Haziran 25, 2019, 02:22:42
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Gönül yanmalý, ruhun feyziyle çoþmalý, aþka adanmalý!

Balatan Mustafa Cilasun, Mart 23, 2013, 08:46:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa CilasunNefes her lahzada ona koþmalý
Müddetince sabýrla durulup, kanaatle ram olmalý
Korkulardan arýnmalý, yeisten kurtulmalý, meþk içinde cehdiyle uðraþmalý
Varlýk adýna enaniyete kapýlmadan, taassubiyete bulaþmadan maþuk için yanýp yakarmalý

Kalbin bir efendisi vardýr
Rahmet sigasýnda asýldýr, rehberiyette noksansýzdýr
Onu tanýmadan ve hatta hakkýyla anlamadan sakýnan sineler elbette kuraktýr
Nefs senin emrine amade býrakýlan sanýktýr, iradene ve azmine güvenirsen esen ve saðlýktýr

Anlamadan inanmak olmaz
Gönül bu minval üzre asla durulmaz, boþlukta yaþanmaz
Hak taklit içinde ki ruhunda barýnmaz, edep piþikinliþ ile barýþýk olamaz
Aþk,halin demidir, gönül için þirazedir, nefs için mürebbidir, akýl içinde zan arlanmaz

Güle nazar et, bülbüle temaþa et
Suhuletle suskun melallerini, hicran içinde ki figaný seyret
“Merhanetten maraz doðar” derler, basireti göremezden gelirler, arife meylet
Alimi yargýlama, ilme zan ile yaklaþma, haddi bilmek erdemdir, nafilede ikame eyleme

Mustafa CÝLASUN


Aþk, halin demidir'

Yukar git