Temmuz 16, 2019, 12:25:23 ÖS
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

Titreten, nefesi kesen, ihtar eden haþyet!

Başlatan Mustafa Cilasun, Şubat 24, 2013, 06:20:34 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun
Bir inþirah limanýydý sanki
O an ve beklenmeyen zamanda sineyi daraltan, çaresiz býrakan
Gözleri boþluða baktýran, nefs adýna yolda koyan, irade bakýmýndan nutku durduran
Ne yapmalýydým, telaþý atmalýydým, saðduyuyla yaklaþmalýydým, acziyeti atmalýydým
adýna

Gözler kararýyor, takat kesiliyor, medet adýna arayýþ baþlýyordu
Korkuyla geldi,  periþanlýðýmý fark etti, tansiyon aletini koþarak getiryedi
Ölçtü, yeniden ölçtü ve hemen hastaneye gidelim dedi, telefona sarýldý
Acile gittiðimizde þuurum kapanmýþtý, idrak ve izan nedense halimi býrakmýþtý

Yaþamak adýna ne varsa týkanmýþtý, kul olmak ne hiddetli sancýydý
Zevcem kývranýyordu, zadelerim çýrpýnýyordu, gözyaþlarý durmuyordu
Çare adýna ne varsa sýralanýyor ve pürtelaþ içinde suskun halde bekleniyordu
Etrafýmý kuþatan kalabalýðýn içinde gözlerimi açtým ve doktorun sualiyle karþýlaþtým

Mustafa Bey; kalbin ana damarý olan aort yýrtýlmýþ
Kanama kasýklara kadar ilerlemiþ,
Genellikle eksiyle neticelen bir vakýa, siz ne dersin diyor
Nefesin sahibi aþikâr deðil mi, mütereddit olmanýn gereði yok, endiþelenmeyin... Devamý sonra...

Mustafa CÝLASUN
Aþk, halin demidir'