Haziran 26, 2019, 05:52:05
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

PEYGAMBERÝMÝZ (S.A.V.)'DEN HUTBELER -1

Balatan Fussilet, Austos 27, 2017, 01:06:02

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

PEYGAMBERÝMÝZ (S.A.V.)'DEN

قاَلَ اللهeُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ :
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظََلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ [1] صَدَقَ الله ُالْعَظِيمُ.
وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَدِيثٍ :
,... إِنِّي لأَخْشاَكُمْ لِلَّهِ وَ أَتْقَاكُمْ...-[2] صَدَقَ رَسُولُ اللهِ فِيمَا قَالَ.

Muhterem Müslümanlar !
Ýnsanlar konuþarak duygularýný ifade ederler. Ancak, hiç kimse bir peygamber kadar doðru ve bir peygamber kadar güzel konuþamaz. Onun için bu hafta da peygamberimizin muhtelif yer ve zamanlarda irad buyurduklarý, mübarek hutbelerinden örnekler vereceðiz ki; gerçek nasihatleri asýl kaynaðýndan dinlemiþ olalým. Ýki cihanýn en güzeli olan peygamberimiz (s.a.v.) þöyle buyurmuþlardýr:
"Allah'a hamd olsun, O'na hamd ediyor O'ndan yardým istiyorum. Nefislerimizin þerlerinden ve kötü amellerimizden, Allah'a  sýðýnýyoruz. Allah'ýn doðru yola ilettiðini saptýracak, delâlete düþürdüðünü de hak yola iletecek hiç bir güç yoktur. Ben þahadet ediyorum ki, Allah'tan baþka ilâh yoktur. O birdir, O'nun eþi yoktur.
Bütün kalbinizle Allah'ý seviniz. Allah'ýn kelâmýndan ve onu müzakere etmekten usanmayýnýz. O'na hiç bir þeyi ortak koþmayýnýz. O'ndan gerektiði þekilde korkunuz. Aðýzlarýnýzla söylediðiniz sözlerin en iyisiyle Allah'ý doðrulayýnýz. Allah'ýn aranýzdaki ruhuyla birbirinizi seviniz.
Size, Allah'tan korkmanýzý tavsiye ederim. Bir Müslümanýn, Müslüman kardeþine tavsiye ettiði þeylerin en iyisi, onu ahiret yönüne teþvik edip, Allah'tan korkmasýný tavsiye etmesidir. Allah'ýn sizi kendisiyle ilgili olarak sakýndýrdýðý þeylerden sakýnýnýz. Bundan daha üstün bir nasihat, bundan daha deðerli bir hatýrlatma yoktur.
Rabbinden korkup çekinerek amel edenler için bu Allah korkusu, Ahiretle ilgili isteklerine kavuþmasýnda gerçek bir yardýmcýdýr.
Her kim, kendisiyle Allah arasýndaki gizli ve açýk iliþkilerini düzeltir ve bununla yalnýz Allah'ýn rýzasýný amaçlarsa, bu hareketi kendisi için dünya hayatýnda güzel bir anýþ, ölüm sonrasý için de "kiþinin önceden gönderdiklerine muhtaç olacaðý anda" bir azýk olur. Ýnsanoðlu o gün, iyi amelleri dýþýnda yaptýðý her iþle kendisi arasýnda, uzun bir mesafe olmasýný isteyecek. Allah sizi kendisinden korkmanýz için sakýndýrýyor, uyarýyor. Gerçekten Allah, kullarýný pek esirgeyendir. O Allah ki; sözünü doðrulamýþ, va'dini gerçekleþtirmiþtir, sözünden caymaz. Allah þöyle buyuruyor:
"Benim huzurumda söz deðiþtirilmez ve ben kullara zulmedici deðilim."[3]
O halde, dünya ve ahiretinizle ilgili iþlerde, kapalý ve açýk her yerde Allah'tan korkunuz. Çünkü her kim Allah'tan korkarsa, Allah onun günahlarýný örter(ek) ona pek büyük mükâfat verir. Allah'tan (tam manâsýyla) korkan büyük bir kurtuluþa ermiþtir.
Allah korkusu, (insaný) Allah'ýn gazabýndan, azabýndan ve hoþnutsuzluðundan korur. Allah korkusu; yüzleri nurlandýrýr ve kiþinin mertebesini yükseltir. O halde, Allah korkusundan payýnýzý alýnýz. Allah'a itaat hususunda kusur yapmayýnýz. Allah doðrularla yalancýlarý ortaya çýkarmak için, size kitabýný öðretip; yolunu gösterdi. Allah size lütufta bulunduðu gibi, siz de, iyi hareket ediniz. (Allah'ý sevenleri seviniz) O'nun düþmanlarýna düþman olunuz. Allah yolunda hakkýyla cihad ediniz. Sizi O seçti ve size Müslümanlar adýný O verdi, ki helâk olan kiþi, apaçýk bir delili gördükten sonra helâk olsun. Yaþayan kiþi de yine apaçýk delili gözüyle görerek hayatta kalsýn. Hakka yöneliþ, ancak Allah'ýn yardýmýyladýr.
Allah'ý çokça anýnýz. Ölüm sonrasý için amel iþleyiniz. Allah ile arasýndaki iþlerini düzenleyen kimsenin halk ile ilgili münasebetlerini Allah iyileþtirir. Çünkü insanlara Allah hükmeder, insanlar Allah'a hükmedemezler. Allah insanlara hakimdir, insanlar Allah'a hakim olamazlar. Allah her þeyden büyüktür. Hayýrlara yöneliþ ancak yüce Allah'ýn yardýmýyladýr."[4]
Kýymetli Mü'minler !
Þüphesiz ki, Resulullah doðruyu söyler. Allah korkusunu ancak Allah'tan korkanlar ifade edebilir. Allah'tan en çok korkanýmýz peygamberimizdir. Allah'ý en çok sevenimiz, yine peygamberimizdir. Ne mutlu o kimseye ki, Allah'tan gereði kadar korkar ve gereði kadar itaat eder.
Allah-û Tealâ'nýn rahmeti, bereketi ve peygamberimiz (a.s.)'ýn þefaati, biz Müslümanlarýn üzerine olsun...

أَلاَ إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ وَ أَبْلَغَ النِّظاَمِ...   
[1]    Kaf Suresi: Ayet 29
[2]    Sahih-i Buhari Terc. 1786
[3]    Kaf Suresi: Ayet 29
[4]    Hayatü's Sahabe: 4/260
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git