July 20, 2019, 02:43:34 AM

News:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)


Boþ Kalan Üniversite Kontenjanlarý...

Started by liprade, August 16, 2009, 05:03:53 PM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

liprade

August 16, 2009, 05:03:53 PM Last Edit: September 11, 2017, 01:52:56 AM by Fussilet
Üniversite kayýtlarýnýn ardýndan LYS ek tercihleri ile ilgili ÖSYM son dakika açýklamasý vatandaþlar tarafýndan araþtýrýlýyor. YGS ve LYS'ye giren adaylar sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan tercihlerini yaptýlar ve kazandýklarý üniversitelere belirlenen tarih aralýðýnda kayýtlarýný gerçekleþtirdiler. Üniversite boþ kontenjanlar taban puanlar LYS ek tercih kýlavuzunun yayýnlanmasý ile beraber adaylara duyurulacak. LYS yerleþtirme iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan üniversiteler bünyelerinde olan boþ kontenjanlarý bildirdiler. Üniversite boþ kontenjanlarý taban puanlarý duyurulduktan sonra tercihler yapýlabilecek. Üniversitelerdeki lisans programlarýna 417 bin 714, ön lisans programlarýna 367 bin 236 aday yerleþti. Lisans programlarýnda 18 bin 770, ön lisans programlarýnda ise 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boþ kaldý.

2017 LYS yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan herhangi bir üniversiteye yerleþemeyen adaylar, ÖSYM'nin ek yerleþtirme tercih günleri ile yakýndan ilgileniyor. Ek tercih döneminin adaylar için önemli bir þans sunduðuna dikkat çeken uzmanlar, bu dönemin iyi deðerlendirilmesi gerektiðini belirtiyor. Peki ek yerleþtirme tercihleri ne zaman sona eriyor? Ýþte detaylar....ÖSYM 214 bin 430 kontenjanýn boþ kaldýðýný açýkladý. LYS ek tercih kýlavuzu bunun ardýndan yayýnlanacak. LYS ek tercihler ne zaman? Üniversite boþ kontenjan taban tavan puanlarý 2017 yayýnlanýr yayýnlanmaz haberimiz içerisinde sizlerle olacak. 
KYK 2017 YURT KAYIT VE BURS BAÞVURU EVRAKLARI ÝÇÝN TIKLAYINIZ
KYK 2017 YURT KAYIT VE BURS BAÞVURU EVRAKLARI ÝÇÝN TIKLAYINIZ
KYK BURSU ÖÐRENÝM BURSU BAÞVURU KOÞULLARI ÝÇÝN TIKLAYINIZ
KYK 2017 YURT BAÞVURU TARÝHLERÝ ÝÇÝN TIKLAYINIZ
ÜNÝVERSÝTE KAYITLARI NE ZAMAN GEREKLÝ EVRAKLAR NELER? - TIKLA ÖÐREN 
4 yýllýk hukuk fakültesi bölümü taban puaný için týklayýnýz
4 yýllýk mimarlýk ve iç mimarlýk bölümü taban puaný için týklayýnýz
4 yýllýk bankacýlýk ve sigortacýlýk bölümü 2017 taban puanlarý için týklayýnýz
4 yýllýk sýnýf öðretmenliði ve çocuk geliþimi bölümü taban puaný 
2017-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu
EK YERLEÞTÝRME TERCÝH BAÞVURU ÞARTLARI
1. 2017-ÖSYS merkezì yerleþtirmede bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar ek yerleþtirmede tercih yapma hakkýna sahip deðildir. Ek yerleþtirmede tercih yapabilmek için, 2017-ÖSYS merkezî yerleþtirmede hiçbir yükseköðretim programýna yerleþtirilmemiþ olmak gerekir.
2. Tablo 4'teki merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolan ve en küçük puaný oluþan, ancak yerleþtirilen adaylardan birkaçýnýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle kontenjan açýðý oluþan lisans programlarýný, yalnýz programýn en küçük puanýna eþit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.
3. Tablo 3'deki ön lisans programlarý için en küçük puan koþulu aranmayacaktýr. Tablo-3'de her programýn karþýsýnda o programa genel yerleþtirme sýrasýnda oluþan en küçük puan ile bu yerleþtirmede kullanýlan önceliklere göre yerleþen en son sýradaki adayýn öncelik durumu gösterilmiþtir. Bu bilgiler, adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylýk saðlamak için verilmiþtir. Adaylar, Tablo-3'deki en küçük puanlarýn ve önceliklerin altýnda olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir baþka deyiþle, Tablo-3'den tercih yapacak adaylar, ister meslek lisesi ister genel lise çýkýþlý olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.
4. 2017-ÖSYS'de özel yetenek sýnavý ile bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar da ek yerleþtirme için tercih yapabilirler.
5. Adaylarýn yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterebilmeleri için bu programlarýn koþullarýný karþýlamalarý gerekir.
BOÞ KONTENJANLAR NELER?
Üniversitelerdeki lisans programlarýna 417 bin 714, ön lisans programlarýna 367 bin 236 aday yerleþti. Lisans programlarýnda 18 bin 770, ön lisans programlarýnda ise 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boþ kaldý.
Devlet üniversitelerinin lisans programlarýnda 4 bin 437, ön lisans programlarýnda 9 bin 810, vakýf üniversitelerinin lisans programlarýnda 7 bin 32, ön lisans programlarýnda 8 bin 291, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarýnda 6 bin 181, ön lisans programlarýnda bin 903, yurtdýþýndaki üniversitelerin lisans programlarýnda bin 120, ön lisans programlarýnda 15 kontenjan boþ kaldý.
EK TERCÝH YAPARKEN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
-Ek yerleþtirmelerde tercih yapabilmek için 1. Yerleþtirmede de tercih yapmýþ fakat yerleþtirilememiþ olmak gerekir.
-ÖSYM tarafýndan yayýnlanan tercih kýlavuzunu çok iyi incelenmelidir.

-En çok istediðin bölüme 1. sýrada yer vermelidir; diðerlerini de ayný mantýða göre sýralanabilir.
-Tablo 3A'daki iki yýllýk bölümleri seçerken alan içi-alan dýþý durumlarýna mutlaka dikkat edilmelidir. Çünkü öncelik sýrasý alandan gelenlerin olacaktýr; boþluk kalýrsa alan dýþýndan da öðrencileri yerleþebilecektir.
- Tercihler belirtilen tarihlerde yapýlmalýdýr.
LYS EK YERLEÞTÝRME TERCÝH ÜCRETÝ NE KADAR?
Ek yerleþtirme tercihleri 15,00 TL ücreti karþýlýðýnda yapýlabilecektir.
HANGÝ DURUMDA EK YERLEÞTÝRME TERCÝHÝ GEÇERSÝZ SAYILACAK?
Ek yerleþtirme için tercih yapan adaylardan ek yerleþtirme ücretini yatýrmayanlarýn ek yerleþtirme için yapmýþ olduklarý tercihler iþleme alýnmayacaktýr.
LYS EK YERLEÞTÝRME SÜRECÝ NASIL ÝÞLEYECEK?
ÖSYM'nin yayýnlamýþ olduðu 2017 ÖSYS yerleþtirme kýlavuzundaki açýklamaya göre,
Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra boþ kalan kontenjanlar üniversiteler tarafýndan ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköðretim programlarýnýn 2017-ÖSYS sonuçlarýna göre (sýnavsýz geçiþ dâhil) yapýlan genel yerleþtirme sonunda boþ kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarýna ÖSYM tarafýndan merkezî olarak Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr.
LYS EK YERLEÞTÝRME TERCÝH KLAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ek yerleþtirme kýlavuzu, üniversite kayýtlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan açýklanacak.
ÜNÝVERSÝTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kayýt hakký kazanan adaylarýn, kayýt için aþaðýda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayýt süresi içerisinde ilgili üniversitelere baþvurmalarý zorunludur. Bu süre içerisinde kayýt için baþvurmayan veya kayýt iþlemlerini tamamlamayan adaylar kayýt haklarýný kaybedeceklerdir. Elektronik kayýt yapan adaylar, üniversiteleri tarafýndan duyurulan belgelere ve tarihe göre iþlem yapacaklardýr.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Go Up