Haziran 19, 2019, 06:56:28 S
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Arakanda yine katliam!!!

Balatan Fussilet, Austos 30, 2017, 12:05:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet


Arakan'da tarihin en aðýr ve acý katliamý yaþanýyor. Avrupa Rohingya Konseyi, Myanmar ordusunun Arakan'da son 3 günde 2-3 bin Müslümaný katlettiðini duyurdu. Müslüman kardeþlerimiz, yaþlýsý kadýný çocuðu demeden diri diri yakýlýyor. Kadýnlara tecavüz ediliyor, hamile olanlar iple asýlýyor. Çocuklar diri diri yakýlýyor, vücutlarýnýn her yerinde yanýk izleri mevcut. Erkeklerin durumu da ayný, vücutlarýnda aðýr yaralar var, bazýlarýnýn bacaklarý kesilmiþ vaziyette.  1000den fazla yaralý kardeþlerimiz var. Bu zulme sessiz kalmak bir müslümana yakýþmaz. Irkýmýz farklý olabilir fakat dinimiz, rabbimiz, peygamberimiz ayný. "Benim paylaþmam ile ne olacak ki" deme. Allah'ýn karþýsýna çýktýðýnda "Ya rab, elimden bu zulmü duyurmaktan ve dua etmekten baþka bir þey gelmedi" diyebilesin. Sen paylaþýrsan diðeri de paylaþýr. Bir olma zamaný, onlar senin de kardeþin!


"Bir zulmü engelleyemiyorsanýz, en azýndan onu duyurun." Hz. Ali (kvc)


_"Eðer bir kötülük görürseniz, elinizle düzeltin. Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Dilinizle de düzeltmeye gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buðz edin. Fakat buðz etmek imanýn en zayýf derecesidir." _ *Hadis-i Þerif *


"Hiçbiriniz kendisi için istediðini mümin kardeþi için istemedikçe iman etmiþ olamaz." Hadis-i Þerif


"Müslüman müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu düþmanýna teslim etmez. Kim, mümin kardeþinin bir ihtiyacýný giderirse Allah da onun bir ihtiyacýný giderir. Kim müslümaný bir sýkýntýdan kurtarýrsa, bu sebeple Allah da onu kýyamet günü sýkýntýlarýnýn birinden kurtarýr. Kim bir müslümanýn kusurunu örterse, Allah da Kýyamet günü onun kusurunu örter."  *Hadis-i Þerif *
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git