Haziran 26, 2019, 06:00:06
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Hicran ne ulvi hissiyat, hüzün ne ibretli bir hayat!

Balatan Mustafa Cilasun, Mart 26, 2013, 07:32:42 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 

Hayatýn iþvesidir, sinenin þirazesidir
Hissiyat ancak onunla bereketlidir, halinde nice sýrlar gizlidir
Güz, ruhumda mevcut olan derin bir izdir, her lahzasýnda ne ibretler sebepti
Edebe mugayyir ne varsa cehlin ve bilinçsizliðin nazarýnda mahcubiyete münasip muhasiptir

Ýnsanýn gönlü gülmeli,gam a ne demeli
Bir ömür çileyle yoðrulan yürekler, titremeye ramak kalmýþ melaller bilmeli
Külfetin gerekçesi, nimete muhatap olmaktýr, maksadýna matuf kalmak asýldýr demeli
Her ne sebeple boyun bükülmüþse kat a yeise düþmemeli, umudun bir vakti var aþkla dirilmeli

Hüzzam makamýnda bir ut taksimi dinle
Bir bir sýrala aklýndan geçen ve ibrete sebep teþkil eden gaileleri
Halin hamsa, yüreðin hala nazargah olmaktan uzaksa, edep aranmayan sýzýysa
Aklýný ve izanýný yokla, iradende ki zafiyeti savunma, hesap edilmeyen lahza yok elhak bilmelisin yorulma

Serkeþ ve baðyi kimi görsen vakit ayýrma
Hissiyatýna ve sinirlerine hakim olmýyorsan merak edip yaklaþma
Piþkin ve rezil bir can gelirse sukunetle dinle, onun býçkýn nefsini kabartma, içine dalma
Ýnsanýn ihsaný ve ihlasý ruhundan neþet etmeli, heva ve hevesler asla gönüle zülüm ektirmemeli

Mustafa CÝLASUN

Aþk, halin demidir'

Yukar git