Mart 25, 2019, 01:40:36 ÖÖ
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. (Mulk -2)

Edeb ile ilgili hadisler (32 Hadis)

Başlatan Fussilet, Ağustos 27, 2017, 12:50:34 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet


EDEB BAHSİ 
(31  Hadistir) 

447/1  Cebir'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah  sallallahü  aleyhi ve  sellem  buyurdu  ki-«Sen ve malın- babanın kazancısın.» f1)

448/2  Ibn  Ömer'in  şöyle  dediği rivavet edildi-savaşa katılmak h
«-- Annen, baban sağlar mı?» «-- Evet!»
O halde,  onlara  hizmet yolunda savaş!» diye tenbih  buyurdu.
1       Bir  baba.  çocuğunun mal,   ile  geçimini sağhyabilir. demektir.

449/3    Ziyâd'ın  şöyle  dediği  rivayet edildi:
Neıbî sallallahü aleyhi ve seilem;  her müslümana, müslümanlara öğüt vermeyi  emir buyurdu.»

450/4    Ebû   Hüreyre'nin  şöyle  dediği  rivayet edildi:
Resûlullah  sallallahü aleyhi  ve sellem  buyurdu ki: «Allah Tealâ:»
«-- (Zatî)   ululuk,  rida'mdır;   sıfatı   ululuk  da.  izanındır.  İşte,  benden bunlardan  birini  çıkarmağa  uğraşanı  Cehenneme alırım.[1]

451/5 Muhammed bin eİ-M"ünkedir et-Teymî'nin (Hz. Peygamberden ya­hut sahabeden)  şu haberi aldığı  kendisinden rivayet edildi:
«-- Kibirli insan, başı ayaklan arasına sıkıştırılmış olarak ateşten bir tabut içerisine kapatıitr. Ve ateşte kalacağı süre, bu tabuttan asla çı­kamaz.»

452/6    Ben Hz. Peygamberin yanındayken Üsâme bin Şerîk'in şöyle dediği ri­vayet edildi:
Göçebe araplar, Ona sordular:
«-- Ey Allah'ın elçisi! Kula (Allah tarafından) verilen şeyierin en ha­yırlısı nedir?»
«-- Güzel  ahlâktır" cevabını verdi.

453/7  Hz. Aişe'nin şöyle  dediği rivayet edildi: Resûiullah sallahü  aleyhi ve  sellem  buyurdu ki: «Yumuşaklık, lütuf ve yardım gözle görülen bir yaratık olsaydı, Allah'­ın yaratıkları içersinde ondan daha güzeli görülemiyecektî.
Cehalet, ahmaklık da gözle görülen bir yaratık olsaydı, Allah'ın yara­tıkları içersinde ondan daha çirkini görülmiyecekti.»

454/8  Enes'in şöyle dediği rivayet edildi:
Resûlullah sallaliahü aleyhi ve sellem, beraber oturduğu kimsenin yanında dizlerini asla uzatma mistir.
Elini tutan bir 'kimsenin etini, o bırakmadıkça, Resûlullah asla bırak­mamıştır.
Hz. Peygamberin huzurunda oturanlar 'kalkmadıkça, Resûlullah asla kalkmamıştır.
Hz. Peygamber'in (ter) kokusundan daha güzel olan hiç bir güzel 'koku bulmadım.»
fa)   Bir rivayette şöyle dedi:
«Bir iş için Hz. Peygamber ile görüşmeye gelen, -kendisi bırakıp gider olmadan önce Resûlullah asla bırakıp gitmemiştir.»

(b)   Bir rivayete şöyle dedi:
«Hz. Peygamber, el sıkıştığı kimsenin elini, o bırakmadıkça, bırak­mazdı.»

455/9   ibn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi:
Hz. Peygamber evindeyken, bir adam dışarıdan seslendi. Hz. Resûl orra:
«-- İşte geldim!» diye cevap verdikten sonra, dışarı çıkıp yanına gel­di.»

456/10   Ümeyme  (Bİrrt Rukeyka)  n,n  şöyle  dediği  rivayet  edildi-
«Biat etmek üzere  Hz. Peygamber'e geldiğimde  bana-» «- Kadınlarla  ben   (biat sırasında) ei  sıkışmam!,  buyurdu

457/11   İbn   Bureyde'nin   babasının  şöyle  dediği  rivayet edildi:
Resûluilah sallallahü aleyhi ve seîlem buyurdu ki:
«Kendisinden özür dileyen- bir müsiümanın özürünü kabul etmeyen ki­şinin bundan ötürü kazanacağı günah, «meks sahibUnin çıünahı gibidir.» Bunun üzerine soruldu:
«-- Ey Allah'ın elçisi!  «Meks sahibi» nedir?» «Vergi  tahsildarıdır!»  buyurdu.

458/12   İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Müslüman- (din) kardeşi tarafından dilenen özrü kabul etmiyenin nahı  «meks sahibi, yani vergi tshsildannınki, gibidir.»                        .
459/13   Cabir'in şöyle dediği  rivayet edildi: Nebi  sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «Birinize güzel koku  getirilirse   ondan alsın!»

460/14    Ebû Hureyrerrin  şöyle dediği rivayet edildi:
«Yıldızlara  bakarak gelecekten   haber  vermeyi   Hz.   Peygamber  nehy etti.»

461/15   Cabir  İbn Abdillah'ın  (R.A.) şöyle dediği  rivayet edildi:
Resûlullah salialiahü aleyhi  ve sellem buyurdu ki:
«Allah'a ve ahiret gününe inanan- bir kişinin hamama girmesi ancak peştima!  kullanması  ile helâl olur.
Avret yerlerini başkalarından gizlemiyene, Allah, melekler ve yara­tıkların hepsi  lanet ederler.»

462/16   İbn Ömer'in şöyle dediği  rivayet edildi:
Hz.  Peygarober'in  en çok sevdiği  isimler,  «Abdullah»  ile «Abdurrahman»dır.

463/17   İbn Ömer'in  şöyle  dediği  rivayet edildi:
Hz.  Peygamber buyurdu ki:
"İyili'k eskimez ve  kötülük unutulmaz.»

464/18 Cabir İbrri Semüre'nin şöyle dediği rivayet edildi: «Hz. Peygamber'e geldiğimizde, meclisin    bizimle son  bulacağı yere otururduk.»

465/19 Ebû Saîd  el-Hudrî'rrin şöyle dediği'  rivayet edildi: Resûlullah sailailahü aleyhi ve selle-m buyurdu ki: «Başkalarına teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmiş olamaz!

466/20  Ibn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber buyurdu ki:
•»Zulüm yapmaktan sakın. Zira zulüm, Kıyamet gününde birçok karan­lıklara sebep olur.»

467/21  Ebû Bureyde'nin şöyle dediği rivayet edildi:
Hz. Peygamber, bir kısmı ensârı, görmeye gitmişti. Bir koyun kese rek Ona yemek yaptılar. Yemekten bir parça alıp çiğn-emeye başladı. Bir müddet çiğnediği halde lokmayı erip yutamiyordu. Nihayet:
«-- 0nu  nasıl ettir?!» diye sordu.
«-- Filânın koyunuydu, gsiince anlaşsr parasın; veririz diye düşündü* ve kestik» dediler.
Hz. Peygamber:
«Onu esirlere yedirin!» emrini verdi.
Bir rivayette:  Âsim  ibn  üleyb'in  babası  şöyle  dedi:
'Muhammed sailailahü aleyhi ve seiiemin ashabından bir tanesi ye­mek yaparak Hz. Peygamberi  davet etti.
Ne;bî sallallahü aleyhi ve sellem, bizleri de alarak gitti. Yemeği ko­yunca, Hz. Peygamber uzanıp bir parça et aldı. Onu ağzında bir müddet çiğnedi. Fakat bir türlü yutamadı. Ağzından çıkardı ve bekledi. Bu hareke­tini  görünce,  biz de  yemeği bıraktık. Yemek sahibini çağırdı:
«Bana şu etinden bahset!.. Nereden geldi?» diye sordu.
Cevap verdi:
.«-- Ey Allah'ın Resulü! Bu, bir arkadaşımın koyunu idi. Kendisi ya­nımızda yoktu ki satın alalım. Aceleden bekliyemezdik, tutup kestik ve onu sana yemek yaptık.  Geldiğinde parasını ödiyecektik.»
O zaman Hz. Peygamber, yemeğin kaldırılarak esirlere yedirilmesini emir buyurdu.»
Abdulvahid dedi ki:
«Ebû Hanife'ye sordum: Siz «Birinin malını izni olmadan çalıştıran bir kişi, kârından sadaka verir» hükmünü nereden aldınız?»
« Âsım'ın rivayet ettiği hadisten aldım» cevabını verdi.

463/22 Enes'in şöyle dediği  rivayet edildi: Resûlullah saliaHaıhü aleyhi ve sellem buyurdu  ki: «Hayrın  yapılmasına  kılavuz olan,  onu  yapan  gibidir.

469/23  İbn  Bureyde'nin  babasının şöyie dediği   rivayet edildi: Resûlullah sallaliahü  aleyhi  ve sellem  buyurdu ki: «Hayrın yapılmasına kılavuz olan, onu yapan- gibidir.».

470/24   İbn  Bureyde'nin   babası,  Hz.  Peygarriber'den şu  rivayeti  yaptı:
Bir adam Resûluilah sallall&hü aleyhi ve selleme gelerek, binek is­tedi. Hz. Peygamber:
« Seni bindirecek bir şeyim yok. Yalnız, sana binek verebilecek bi­rini göstereyim. Filân oğullarının mezarlığına kadar git. Orada errsârdan bir genç, arkadaşlarıyla atış talimi yapıyor. Yanında bir de devesi var. On­dan iste, seni ona bindirir» diye cevap verdi,
Adam çıkıp gitti; o genci arkadaşlariyte atış talimi yaparken buldu. Ona Hz. Peygamberin dediğini anlattı. O zaman genç ona, Hz. Peygambe­rin bunları söylediğine dair yemin etmesini söyledi. O da iki yahut üç ke­re yemin etti. Genç, bunun üzerine onu deveye bindirip Resûlulfatı (SA.V) e getirdi. Ve olanları anlattı.-Hz. Peygamber şöyle konuştu:
« İşirve döni   Kaynn yapılmasına kılavuz olan, onu yapan gibidir.»

(a   Bir rivayette şölye dedi:
Hz. Peygamber's bir adam gelerek binmek için bir hayvan istedi. Şu cevabı verdi:
«-- Yom in ederim ki, binmen için sana verecek bir şey yanımda yok. Ama, filân oğullarının mezarlığına kadar git. Orada ensârdan bir genci arkadaşlariyle atış talimi yapıyor bulacaksın. Ondan birrek hayvanı iste. ve­rir.
Adam gitti. Hz. Peygamberin dediği mezarlığa vardı. Oİanları ona an­lattı. Genç yemin verdi. Adam:
« Kendisinden başka ilâh ol-rnayena yemin olsun ki, Resûluiish (S.A.V.) beni sana gönderdi» deyince, gerrç devesini ona verdi. Beraber %Hz. Peygarnber'e geldiler.
Resûluliah (S.A.V) ona:
«-- İşine dön! Hayrın yapılmasına kılavuz olan onu yapan gibidir» buyurdu.

471/25  İbn 3ureyde'nin  babasının  şöyle dediği rivayet edildi: Resûluliah (S.A.V) buyurdu ki:
«En  faziietli cihad, zâlim bir idarecinin1 katında  hakkı  söyliyebilmek-tir.B

472/26   Ebü Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi:
Hz.  Peygamber buyurdu ki:
«Sana bir şey danışana, en hayırlı olanı göster. Bunu yapmr-çekten  ona  hıyanet etmiş  olursun.»

473/27   Nu'man'ın  şöyle dediği  rivayet  sdildi:
ResûluHah  {S.A.V) buyurdu  ki:
«Müminler, birbirlerini sevmekte bir vücuda benzerler. Baş hasta ol­duğu zaman, bedenin diğer uzuvları da onunla uykusuz kahr, acı çeker ve ateşlenir.»

474/28  Enes'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûluliah sailallahü aleyhi ve seilem buyurdu ki: «Cibrîl,  komşuya karşı iyilik yapmanın  önemi  üzerinde o kadar dur­du ki (Allah) onu varis kılacak zanettim.»

475/29   Enes'in şöyle dediği rivayet edildi:
Hz. Peygamber şöyle derken işittim:
«Şüphesiz Allah, pişman- olmuş kimsenin  yardım  istemesini  sever.»

476/30 İbn  Katâde'nin söyle  dediği rivayet edildi: Resûlullah  sallallahü  aleyhi ve  seiiem  buyurdu  ki: «Zamana sövmeyin! Çünkü Allah, kendisi zamandır.» [2]

477/31   Ebû Hanîfe (r.a.) nin şöyle dediği rivayet edildi: «(Hicrî) Seksen (80) senesinde doğdum. Abdullah İbn Kuvays ise, Kû-fe'ye doksan dört (94) senesinde geidi. Kendisin-i gördüm ve konuşmala­rını dinledim. Ben o zaman on dört (14) yaşında idim. Onu söyie derken işittim:
«Resûlullah  sallallahü  aleyhi  ve  sellemden işittim,  buyurdu  ki: «Bir şeye karşı tutkunluğun seni kör ve sağır yapar.»

478/32   Ebû Hanîfe (r.a.) in şöyle dediği rivayet edildi": «Vâsıla bin el-Eska'dan işittim dedi ki:»
«Resûlullah   sallallahü  aleyhi  ve seliem'den  işittim, şöyle buyurdu: «tüin) kardeşinin uğradığı felâketten ötürü sevinçli görünme! (Bakar­sın) Onu Allah, o belâdan kurtarır, seni ona uçar ediverir.»
 

 
[1] Ululuk  ve  azamet  Allah'a   mahsustur. Hiç  bir kul.   Allah  Tealâ  ile  bu  hususta ortaklığa yeltenmemelidir.
 
[2] Zamanı  yaratan,  hayır  ile serde  kutlanan  O'dur.
içimdeki tüm putları kırdım ve sana yöneldim Rabbim...
Bu gelişimi kabul et, beni benden al, beni sana bağışla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşk olmuş gelin kurbanımız vardır
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır


Urfalı Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

 

TinyPortal © 2005-2019