Haziran 25, 2019, 12:17:20 S
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

Haþyet ruhun baðrýnda edeptir, korku nefs için gariptir!

Balatan Mustafa Cilasun, Mart 28, 2013, 08:47:25 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 

Her doðan beþer insan olmak için yaþar
Ýnsanlýk ise ivazsýz ona bakar, sosyal denge tekabüle anlam katar
Örf ve adet hak üzere tanzim olmuþsa þevkle coþar, asabiyet cehlindir edep sahibi bakar
Ýbret almak nasiptir, dimað için caziptir, izan adýna taliptir, kul olmak, aklýn ikmalinde anlama koþar

Dünyaya gelen sabi kimden ne bekler
Aðlamak ve aðlatmak hangi yürekte keder, gamsýzlýk ne büyük dert, kim eker
Akýl bilgi ve görgüye taliptir, irade azim için gerekçedir, muhakeme mizana bedel edeptir
Adalet hak üzere olmak ve adil bir þekilde hukuka riayet ettirmenin dengesidir, yoksa vicdaný pasif olan insandan ne beklenmelidir

Azýnlýk haklarý devletin güvencesinde olmalýdýr
Devlet bireyin hakkýný koruyan ve teslim eden ve onun için var olan ahenktir
Haklarý gasp edilmiþ, mazisi kasten silinmiþ, devleti korumak adýna korkunç katliamlar yapýlmýþ, hangi gerekçeyle elbet yargýlanmalýdýr
Kendi makam ve geleceðini temin etmek için devleti çýkarý adýna kullanan her kimse, ruhuna ve kalbine bigâne kalan namerttir

Mustafa CÝLASUN


Aþk, halin demidir'

Yukar git