Temmuz 18, 2019, 12:52:40 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Kur'an'ýn Metafizik Veya Doðaüstü Ýþleri Belirtmekteki Asýl Amacý

Balatan Fussilet, Austos 27, 2017, 01:08:55

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

  Bu meseleyi ele almadan önce, þu hususu gözümüzün önünde bulundurmalýyýz ki, Kur'an-ý Azimüþþan'da sadece cebir ve kader meselesi deðil, diðer bütün metafizik veya doðaüstü konulara yapýlan atýflarýn asýl amacý bunlarýn içyü­zünü göstermek veya Ýlahi sýrlar üzerindeki perdeyi aralamak deðildir. Çünkü bu muazzam kainâtin her santiminde bulu­nan büyük ve derin gerçekler ne insanýn okuyabileceði bir kitaba sýðabilir ne de insanlarýn konuþtuðu herhangi bir dil böyle bir anlatýmý ifade edebilir. Bu gerçeklerin anlatýlmasý ve anlaþýlmasý için ezelî ve ebedî bir hayat gerekir, sayýsýz sayfalara ihtiyaç duyulur, ifade edilmesi için þimdiye kadar aklýn icat edemediði bir dil ve dinlemek için sessiz aklî iþit­me gerekir.
"De ki: "Eðer Rabbimin kelimelerini yazmak için bütün denizler mürekkeb olsa, muhakkak ki, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi, bir o kadar daha yardýmcý getirsek bile." (Ei-Kehf: 109)
Ayrýca, bunlar açýklansaydi bile, yukarýda belirttiðimiz gibi, kendisine bahþedilen sýnýrlý zihinsel güç ve yetenekle insan bunlarý anlamazdý. Ýnsan aklýný sununla kýyaslayýn ki, eðer Aristo ve Pisagors zamanýnda bir kiþi 20. yüzyýlda hepi­mizin bildiði ve tanýk olduðu telefon, sinema, radyo ve u-çaklarýn ayrýntýlarýný açýklasaydý, bugün akýlcýlýk ve aydýnlan­manýn önderleri olarak görülen bu düþünürlere delilik yaftasý yapiþtýnlýrdý. Ve eðer bugün, bundan bin yýl sonra ortaya çýkacak eþya ile ilgili bir açýklama yapýlsa, bizim en büyük felsefeci bilim adamý ve düþünürümüz bile bunlarý anlaya-
maz. Bilinmesi ve anlaþýlmasýyla ilgili güç ve yeteneðin in­sanda bulunduðu eþya ve meseleler iþte böyledir. Yani bu­rada fark sadece kuvve ile fiil arasýndadýr.
Ancak, insanda bilme ve anlama yeteneði zaten olma­yan ve tasavvur bile edemediði þeylerin ona anlatýlmasýnýn ne yararý olabilirdi? Nitekim Kur 'an þöyle buyuruyor:
"Yarattýklarýnýn önünde ve arkasýnda olaný (gelecekleri­ni ve geçmiþlerini) bilir. Ýnsanlar O'nun ilminden, O'nun iste­diðinden baþkasýný kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri alýr. Onlarýn korunmasý O'nu yormaz." (Ei -Bakara: 255)
Yani, bu gibi meselelere Kur'an-ý Kerim 'de yapýlan iþa­retlerin amacý gerçeði anlatmak deðil, insanlarýn ahlâkî ve amelî menfa atlarýyla ilgili gaye ve hedeflere yardýmcý olmak­týr. Gerçi, bazý yerlerde ve zamanlarda, bunlarla, gerçeði gö­rebilen gözler ve yüksek ruhanî basirete sahip olanlara biraz bilgi de baðýþlanýr ve bazý yerlerde ise bazý iþaretler vardýr ki biraz kafa yorma ve doðru düþünce ile bunlarýn anlaþýlmasý mümkündür. [25][25]


Kaynaklar

--------------------------------------------------

[25][25] Mevdudi, Cebir Ve Kader Problemi, Hilal Yayýnlarý: 73-74.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git