July 20, 2019, 02:43:57 AM

News:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)


Oturduðumuz yerden dua okumak!

Started by MiM, September 05, 2017, 02:15:30 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

MiM

Sanal medyada "Hz. Peygambere(sav) þu kadar salevat getirilmesi, þu kadar Yasin, Tebareke okunmasý hatta hatimler edilmesi" þeklinde kampanyalar düzenlenmektedir.

Ýyi niyetle de olsa bu tür gayretler bizleri yanlýþ bir din anlayýþýna sürüklemektedir.

Allah'a ve Resulüne olan sevgimiz Ýslâm davasýna sahip çýkmamýz bu tür gayretlerle deðil, YÜCE KÝTABIMIZIN AHKÂMINA SARILARAK GERÇEKLEÞÝR. ALLAH'IN EMÝR VE YASAKLARINA, RASÜLÜNÜN SÜNNETLERÝNE UYARAK GERÇEKLEÞÝR.

Dava, dilde kalan dua ile deðil, eyleme ve davranýþlara dönüþen çabalarla kazanýlýr.

Sahabe ve selef alimlerimiz fetihleri ve zaferleri oturduklarý yerden yüzlerce binlerce salavat ile deðil, bizzat mallarýný ve canlarýný ortaya koyarak kazandýlar.

Sizi bu hususta asýlsýz çaðrýlara deðil, Allah ve Resulünün hayat veren gerçek yoluna; Kitaba ve sünnete davet ediyorum.

Bizler Kur'an ve sünnetleri yaþadýk da bu yetersiz mi kaldý? Ortada 14 asýrdýr yaþanan bir Ýslâm var iken iþimiz bu tür bid'at ve hurafelere mi kaldý?

Resulullah(sav) ve ashap hiçbir zaman oturduklarý yerden tespih çekerek veya sadece fetih sureleri okuyarak baþarýlý olmadý.

Bedir'de sahada, Hendek'te mücadelede, Mekke'de yollarda idi. Tabii ki bununla birlikte dua da ediyordu.

Yani önce fiiliyat!

Ve yine Hz. Musa (as) Firavuna karþý durduðu için Kýzýldeniz kýyýsýndaydý. ABD, Ýsrail, Rusya savaþsýn, silah üretsin biz ise kýlýmýzý kýpýrdatmadan sadece þu kadar Yasin, bu kadar tebareke, þu kadar þu dua, bu kadar bu dua okuyalým; Bu olmaz, böyle zafer kazanýlmaz.

Allah'ýn vaadi dua'yý fiiliyata dökmeyenlere deðildir.

Peki kim küfre karþý çýkacak? Kim vatanýný koruyacak? Kim þehadete koþmadan bu vataný savunacak?

Fatih Ýstanbulu Fetih sûresini okuyarak deðil, Fetih suresiyle amel ederek fethetti.

Bizim oturduðumuz yerden okumamýz ancak küfrün zaferi olur.

Lütfen bu tür asýlsýz kampanyalara iltifat etmeyin.

Go Up