Haziran 25, 2019, 10:22:27 ÖÖ
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Hz. Peygamber'in Kýldýðý Nâfile Namazlar

Baţlatan Fussilet, Eylül 03, 2017, 03:46:16 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Hz. Peygamber, mukim iken daima on rekat (sĂĽnnet) namaz kĂ˝lmýþtĂ˝r. Bunlar da Ăťbn Ă–mer'in Allah ResĂ»lĂĽ'nden öðrendiĂ°ini söylediĂ°i Ăľu on rekattĂ˝r: Ă–Ă°le namazĂ˝ndan önce iki rekat, öðleden sonra iki rekat; akĂľam namazĂ˝ndan sonra evinde iki rekat; yatsĂ˝ namazĂ˝ndan sonra evinde iki rekat ve sabah namazĂ˝ndan önce iki rekat. Bu rivâyet BuhârĂ®'de nakledilmektedir.[size=0pt][189][/size] Hafsa ve Ăťbn Ă–mer'den nakledildiĂ°ine göre, Cuma namazĂ˝ndan sonra kĂ˝ldĂ˝klarĂ˝nĂ˝ evinde kĂ˝lardĂ˝. Bu hadisi BuhârĂ® ve MĂĽslim rivâyet etmiĂľtir.[190] Zorunlu bir durum olmadĂ˝kça farz namazlarĂ˝ mescidde kĂ˝lmasĂ˝ Hz. Peygamber'in adeti olduĂ°u gibi, sĂĽnnetleri ve nafile namazlarĂ˝  da zorunlu/bir mazeret olmadĂ˝kça evinde kĂ˝lmasĂ˝ onun adetiydi. Allah ResĂ»lĂĽ'nĂĽn bu uygulamasĂ˝nĂ˝ Ăľu hadis desteklemektedir: "Ey insanlar! NamazlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ evlerinizde kĂ˝lĂ˝nĂ˝z. ÇünkĂĽ, farz namazlar hariç, kiĂľinin namazĂ˝nĂ˝n en faziletli olanĂ˝ evinde kĂ˝ldýðý namazdĂ˝r."[191]

Sabah namazýnýn sünneti ile vitir namazýna çok daha fazla dikkat ederdi. Nitekim, yolculukta bu iki namazdan baþka sünnet kýldýðý nakledilmemiþtir. Ýbn Teymiyye þöyle demiþtir: "Sabah namazýnýn sünneti, amelin baþlangýcý, vitir namazý ise, sonu mesabesindedir. Bu nedenle Allah Elçisi, söz konusu namazlarda ihlâs sûrelerini (Kâfirûn ve Ýhlâs) okurdu. Bu iki sûre, ilim-amel, marifet-irâde ve inanç-niyet birlikteliðini (tev­hid) bünyelerinde toplamýþtýr."
Ýhlâs sûresi, inanç ve marifet birliðini ifade ederek mutlak ortaklýðýn her çeþidini ortadan kaldýran ehadiyet; hiçbir þekilde noksanlýðýn iliþemediði bütün kemal sýfatlarýný ifade eden sa­me­diyet; istiðnâ, ehadiyet ve samediyyetin gerektirdiði doðma ve doðurmadan uzak olma, teþbih ve benzerliði nefyetmeyi içeren denginin olmamasý gibi Rab Teâlâ için ispat edilmesi gereken nitelikleri içermektedir. Bu esaslar, sahip olan insaný diðer bütün dalâlet ve þirk fýrkalarýndan ayýran ilmî-itikâdî tevhidin buluþtuðu noktalardýr. Bu nedenle Ýhlâs sûresi, Allah'ýn bütün kemal sýfatlarýný ispat etmeyi ve her türlü noksanlýðý O'ndan nefyetmeyi içermektedir. Kâfirûn sûresi, kendini okuyaný amelî, irâdeye dayalý ve maksatlý þirkten kurtardýðý gibi, Ýhlâs sûresi de kendisini inanarak okuyaný, ilmî þirkten kurtarýr.

Ýrâdeye dayalý amelî þirk, insanlar nefsin arzu ve isteklerine uyduklarýndan dolayý, nefislere daha galip gelmektedir. Bir takým maksatlara ulaþmak için birçoklarý, zararlý ve batýl olduðunu bildikleri halde bu þirki iþlemektedirler. Bu þirki nefislerden izale edip söküp atmak, ilmî þirkten temizlenmekten daha zor ve çetindir. Zira, ilmî þirkin temizlenmesi, bilgi ve delille olur. Böyle bir þirk içinde bulunan kimsenin, bir þeyi olduðundan baþka bir þekilde bilme imkaný yoktur. Ýrâdeye dayalý maksatlý þirk böyle deðildir. Zira bu þirkin içinde bulunan kimse, isteklerinin baskýsý ile þehvet ve öfkenin nefsini otoritesi altýna almasý nedeniyle ilmin, bâtýl ve zararlý olduðunu gösterdiði þey­leri yapar. Bundan dolayý amelî þirki ortadan kaldýran Kâ­firûn sûresinde, Ýhlâs sûresinde olmayan tekid ve tekrar vardýr.

Ýþte bu sebeple Hz. Peygamber, iki rekat tavaf namazýnda da bu iki sûreyi okurdu. Çünkü bu sûreler, ihlâs ve tevhîd sûreleridir. Allah Elçisi, bu sûrelerle günlük ameline/iþine baþlar, onlarla son buldururdu. Tevhîd'in sembolü olan hacda da bu iki sûreyi okurdu.
Ýmam Mâlik'in Hz. Aiþe'den rivâyetine göre, Allah Resûlü, geceleyin on bir rekat namaz kýlardý. Bunlardan bir rekatýný vitir olarak kýlardý. Namazýný bitirince, müezzin ezan okuyup kendisini çaðýrmaya gelinceye kadar sað yaný üzerine yatardý. Müezzin gelince kalkar ve kýsa iki rekat namaz kýlardý. Hz. Aiþe, Allah Resûlü, bu yatýþýn sünnet olduðu için deðil, gece boyunca yorulup istirahat etmek için yatardý, demiþtir. Hz. Peygamber'in sað yaný üzere yatýþýnda þu incelik zikredilmiþtir: Kalp, sol taraftadýr. Ýnsan sol yaný üzerine uyuyunca, uykusu aðýrlaþýr. Bu durum Peygamber için de böyledir. Resûlullah, uykusu aðýrlaþýp sabah namazýndan kendisini alýkoymamasý için dinlenmek ve uykuya dayanmak amacýyla sað tarafýna yatmayý tercih etmiþtir.

Buhârî ve Müslim'de nakledildiðine göre, Kâsým b. Muham­med Hz. Aiþe'nin þöyle dediðini duymuþtur: "Resûlullah'ýn gece kýldýðý namaz, on rekattý. Bir rekatý vitir olarak kýlar sonra sabah namazýnýn iki rekat sünnetini kýlardý."[size=0pt][192][/size]
Hz. Peygamber, gece namazýnda bazen gizli, bazen açýktan okur; bazen kýyamý uzatýr, bazen kýsa tutardý. Vitir namazýný çoðunlukla gecenin sonunda, bazen baþýnda, bazen de ortasýnda kýlardý.

Allah Resûlü, yolculukta, gece ve gündüz, devesi üzerinde hayvan nereye yönelirse o tarafa doðru nafile namaz kýlardý. Hayvan üzerinde îmâ ile rükû ve secde ederdi. Secdede, rükûdan daha çok eðilirdi. Ahmed b. Hanbel ve Ebû Dâvûd'un naklettiklerine göre, Hz. Peygamber, devesi üzerinde nafile namaz kýlmak istediðinde kýbleye yönelir, namaz için tekbir alýr, sonra hayvanýný salýverirdi. Sonra da hayvan nereye yönelirse o tarafa doðru namaz kýlardý.[193]

Allah Elçisi, yolculuktan döndüðü zaman iki rekat namaz -buna kuþluk namazý ismini vermiþlerdir.- kýlardý. Çünkü insanlar, onu hem yolculuktan döndükten sonra hem de Mekke'nin Fethi'nde kuþluk vaktinde namaz kýlarken görmüþlerdir.[194] Ancak, Sahîh'de Hz. Aiþe'nin de açýkladýðý gibi, Hz. Peygamber, bu namazý kuþluk vaktinde düzenli olarak kýlmamýþtýr. Bu, mer­fû hadislerin ve sahabe sözlerinin toplamýndan anlaþýlmaktadýr.

[189] BuhârĂ®, "TeheccĂĽd", 34; TirmizĂ®, "MevâkĂ®t", 203; Ăťbn Hanbel, II, 73, 74, 99, 100, 117. 
[190] Buhârî, "Cum'a", 39; "Teheccüd", 25, 29; Müslim, "Cum'a", 71, 72; "Müsâfirîn", 105.
[191] BuhârĂ®, "Ezân", 81; "Cum'a", 14; "Ăť'tisâm", 3; Ăťbn Hanbel, V, 182, 187. 
[192] Buhârî, "Vitr", 2; Müslim, "Müsâfirîn", 128, 157.
[193] Ebû Dâvûd, "Sefer", 8; Ýbn Hanbel, III, 203
[194] EbĂ» DâvĂ»d, "Tatavvu", 12; Ăťbn Mâce, "Ăťkâme", 172. 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...