Haziran 27, 2019, 04:39:42 ÖS
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

N’ olur bir an vefakar olsan, vecdin inhisarýna kansan!

Başlatan Mustafa Cilasun, Mart 22, 2013, 08:26:27 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 
[font=] [/font]
[font=]Hiç a[/font][font=]ðlatmasan, yüreði daðlamayý unuttursan[/font]
[font=]Sinede korlaþan firkati hatýrlasan, suskun mecali artýk býraksan[/font]
[font=]Ruhunun hicran damlalarýyla barýþsan, sine-i süruru en müþfik haliyle yaþassan[/font]
[font=]Sabýr testisini kýrmadan, umudu kurutmadan, melali usandýrmadan, gönül lisanýmý anlasan[/font]
[font=] [/font]
[font=]Nasýl sitem ederim sana, gönül hicranda olsada[/font]
[font=]Bakamam mehtaba, beni benden alan vuslatýn sessiz ve þevksiz edasýna[/font]
[font=]Nazarýmý saklarým, kimi görsem temaþa etmekten korkarým, sukunetin baðrýna sýðýnýrým[/font]
[font=]Figan eden kuþun, kanadý kýrýk mý acaba, boynu bükük derviþin gönül þirazesi yanýk mý sula edemem[/font]
[font=] [/font]
[font=]Segah þarkýlar bir baþka tesir ediyor yüreðime[/font]
[font=]Tambur alýp götürüyor hicranýn eþþiz senasýna, sabýr kanaat zerkediyor halime[/font]
[font=]Lahza ne kadar mücerret, hülyalar ahenge bürünüyor, umut kalbimi bereketlendiriyor[/font]
[font=]Ruhum hiç ses etmese, hazan her vakit sineme refakat etse, hüzün yumaðý yinede sürur veriyor[/font]
[font=] [/font]
[font=]Edebiyattan pek anlamam, þiiri hiç yazamam[/font]
[font=]Ehl i kalem olan ariflerin huzuruna çýkamam, sadece gönlüme düþeni yazarým[/font]
[font=]Ömür muvazenem adam olmaya namzet olsun diye çabalarým, mizan sahnesini kat a unutamam[/font]
[font=]Gönül aþkka adanmalý, sevdasýyla yanmlý, her çilede gizlenen hikmeti muhabbetle kuçaklamalý[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CÝLASUN[/font]
[font=] [/font]
[font=] [/font]
Aþk, halin demidir'