce kökten yanlýþtýr. Big-Bang, evrende bildiðimiz, hesaplayabildiðimiz ilk harekettir. Evrenin bu patlama sebebiyle oluþmasý ve yaþadýðýmýz büyük dengenin kendi kendini oluþturmuþ olmasý düþünülemez. Hiç bir kuralý olmayan bir patlama sonucu daðýlan parçacýklarýn, galaksileri, yýldýz sistemlerini ve içinde dünyamýzýn yer aldýðý Güneþ sistemini kendi kendine oluþturduðu gibi bir sonuca varýlamaz. Tek bir atomun bile, içerdiði olaðanüstü sistemlerle kendi kendine þekillenmesi düþünülemezken koca bir evrenin bir patlamanýn "kudretiyle" oluþtuðunu söylemek akýldýþý bir yaklaþýmdýr. Bunlarýn hepsi de yine Allah'ýn ilmiyle gerçekleþmiþtir. Nitekim Kuran'da Allah'ýn önce "gökleri" yarattýðýný, daha sonra yeryüzünü düzenlediði, onda daðlarý varettiði ardýndan atmosferi düzenlediði, en sonra da canlýlarý var ettiði bildirilmektedir. Ayný þekilde, Kuran ayetleri Allah'ýn evrendeki tüm varlýklarý sürekli yönettiðini bildirmektedir:
"Þüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altýnda) tutuyor. Andolsun, eðer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artýk kimse onlarý tutamaz. Doðrusu O, Halim'dir, baðýþlayandýr." (Fatýr Suresi, 41)
"Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O'dur. Gerçekten insan pek nankördür." (Hac Suresi, 66)
"Gökten yere her iþi O evirip düzene koyar..." (Secde Suresi, 5)
"Allah, yedi göðü ve yerden de onlarýn benzerini yarattý. Emir, bunlarýn arasýnda durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ýn her þeye güç yetirdiðini ve gerçekten Allah'ýn ilmiyle her þeyi kuþattýðýný bilmeniz, öðrenmeniz için." (Talak Suresi, 12)
Big Bang, evrenin baþlangýcýyla ilgili bugün için en tutarlý teori olarak bilinmektedir. Çeþitli itirazlar gelmesine raðmen bunlar Big Bang sonrasý evrenin oluþumuyla ilgilidir ki bu konu zaten oldukça karmaþýktýr. Atomlarýn, yýldýzlarýn, galaksilerin hangi sebep-sonuç iliþkileri içinde yaratýldýklarý bugün tam olarak bilinmemektedir. Ama kuþkusuz Allah'ýn, insaný bir su damlasýný sebep kýlarak yarattýðý gibi, evreni de sebepler zinciri içinde yaratmýþ olduðu düþünülebilir. Ve bu sebebin çýkýþ noktasý bir patlama veya baþka birþey olabilir. Ama hiçbir aþama Allah'tan baðýmsýz kendi kendine oluþmamýþtýr. Ve sonuçta oluþan mükemmellik onun üstün ilmi ve kudretini gözler önüne sermektedir.
Tüm evren, bu evrenin ucunda bir yerde yaþayan insanoðluna yararlý kýlýnmýþtýr. Kuran, 'Geceyi, gündüzü, güneþi ve ayý sizin emrinize verdi; yýldýzlar da O'nun emriyle emre hazýr kýlýnmýþtýr. Þüphesiz bunda, aklýný kullanabilen bir topluluk için ayetler vardýr.' (Nahl Suresi, 12) ayetiyle buna dikkat çeker.

Ve önceden de söylediðimiz gibi, Kuran'da evrenin ve dünyanýn yaratýlýþý ile ilgili tüm Kuran haberleri, bilim aracýlýðýyla bulunan gerçeklere uygundur. Aþaðýda bu konuyla ilgili bazý örnekler yer alýyor.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

Evrenin Geniþlemesi
20. yüzyýla gelene kadar tek bir bilim adamý dahi evrenin geniþlemekte olduðu yönünde bir teori ortaya atmamýþ, hatta, belki de böyle bir olayý aklýndan geçiren dahi olmamýþtý. Stephan Hawking, evrenin geniþlemesinin farkedilmesini 20. yüzyýlýn en büyük olaylarýndan biri olarak nitelendirdikten sonra, bu olayýn bugüne kadar gizli kalmasýndan duyduðu þaþkýnlýðý þöyle dile getirir: 'Evrenin geniþlemekte olduðunun ortaya çýkarýlýþý 20. yüzyýlýn en büyük düþünsel devrimlerinden biridir. Bu günden geçmiþe bakýldýðýnda kimsenin bunu neden daha önce akýl etmediðine þaþmamak elde deðil.'
Oysa Allah'ýn, 600'lü yýllarda vahyettiði kitabýnda, Allah'ýn evreni yarattýðýný ve de onu "geniþlettiði" bildirilmektedir. Konuyla ilgili ayet þöyle demektedir:

"Biz göðü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve þüphesiz. Biz, (onu) geniþleticiyiz." (Zariyat Suresi, 47)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

Evrendeki Kusursuzluk
"O, biri diðeriyle 'tam bir uyum' içinde yedi gök yaratmýþ olandýr. Rahman'ýn yaratmasýnda hiç bir 'çeliþki ve uygunsuzluk' göremezsin. Ýþte gözü(nü) çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklýk (bozukluk ve çarpýklýk) görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip-gezdir; o göz umudunu kesmiþ bir halde bitkin olarak sana dönecektir." (Mülk Suresi, 3-4)
Evrendeki milyarlarca yýldýz ve galaksi mükemmel bir uyum içinde kendileri için tesbit edilmiþ yörüngelerinde hareket eder. Yýldýzlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarýnda, hem de baðlý olduklarý sistemlerle birlikte dönerler. Hatta bazen içinde 200 -300 milyar yýldýz bulunan galaksiler birbirinin içinden geçip giderler. Bu geçiþte, evrendeki büyük düzeni bozacak herhangi bir çarpýþma olmaz.
Evrende hýz kavramý dünya ölçüleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda akýl durduracak boyutlardadýr. Milyarlarca, trilyonlarca ton aðýrlýðýndaki yýldýzlar, gezegenler ve sayýsal deðerleri ancak matematikçilerin anlayabileceði büyüklükteki galaksiler ve galaksi kümeleri uzay içinde korkunç bir süratle hareket ederler.
Örneðin, dünya saatte 1670 km. hýzla kendi ekseni çevresinde döner. Bugün en hýzlý merminin saatte ortalama 1.800 km.lik bir sürate sahip olduðu düþünülürse dünyanýn dev boyutlarýna raðmen süratinin ne denli büyük olduðu anlaþýlýr.
Dünyanýn güneþ etrafýndaki hýzý ise merminin yaklaþýk 60 katýdýr: saatte 108.000 km. (Böylesine büyük bir süratle yol alabilen bir araç yapýlabilseydi dünyanýn çevresini 22 dakikada dolaþacaktý.)
Verdiðimiz bu sayýlar sadece dünya içindir. Güneþ sistemi ise daha da ilginçtir. Bu sistemin sürati mantýk sýnýrlarýný zorlayacak derecededir. Evrende sistemler büyüdükçe sürat artar. Ýþte güneþ sisteminin galaksi merkezi etrafýndaki dönüþ sürati: -Saatte tam 720.000 km., 200 milyar yýldýzý bünyesinde bulunduran "Samanyolu Galaksisi"nin uzay içindeki hýzý ise saatte 950.000 km. dir
Bu baþdöndürücü hýz, aslýnda dünya üzerindeki yaþamýmýzýn pamuk ipliðine baðlý olduðunu gösterir. Böylesine karmaþýk ve hýzlý bir sistem içinde dev kazalarýn oluþmasý normalde oldukça mümkündür. Ancak, ayette dendiði gibi, tüm bu sistem içinde hiç bir 'çeliþki ve uygunsuzluk' yoktur. Çünkü evren de, her þey gibi, "baþýboþ"deðildir ve Allah'ýn koyduðu dengeye göre iþlemektedir.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

Yörüngeler ve Dönen Evren
Evrendeki büyük dengenin en önemli nedenlerinden biri, kuþkusuz gök cisimlerinin belirli bir yörünge izliyor olmasýdýr. Bu yörüngelere, yakýn zamana kadar bilinmediði halde, Kuran'da da dikkat çekilmiþtir:
"Geceyi, gündüzü, güneþi ve ayý yaratan O'dur; her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler." (Enbiya Suresi, 33)
Gerçekten de yýldýzlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarýnda, hem de baðlý bulunduklarý sistemle birlikte dönmekte, evren bir fabrikanýn diþlileri gibi düzenli çalýþmaktadýr.
Evrendeki yörüngeler sadece bazý gök cisimlerinin hareketi deðildir. Güneþ sistemimiz hatta diðer galaksiler, baþka merkezler etrafýnda büyük bir hareketlilik gösterirler. Dünya ve onunla birlikte Güneþ Sistemi her yýl, bir önceki yerinden 500 milyon kilometre uzakta bulunur.
Gök cisimlerinin yörüngelerinden en ufak bir sapmanýn bile sistemi altüst edecek kadar önemli sonuçlar doðurabileceði hesaplanmýþtýr. Örneðin dünya yörüngesinde, normalden fazla veya eksik 3 milimetrelik bir sapma bakýn nelere yol açabilirdi:
"Dünya güneþ çevresinde dönerken öyle bir yörünge çizer ki her 18 milde doðru bir çizgiden ancak 2.8 mm ayrýlýr. Dünyanýn çizdiði bu yörünge kýl payý þaþmaz, çünkü; yörüngeden 3mm'lik bir sapma bile büyük felaketler doðururdu: sapma 2.8 yerine 2.5 mm olsaydý yörünge çok geniþ olurdu ve hepimiz donardýk, sapma 3.1 mm olsaydý hepimiz kavrularak ölürdük." (Bilim ve Teknik, Temmuz 1983)
Gök cisimlerinin bir baþka özelliði de, yörüngelerinin dýþýnda bir de kendi etraflarýnda dönmeleridir. "Dönüþlü olan göðe andolsun." (Tarýk, 11) ise tam da bu gerçeðe iþaret eder.
GÜNEÞ
Dünyadan 150 milyon km. uzakta olmasýna raðmen, güneþ bizim için gerekli olan enerjiyi kesintisiz olarak ulaþtýrýr.
Bu dev enerjili gök cisminde hidrojen atomlarý devamlý olarak helyuma çevrilmektedir. Her saniye 616 milyar ton hidrojen, 612 milyon ton helyuma çevrilmektedir. Bu esnada dýþarý salýnan enerji 500 milyon hidrojen bombasýnýn patlamasýna denktir.
Dünyada hayat güneþten gelen enerjiyle saðlanýr. Yeryüzündeki dengenin devamý ve canlýlýk için gereken enerjinin % 99 'u güneþten saðlanýr. Söz konusu enerjinin yarýsý gözle görünür ve ýþýk olarak alýnýr. Geriye kalan enerjinin büyük bir kýsmý gözle görülmeyen, ama sýcaklýk biçiminde ortaya çýkan kýzýlötesi ýþýnlardýr.
Güneþin bir özelliði de çan gibi genleþip salýnmasýdýr. Bu olay her beþ dakikada bir tekrarlanmakta güneþin yüzeyi bu sýrada saatte 1080 km hýzla, 3 km. kadar bize doðru ilerleyip sonra geri dönmektedir.

Güneþ, Samanyolu'nu oluþturan 200 milyar yýldýzdan biridir. Dünyadan 325.500 defa büyük olmasýna raðmen, evrendeki küçük yýldýzlardan sayýlmaktadýr. Çapý 125 bin ýþýk yýlý olan Samanyolu'nun merkezine 30 bin ýþýk yýlý uzaklýktadýr. ( 1 ýþýk yýlý= 9.460.800.000.000 km.)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

GÜNEÞÝN YOLCULUÐU
"Güneþ de, kendisi için (tesbit edilmiþ) olan bir müstakarra (karar yerine) doðru akýp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan, bilenin takdiridir." (Yasin Suresi, 38) 

Astronomlarýn hesaplarýna göre güneþ, içinde bulunduðu galaksinin hareketi nedeniyle, Solar Apex adý verilen bir yörünge boyunca Vega Yýldýzý'na doðru saatte 720.000 km.'lik bir hýzla yolculuk etmektedir. (Bu, kaba bir hesapla güneþin günde 720.000x24=17.280.000 km. yol katettiðini gösterir. Tabi ona baðlý olan dünyamýzýn da...)
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

YEDÝ KAT YER - YEDÝ KAT GÖK
"Allah yedi göðü ve yerden de onlarýn benzerini yarattý..." (Talak Suresi, 12)
Dünya atmosferinin yapýsý, Kuran'ýn iþaret ettiði gibi, baþlýca yedi bölümden meydana gelir. Atmosferde katlarý birbirinde ayýran yüzeyler bulunmaktadýr. Encyclopedia Americana'nýn (9/188) verdiði bilgiye göre, sýcaklýða baðlý olarak yerden itibaren þu katlar sýralanýr.
1.Kat - Troposfer: Kalýnlýðý kutuplarda 8 km. ekvatorda 17 km'ye kadar ulaþýr. Bu kat bulutlarýn büyük bir bölümünü kapsar. Sýcaklýk yükseltiye baðlý olarak kilometrede 6.5°C azalýr.Bu katmanýn tropopoz diye adlandýrýlan ve hýzlý hava akýmlarýnýn olduðu kýsýmda sýcaklýk -57°C'de sabit kalýr.
2.Kat - Stratosfer: 50 km yüksekliðe ulaþýr. Burada mor ötesi ýþýnlar soðurulduðu için ýsý açýða çýkar ve sýcaklýk 0°C'ye kadar yükselir. Bu soðurma sýrasýnda ýsýnýn yanýnda dünya için hayati önem taþýyan ozon tabakasý da ortaya çýkar.
3.Kat - Mezosfer: Yüksekliði 85. km'ye kadar çýkar. Burada sýcaklýk -100 C'ye iner.
4.Kat - Termosfer: Sýcaklýk giderek yavaþlayan bir tempoda artar.
5.Kat -Ýyonosfer:Bu bölgedeki gazlar iyon halinde bulunur. Radyo dalgalarýnýn iyonosfer tarafýndan tekrar dünyaya gönderilmesi sayesinde yeryüzündeki iletiþim saðlanýr.
6.Kat - Ekzosfer:500 ila 1000. km'nin ötesinde, özellikleri tamamen güneþin etkinliklerine göre deðiþen tabakadýr.
7.Kat - Manyetosfer: Burasý dünyanýn manyetik alanýn kapladýðý büyük bir boþluðu andýran alandýr. Enerji yüklü atom altý parçacýklar Van Allen Kuþaklarý olarak adlandýrýlan bölgelerde tutulur.
Ayný kaynakta sayýldýðý üzere yer kabuðunun katmanlarý da 7 bölümden oluþur:
1.Kat Litosfer(su)
2.Kat Litosfer(kara)
3.Kat Astenosfer
4.Kat Üst manto
5.Kat Alt manto
6.Kat Dýþ çekirdek

7.Kat Ýç çekirdek
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

DÜNYANIN HAREKETÝ
"Daðlarý görürsün de, onlarý donmuþ sanýrsýn; oysa onlar bulutlarýn sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her þeyi sapasaðlam ve yerli yerinde yapan Allah'ýn sanatýdýr (bu)." (Neml Suresi, 88)

Kuran, dünya merkezli bir evren modelinin benimsendiði bir çaðda, dünyanýn aslýnda bulutlar gibi hareket eden bir cisim olduðunu belirtmektedir. Ayette dünya kelimesi yerine dað kelimesinin yer almasý da ilgi çekicidir. Çünkü daðlar dünyadaki sabitliðin simgesidir. Sabit gibi gözüken daðlarýn hareket etmesi demek dünyanýn hareket halinde olmasý demektir.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

DÜNYANIN YUVARLAKLIÐI 
Gökleri ve yeri hak olarak yarattý. Geceyi gündüzün üstüne sarýp-örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarýp örtüyor. (Zümer Suresi, 5)
Kur'an'ýn evreni tanýtan ayetlerinde kullanýlan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette "sarýp örtmek" olarak tercüme edilen arapça kelime "tekvir"dir. Bu kelimenin arapça karþýlýðý yuvarlak birþeyin üzerine bir cisim sarmaktýr. (Örneðin Arapça sözlüklerde baþa sarýk sarma gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullanýlýr). Dolayýsýyla gecenin gündüzü tekvir etmesi ancak yeryüzünün yuvarlak olmasýyla mümkündür.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

DAÐLARIN DEPREMLERÝ ENGELLEMESÝ
"O, gökleri dayanak olmaksýzýn yaratmýþtýr, bunu görmektesiniz. Arzda da, sizi sarsýntýya uðratýr diye sarsýlmaz daðlar býraktý ve orada her canlýdan türetip yayýverdi..." (Lokman Suresi, 10) 
"Biz, yeryüzünü bir döþek kýlmadýk mý? Daðlarý da birer kazýk?" (Nebe Suresi, 6-7)

Jeolojinin daðlar hakkýnda söyledikleri yukarýda verdiðimiz ayetlerle tam bir paralellik içindedir. Daðlarýn özelliklerinden biri yeryüzündeki büyük yer tabakalarýnýn uçlarýnda yükselmesi ve bu tabakalarý birbirine baðlamasýdýr. Bu özellikleriyle daðlar tahtalarý birarada tutan çivilere benzetilmektedir. Bunun yanýnda daðlarýn yerkabuðunda yaptýðý basýnç, dünyanýn merkezindeki maðma hareketlerinin etkisinin yeryüzüne ulaþarak yerkabuðunu parçalamasýna engel olurlar.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

DENÝZLERÝN BÝRBÝRÝNE KARIÞMAMASI
"Birbirleriyle kavuþup karþýlaþmak üzere iki denizi salýverdi. Ýkisi arasýnda bir engel (berzah) vardýr; birbirlerinin sýnýrý geçmezler." (Rahman Suresi, 19-20)

Yukarýdaki ayette, bilinen iki su kütlesinin birbirleriyle karþýlaþýp birleþtiði fakat bir engel sebebiyle karýþmadýklarý vurgulanmaktadýr. Bu nasýl olabilir? Normalde beklenen iki denizin birbirleriyle karþýlaþtýðýnda sularýnýn karýþarak hem tuzluluk oranlarýnýn hem de ýsýlarýnýn eþitlenmeye doðru gitmesidir. Oysa olay böyle olmamaktadýr. Örneðin Akdeniz ve Atlas Okyanusu, Kýzýldeniz ve Hint Okyanusu birbirleriyle görsel olarak birleþseler de sularý birbirine karýþmamaktadýr. Bunun sebebi aralarýndaki bir engeldir. Bu engel ise "yüzey gerilimi kanunu" olarak bilinen olaydýr.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

DEMÝRDEKÝ ÝKÝ ÞÝFRE
Demir dünyamýzda en çok bulunan dört elementten biridir ve çaðlar boyunca insan için en hayati madenler arasýnda yer almýþtýr. Demirden bahseden Hadid (demir) Suresi'nin 25. ayeti þöyledir:
"Demiri de indirdik. Onda büyük bir kuvvet ve insanlar için fayda vardýr."
Bu ayet ise oldukça ilginç olan iki matematiksel þifre taþýmaktadýr.
El-Hadid (belirli demir), Kuran'ýn 57'nci suresidir. "El-Hadid" kelimesinin harflerinin sayýsal deðerleri toplandýðýnda (ebced hesabý) karþýmýza çýkan rakam da aynýdýr: 57.

Sadece "Hadid" (demir) kelimesinin ebced deðeri ise 26'dýr. 26 sayýsý demirin atom numarasýdýr.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git