Haziran 27, 2019, 08:20:31
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

Veccehtü Duasý

Balatan Fussilet, Eyll 05, 2017, 11:35:33 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Veccehtu Duasý
 

"Weccehtu wechiye lillezi fataressemawati welarde haniyfen müslimen we ma ene minel müþvikiyne. inne salatiy we nüsûkiy we mahyaye we me-matiy liîlahi rahhil âlemiyn. La þeriyke lehü we hizalike umirîu we ene minel müslimiyn." [1]

Türkçesi: "Þüphesiz ki ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a yönelttim. Ben müþriklerden deðilim. Benim namazým, ibadetlerim, hayatým ve ölümüm hiç bir ortaðý olmayan alemlerin rabbý Allah'ýndýr. Ben ancak bununla emrolundum ve ben mü slü m an] ardan im."

Teveccüh olarak bilinen veccehtu duasý farz ve nafile namazlarýn evvelinde fatihaya baþlamadan önce okumak müstehaptir.

Ýhram tekbirinden sonra veccehtu duasý okumadan Euzubillahi mineþþeytanir-racim veya fatiha suresine baþlanmýþsa artýk baþa dönüp veccehtu duasýný okumak uygun deðildir.

Cenaze namazlarýnda ve vaktinin dar olduðu namazlarda vecehtu duasý okunmaz.

9- Kalkma, oturma ve eðilmelerde tekbir getirmek. 

10- Rüku'dan  kalkarken   "Semiâîlahu  limen  hamide  rabbena  leke! hamd" demek.

11- Rüku ve secdelerde teþbih yapmak.

12- Oturmalarda ellerini uyluklarýn üzerine koymak. Ettehiyalta sol eli­ni tamamiyle yatýrýr, sað elini ise yumar sadece iþaret parmaðýný uzatýr.

13- Bütün oturuþlarda iftiraþ etmek.

14- Son oturuþta teverrük etmek.

15- Ýkinci selamý vermek.

9- Rüku' ve secdelerden kalkmalarda, oturmada ve eðilmelerde tekbir almak.Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayete göre Hz. Peygamber namaz kýldý­ðýnda ayakta iken ihram tekbiri alýrdý. Sonra rüku'a giderken tekbir alýrdý. Sonra ayaða kalkarken 'Rabbena lekel hamd" derdi. Sonra secdeye gider­ken tekbir alýrdý. Sonra ikinci secdeye giderken tekbir alýrdý. Sonra baþýný ikinci kere kaldýrýrken tekbir alýrdý. Sonra tamam edinceye kadar bütün namazda böyle yapardý. (Namazdan selam verdikten) sonra Ebu Hureyre:

'Þüphesiz ki içinizde namazý en çok Rasulullah'm namazýna benzeyen benim'derdi. [2]

10- Rüku'dan kalkarken, 'semiallahu limen hamide...' geçen hadiste ifade edilmiþtir.

11- Rüku' ve secdelerde teþbih yapmak.

Rüku' a giderken de 'sübhane rabbiye a'la' demektir. Beþ, yedi ve do­kuz defa'da getirilebilir.

12- Oturuþta elleri dizlerin üzerine koymak. Ýbni Ömer þöyle rivayet eder: "Hz. Peygamber namazda oturunca ellerini dizleri üzerine koyardý. Sað elinin iþaret parmaðýný kaldýrýrdý. Onunla Allah'ýn bir olduðuna iþaret ederdi. Sol elini de parmaklarýný uzatarak sol dizi üzerine koyardj." [3]

13.-14- Ýftiraþ ve teverûk. Ebu Humeydi þöyle der: "Ben Hz. Peygam­berin namaz kýlýþýný hepinizden daha iyi hatýrlýyorum. Hz. Peygamber ikinci rekatýn sonunda sað ayaðýný dikip sol ayaðý üzerinde oturdu. Son oturuþta sol ayaðýný sað ayaðýnýn altýndan çýkarýp sað ayaðýný da dikerek mak'adý üzerinde oturdu." [4]

Ýkinci rek'attaki oturuþ iftiraþ, son oturuþtaki oturuþ da teverrûktur.

15- Ýkinci selamý vermek. Namazda birinci selamý vermek rükündür. Ýkinci selam ise sünnettir.

Abdullah Ýbni Mes'ud þöyle anlatýyor:

"Hz. Peygamber yanaðýnýn beyazlýðý arkadan görüneceði þekilde sað ve soluna "Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rah-metullah" diye selam verirdi. [5]

Eltehiyatta rükün olan salavat-ý þerifenin akabinde RasuluÝlahýn ehli beytine de salaval getirmek ve dua etmek de sünnettir.


 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Buharý, 771

[2] Buhaýý,765 Muslini, 392

[3] Müslim, 580

[4] Buharý, 794

[5] Ebu Davud, 996
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git