Temmuz 17, 2019, 04:57:51 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Edeb ile ilgili hadisler (32 Hadis)

Balatan Fussilet, Austos 27, 2017, 12:50:34

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet


EDEB BAHSÝ 
(31  Hadistir) 

447/1  Cebir'in þöyle dediði rivayet edildi: Resûlullah  sallallahü  aleyhi ve  sellem  buyurdu  ki-«Sen ve malýn- babanýn kazancýsýn.» f1)

448/2  Ibn  Ömer'in  þöyle  dediði rivavet edildi-savaþa katýlmak h
«-- Annen, baban saðlar mý?» «-- Evet!»
O halde,  onlara  hizmet yolunda savaþ!» diye tenbih  buyurdu.
1       Bir  baba.  çocuðunun mal,   ile  geçimini saðhyabilir. demektir.

449/3    Ziyâd'ýn  þöyle  dediði  rivayet edildi:
Neýbî sallallahü aleyhi ve seilem;  her müslümana, müslümanlara öðüt vermeyi  emir buyurdu.»

450/4    Ebû   Hüreyre'nin  þöyle  dediði  rivayet edildi:
Resûlullah  sallallahü aleyhi  ve sellem  buyurdu ki: «Allah Tealâ:»
«-- (Zatî)   ululuk,  rida'mdýr;   sýfatý   ululuk  da.  izanýndýr.  Ýþte,  benden bunlardan  birini  çýkarmaða  uðraþaný  Cehenneme alýrým.[1]

451/5 Muhammed bin eÝ-M"ünkedir et-Teymî'nin (Hz. Peygamberden ya­hut sahabeden)  þu haberi aldýðý  kendisinden rivayet edildi:
«-- Kibirli insan, baþý ayaklan arasýna sýkýþtýrýlmýþ olarak ateþten bir tabut içerisine kapatýitr. Ve ateþte kalacaðý süre, bu tabuttan asla çý­kamaz.»

452/6    Ben Hz. Peygamberin yanýndayken Üsâme bin Þerîk'in þöyle dediði ri­vayet edildi:
Göçebe araplar, Ona sordular:
«-- Ey Allah'ýn elçisi! Kula (Allah tarafýndan) verilen þeyierin en ha­yýrlýsý nedir?»
«-- Güzel  ahlâktýr" cevabýný verdi.

453/7  Hz. Aiþe'nin þöyle  dediði rivayet edildi: Resûiullah sallahü  aleyhi ve  sellem  buyurdu ki: «Yumuþaklýk, lütuf ve yardým gözle görülen bir yaratýk olsaydý, Allah'­ýn yaratýklarý içersinde ondan daha güzeli görülemiyecektî.
Cehalet, ahmaklýk da gözle görülen bir yaratýk olsaydý, Allah'ýn yara­týklarý içersinde ondan daha çirkini görülmiyecekti.»

454/8  Enes'in þöyle dediði rivayet edildi:
Resûlullah sallaliahü aleyhi ve sellem, beraber oturduðu kimsenin yanýnda dizlerini asla uzatma mistir.
Elini tutan bir 'kimsenin etini, o býrakmadýkça, Resûlullah asla býrak­mamýþtýr.
Hz. Peygamberin huzurunda oturanlar 'kalkmadýkça, Resûlullah asla kalkmamýþtýr.
Hz. Peygamber'in (ter) kokusundan daha güzel olan hiç bir güzel 'koku bulmadým.»
fa)   Bir rivayette þöyle dedi:
«Bir iþ için Hz. Peygamber ile görüþmeye gelen, -kendisi býrakýp gider olmadan önce Resûlullah asla býrakýp gitmemiþtir.»

(b)   Bir rivayete þöyle dedi:
«Hz. Peygamber, el sýkýþtýðý kimsenin elini, o býrakmadýkça, býrak­mazdý.»

455/9   ibn Ömer'in þöyle dediði rivayet edildi:
Hz. Peygamber evindeyken, bir adam dýþarýdan seslendi. Hz. Resûl orra:
«-- Ýþte geldim!» diye cevap verdikten sonra, dýþarý çýkýp yanýna gel­di.»

456/10   Ümeyme  (BÝrrt Rukeyka)  n,n  þöyle  dediði  rivayet  edildi-
«Biat etmek üzere  Hz. Peygamber'e geldiðimde  bana-» «- Kadýnlarla  ben   (biat sýrasýnda) ei  sýkýþmam!,  buyurdu

457/11   Ýbn   Bureyde'nin   babasýnýn  þöyle  dediði  rivayet edildi:
Resûluilah sallallahü aleyhi ve seîlem buyurdu ki:
«Kendisinden özür dileyen- bir müsiümanýn özürünü kabul etmeyen ki­þinin bundan ötürü kazanacaðý günah, «meks sahibUnin çýünahý gibidir.» Bunun üzerine soruldu:
«-- Ey Allah'ýn elçisi!  «Meks sahibi» nedir?» «Vergi  tahsildarýdýr!»  buyurdu.

458/12   Ýbn Ömer'in þöyle dediði rivayet edildi: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Müslüman- (din) kardeþi tarafýndan dilenen özrü kabul etmiyenin nahý  «meks sahibi, yani vergi tshsildannýnki, gibidir.»                        .
459/13   Cabir'in þöyle dediði  rivayet edildi: Nebi  sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Birinize güzel koku  getirilirse   ondan alsýn!»

460/14    Ebû Hureyrerrin  þöyle dediði rivayet edildi:
«Yýldýzlara  bakarak gelecekten   haber  vermeyi   Hz.   Peygamber  nehy etti.»

461/15   Cabir  Ýbn Abdillah'ýn  (R.A.) þöyle dediði  rivayet edildi:
Resûlullah salialiahü aleyhi  ve sellem buyurdu ki:
«Allah'a ve ahiret gününe inanan- bir kiþinin hamama girmesi ancak peþtima!  kullanmasý  ile helâl olur.
Avret yerlerini baþkalarýndan gizlemiyene, Allah, melekler ve yara­týklarýn hepsi  lanet ederler.»

462/16   Ýbn Ömer'in þöyle dediði  rivayet edildi:
Hz.  Peygarober'in  en çok sevdiði  isimler,  «Abdullah»  ile «Abdurrahman»dýr.

463/17   Ýbn Ömer'in  þöyle  dediði  rivayet edildi:
Hz.  Peygamber buyurdu ki:
"Ýyili'k eskimez ve  kötülük unutulmaz.»

464/18 Cabir Ýbrri Semüre'nin þöyle dediði rivayet edildi: «Hz. Peygamber'e geldiðimizde, meclisin    bizimle son  bulacaðý yere otururduk.»

465/19 Ebû Saîd  el-Hudrî'rrin þöyle dediði'  rivayet edildi: Resûlullah sailailahü aleyhi ve selle-m buyurdu ki: «Baþkalarýna teþekkür etmeyen, Allah'a þükretmiþ olamaz!

466/20  Ibn Ömer'in þöyle dediði rivayet edildi: Hz. Peygamber buyurdu ki:
•»Zulüm yapmaktan sakýn. Zira zulüm, Kýyamet gününde birçok karan­lýklara sebep olur.»

467/21  Ebû Bureyde'nin þöyle dediði rivayet edildi:
Hz. Peygamber, bir kýsmý ensârý, görmeye gitmiþti. Bir koyun kese rek Ona yemek yaptýlar. Yemekten bir parça alýp çiðn-emeye baþladý. Bir müddet çiðnediði halde lokmayý erip yutamiyordu. Nihayet:
«-- 0nu  nasýl ettir?!» diye sordu.
«-- Filânýn koyunuydu, gsiince anlaþsr parasýn; veririz diye düþündü* ve kestik» dediler.
Hz. Peygamber:
«Onu esirlere yedirin!» emrini verdi.
Bir rivayette:  Âsim  ibn  üleyb'in  babasý  þöyle  dedi:
'Muhammed sailailahü aleyhi ve seiiemin ashabýndan bir tanesi ye­mek yaparak Hz. Peygamberi  davet etti.
Ne;bî sallallahü aleyhi ve sellem, bizleri de alarak gitti. Yemeði ko­yunca, Hz. Peygamber uzanýp bir parça et aldý. Onu aðzýnda bir müddet çiðnedi. Fakat bir türlü yutamadý. Aðzýndan çýkardý ve bekledi. Bu hareke­tini  görünce,  biz de  yemeði býraktýk. Yemek sahibini çaðýrdý:
«Bana þu etinden bahset!.. Nereden geldi?» diye sordu.
Cevap verdi:
.«-- Ey Allah'ýn Resulü! Bu, bir arkadaþýmýn koyunu idi. Kendisi ya­nýmýzda yoktu ki satýn alalým. Aceleden bekliyemezdik, tutup kestik ve onu sana yemek yaptýk.  Geldiðinde parasýný ödiyecektik.»
O zaman Hz. Peygamber, yemeðin kaldýrýlarak esirlere yedirilmesini emir buyurdu.»
Abdulvahid dedi ki:
«Ebû Hanife'ye sordum: Siz «Birinin malýný izni olmadan çalýþtýran bir kiþi, kârýndan sadaka verir» hükmünü nereden aldýnýz?»
« Âsým'ýn rivayet ettiði hadisten aldým» cevabýný verdi.

463/22 Enes'in þöyle dediði  rivayet edildi: Resûlullah saliaHaýhü aleyhi ve sellem buyurdu  ki: «Hayrýn  yapýlmasýna  kýlavuz olan,  onu  yapan  gibidir.

469/23  Ýbn  Bureyde'nin  babasýnýn þöyie dediði   rivayet edildi: Resûlullah sallaliahü  aleyhi  ve sellem  buyurdu ki: «Hayrýn yapýlmasýna kýlavuz olan, onu yapan- gibidir.».

470/24   Ýbn  Bureyde'nin   babasý,  Hz.  Peygarriber'den þu  rivayeti  yaptý:
Bir adam Resûluilah sallall&hü aleyhi ve selleme gelerek, binek is­tedi. Hz. Peygamber:
« Seni bindirecek bir þeyim yok. Yalnýz, sana binek verebilecek bi­rini göstereyim. Filân oðullarýnýn mezarlýðýna kadar git. Orada errsârdan bir genç, arkadaþlarýyla atýþ talimi yapýyor. Yanýnda bir de devesi var. On­dan iste, seni ona bindirir» diye cevap verdi,
Adam çýkýp gitti; o genci arkadaþlariyte atýþ talimi yaparken buldu. Ona Hz. Peygamberin dediðini anlattý. O zaman genç ona, Hz. Peygambe­rin bunlarý söylediðine dair yemin etmesini söyledi. O da iki yahut üç ke­re yemin etti. Genç, bunun üzerine onu deveye bindirip Resûlulfatý (SA.V) e getirdi. Ve olanlarý anlattý.-Hz. Peygamber þöyle konuþtu:
« Ýþirve döni   Kaynn yapýlmasýna kýlavuz olan, onu yapan gibidir.»

(a   Bir rivayette þölye dedi:
Hz. Peygamber's bir adam gelerek binmek için bir hayvan istedi. Þu cevabý verdi:
«-- Yom in ederim ki, binmen için sana verecek bir þey yanýmda yok. Ama, filân oðullarýnýn mezarlýðýna kadar git. Orada ensârdan bir genci arkadaþlariyle atýþ talimi yapýyor bulacaksýn. Ondan birrek hayvaný iste. ve­rir.
Adam gitti. Hz. Peygamberin dediði mezarlýða vardý. OÝanlarý ona an­lattý. Genç yemin verdi. Adam:
« Kendisinden baþka ilâh ol-rnayena yemin olsun ki, Resûluiish (S.A.V.) beni sana gönderdi» deyince, gerrç devesini ona verdi. Beraber %Hz. Peygarnber'e geldiler.
Resûluliah (S.A.V) ona:
«-- Ýþine dön! Hayrýn yapýlmasýna kýlavuz olan onu yapan gibidir» buyurdu.

471/25  Ýbn 3ureyde'nin  babasýnýn  þöyle dediði rivayet edildi: Resûluliah (S.A.V) buyurdu ki:
«En  faziietli cihad, zâlim bir idarecinin1 katýnda  hakký  söyliyebilmek-tir.B

472/26   Ebü Hüreyre'nin þöyle dediði rivayet edildi:
Hz.  Peygamber buyurdu ki:
«Sana bir þey danýþana, en hayýrlý olaný göster. Bunu yapmr-çekten  ona  hýyanet etmiþ  olursun.»

473/27   Nu'man'ýn  þöyle dediði  rivayet  sdildi:
ResûluHah  {S.A.V) buyurdu  ki:
«Müminler, birbirlerini sevmekte bir vücuda benzerler. Baþ hasta ol­duðu zaman, bedenin diðer uzuvlarý da onunla uykusuz kahr, acý çeker ve ateþlenir.»

474/28  Enes'in þöyle dediði rivayet edildi: Resûluliah sailallahü aleyhi ve seilem buyurdu ki: «Cibrîl,  komþuya karþý iyilik yapmanýn  önemi  üzerinde o kadar dur­du ki (Allah) onu varis kýlacak zanettim.»

475/29   Enes'in þöyle dediði rivayet edildi:
Hz. Peygamber þöyle derken iþittim:
«Þüphesiz Allah, piþman- olmuþ kimsenin  yardým  istemesini  sever.»

476/30 Ýbn  Katâde'nin söyle  dediði rivayet edildi: Resûlullah  sallallahü  aleyhi ve  seiiem  buyurdu  ki: «Zamana sövmeyin! Çünkü Allah, kendisi zamandýr.» [2]

477/31   Ebû Hanîfe (r.a.) nin þöyle dediði rivayet edildi: «(Hicrî) Seksen (80) senesinde doðdum. Abdullah Ýbn Kuvays ise, Kû-fe'ye doksan dört (94) senesinde geidi. Kendisin-i gördüm ve konuþmala­rýný dinledim. Ben o zaman on dört (14) yaþýnda idim. Onu söyie derken iþittim:
«Resûlullah  sallallahü  aleyhi  ve  sellemden iþittim,  buyurdu  ki: «Bir þeye karþý tutkunluðun seni kör ve saðýr yapar.»

478/32   Ebû Hanîfe (r.a.) in þöyle dediði rivayet edildi": «Vâsýla bin el-Eska'dan iþittim dedi ki:»
«Resûlullah   sallallahü  aleyhi  ve seliem'den  iþittim, þöyle buyurdu: «tüin) kardeþinin uðradýðý felâketten ötürü sevinçli görünme! (Bakar­sýn) Onu Allah, o belâdan kurtarýr, seni ona uçar ediverir.»
 

 
[1] Ululuk  ve  azamet  Allah'a   mahsustur. Hiç  bir kul.   Allah  Tealâ  ile  bu  hususta ortaklýða yeltenmemelidir.
 
[2] Zamaný  yaratan,  hayýr  ile serde  kutlanan  O'dur.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git