Haziran 25, 2019, 06:09:42 ÖÖ
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Edep kalbin zineti, ruhun ülfeti, nefsin mahiyeti olmalý!

Başlatan Mustafa Cilasun, Mart 30, 2013, 07:01:03 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 

Ýnsan sadece bilgiyle seyran edemez
Arifin hissiyatýný bilemez, hassasiyette boy ölçüþemez
Basiret kul için bir lütuftur, maddi ve manevi nimet adýna duruþtur, ötelenemez
Hasta ve düþkün bir nefesin hali her nasýl acziyette kalýrsa, inançsýz azimde insaný farkettirmeden yolda býrakýr, düþünmez

Aþka ram olan gönül olmalý, nefs deðil
Heves aklý ve izaný karartmamalý, vicdan ve idraki dumura uðratmamalý
Her niyet hakkýn mahsadýna mtuf olmalý, hata ve veballer kasýtla barýþýk bulunmamalý
Her kelam kalbin dili olmak için gayrete dücar olmalý, bahaneler aklý ve kalbi yormamasý için irade rol almalý

Sevdanýn engin bir çilesi ve firkati bulunmalý
Aþkýna ram olunmayan bir sevda ruhun sigasýnda olmaktan sakýnmalý
Kul, ruhun emanetçisi, bedenin bekçisi, hevesi hakikatle buluþturmanýn gayesi, unutmamalý
Nefs asla tatmin olmaz,takat kesilse bile aklý durdurmaz, hinlik adýna kimseyi rakip tanýmz, kat a bu gerçek hatýrlanmalý

Düþkünün hevasý olsada amele matuf deðildir
Düþler içinde çýrpýnmaya baþlayan bencilenin tekidir, ah etmesi peþindir
Edebi olmayanýn, adap ve muaþeret adýna kaygýsý bulunmaz, dünyayý karþýsýna alýr sýkýlmaz
Mizan için kaygýsý ve çabasý olmaz, taklit ve örfü için muhakeme tanýmaz, cehil içinde bulunmaktan asabiyeti býrakmaz

Mustafa CÝLASUN
Aþk, halin demidir'