Haziran 25, 2019, 09:40:27
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

Hayýr Görülende Þer, Þer Görülende Hayýr Olacaðý Anlayýþý, Doðru Bir Anlayýþ Mý?

Balatan Fussilet, Austos 28, 2017, 09:47:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Hayýr Görülende Þer, Þer Görülende Hayýr Olacaðý Anlayýþý, Doðru Bir Anlayýþ Mýdýr?

Kur'an-ý Kerim'de bu hususla ilgili ayet-Ý kerimede, hayýr görülende þer, þer görülende hayýr olabileceði deðil, hoþumuza gitmeyen bir þeyde hayýr, sevdiðimiz bir þey de ise þer olabileceði buyurulmaktadýr.,
Savaþ, hoþunuza gitmediði halde üzerinize yazýl­dý (farz kýlýndý). Olur ki hoþunuza gitmeyen bir þey, si­zin için hayýrlýdýr ve olur ki, sevdiðiniz þey de sizin için bir serdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.[1]
Bu ayet-i kerime, ne yazýk ki birçok grup tarafýndan istismar edilen bir ayet-i kerimedir. "Þer görülende hayýr, hayýr görülende þer olabileceði" þeklinde ifadelendirilen bu anlayýþ öyle noktalara vardýrýlmýþtýr ki, þer üzere gördüðü­nüz bir insaný, bir grubu eleþtirmeniz, hakka ve hayýra da­vet edebilmeniz mümkün deðildir. Gördüðünüz ve eleþtirdi­ðiniz vakýanýn þer olduðunu izah etseniz bile, o insanlarý þerderi uzaklaþtýrýp hayra davet edemezsiniz. Çünkü bu kimseler görülen vakýanýn þer olduðunu kabui etmekle be­raber "Þer görülende hayýr, hayýr görülende þer olabileceði" anlayýþýyla, apaçýk olan serde hayýr aramaya ve bu hayn(!) beklemeye devam edeceklerdir.
Oysa yukarýda zikrettiðimiz ayet-i kerime, böylesi an­layýþlara kapý aralayan bir ayet-i kerime deðildir. Çünkü bu ayet-i kerimede Allah'ýn deðil, bizlerin hoþuna gitmeyen bir þeyde hayýr veya yine bizlerin hoþuna giden bir þeyde þer olabileceði beyan edilmektedir.
"Þer görülende hayýr, hayýr görülende þer olabilece­ði" anlayýþýný Ýlahi vahye nisbet etmek, Ýlahi vahyin þer bildirdiðinde hayýr, hayýr bildirdiðinde þer olabileceðini zan­netmek,
bu çeliþkiyi veya yanýlgýyý Allah'a nisbet etmektir!. Halbuki þaný yüce Rabbimizin hayýr olarak beyan et­tiði her þey hayrýn ta kendisi, þer olarak beyan ettiði her þey de þerrin ta kendisidir.
Rabbimizin hayýr bildirdiðinde þer, þer bildirdiðinde hayýr olabileceðini düþünmek, müslümanýn inancýnda bulunmamasý gereken bir düþünce þeklir. Mesela aþaðýdaki ayet-i kerimelerde, þaný yüce Rabbi-miz bazý hayýrlarýn ne olduðunu þöyle beyan etmektedir.,

Allah'a ve O'nun Resulüne iman edersiniz, mal­larýnýzla ve canlarýnýzla Allah yolunda cihad edersi­niz. Bu, sizin için daha hayýrlýdýr; eðer bilirseniz.[2]

Eðer mü'minseniz, Allah'ýn býraktýðý (helal iþler­den olan kazanç) sizin için daha hayýrlýdýr. Ben, sizin üzerinizde bir gözetleyici deðilim.[3]

Eðer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elveriþli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak baðýþlamanýz ise, sizin için daha hayýrlýdýr; eðer bilirse­niz.[4]

Þimdi bu ayet-i kerimelerle beyan edilen hayýrlarda, þer arayabilir miyiz? "bunlar hayýr olarak bildirilmiþtir ama, bu hayýrlarda þer olabilir.." diyebilir miyiz?
Tabi ki hayýr!..
Çünkü biraz önce söylediðimiz gibi, þaný yüce Rabbi­mizin hayýr olarak beyan ettiði her þey hayrýn ta kendisi, þer olarak beyan ettiði her þey de þerrin ta kendisidir.
"..Olur ki hoþunuza gitmeyen bir þey, sizin için hayýrlýdýr ve olur ki, sevdiðiniz þey de sizin için bir serdir.." beyanýndaki hoþ görülen veya hoþ görülmeyen þeyler, naklin yani Ýlahi vahyin deðil, bizlerde bulunan nef­sin ve akýlýn hoþ görüp, görmediði þeylerdir. Dolayýsýyie ayet-i kerimede beyan edilen hakikati, ayet-i kerimeye sa­dýk kalarak þu þekilde anlamamýz gerekir.,
"Nakli olarak deðil, akli ve nefsi olarak deðerlendirip hoþ gördüðümüz þeylerde þer, hoþumuza gitmeyen þeyler­de ise hayýr olabilir."
Meseleyi bu þekilde anlamamýz gerektiði halde, Kur'an-ý Kerim'de zikredilen ve Musa (a.s.) ile salih bir ku­lun yol arkadaþlýðýný içeren kýssa tevil edilerek, bu mesele þeriatýn da fevkinde deðerlendirilmekte ve þeriat ile hakika­tin, zahir ile batýnýn bazý durumlarda çeliþebileceði ve bati­ni ilimlere göre doðru olan bir davranýþýn, zahiri ilimlere yani þeriata göre yanlýþ görülebileceði ileri sürülmektedir.
Özellikle birçok tasavvuf çevresinde yaygýnlaþan bu anlayýþa, diðer soruda açýklýk getireceðiz.[1] 2-Bakara 216
[2] 61-Saf 11
[3] 11-Hud 86
[4] 2-Bakara 280
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git