Haziran 25, 2019, 01:31:49
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Ruh aþkýn, gönül vuslatýn, akýl mizan firkati yaþar!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 06, 2013, 09:37:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 

Merak, ilmin kapýsý ve gedasýdýr
Akýl için þavktýr, gönül için inþirahtýr, dimað sigasýnda vahadýr
Bilmek, anlamak, kavramak öðrenmek istidadýyla takvadýr, hassasiyette hak vardýr
Anlamadan inanmak, kavramadan okumak, taklit üzere yaþamak gazaptýr, irade bunun için asýl olan vakýadýr

Saflýk ve miskinlik neye delalettir
Aklýn ve izanýn emaneti, iradeyi esir etmek feryadýdýr, ar-ý ayýptýr
Ýnsan olmak, hak ve hukukunu bilmekle orantýlý olan sorumluluktur, cehalet hastalýktýr
Kul, kalbiyle barýþýk olmalý, ruhunun serencamýnda gazap bulunmamalý, sevdasýyla  sürura ram olmak için çoþmalýdýr

Vicdaný ihsan ve inayet þevkle besler
Arfin ilmi ve fenni sadakat içinde nar olan aþktýr, züht içinde haþrolan vefadýr
Nefs terbiye edildikçe, hakikate ram eylendikçe ihtiyaçtýr, azap etmek kime yakýþýr, cefadýr
Edep ne kadar naif bir ikram ve irfandýr, iman adýna þarttýr, ihlas makamýnda en latif iltifattýr, onsuz hak akla ziyandýr

Dert, kulun dahli olmadan sudur edendir
Baht adýna nekadar sarihtir, þek þüphe götürmeyen bir hakikattir
Ve fakat aklýn ve iradenin kasten dahil edilerek tercih edilmiþse cefasýda nefse aittir
Ruh ve kalp hakka vasýl olmak ve kulluk yapmak adana verilmiþ zamandýr, teslimiyet ve umut deva için vesiley-i lahzadýr

Mustafa CÝLASUN
Aþk, halin demidir'

Yukar git