Haziran 17, 2019, 11:12:28 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Ataist oldum diyen islâm form üyesine cevap

Balatan kalpteniman, ubat 23, 2013, 06:31:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

Ataist oldum diyene cevap


Evlât;
Aslýnda sen ataist olmamýþsýn h.z Allaha inanýyorsun
bu yazdýðýn mesajdan belli oluyor.
H.Z Allahtan iþaret beklemekle Ona itimat etmediðini göstermiþ
oluyorsun.

Birde þöyle demiþ oluyorsun, bana iþaret göster ki sana inanayým
sana ibadet yapayým.
Sanki h.z Allah senin inanmana Ona ibadet yapmana haþa muhtaçtýr.

Bu halinle Ondan iþaret beklemekle belki de H.z Allahý kendinden
nefret ettiriyorsun çünkü bilmeden h.z Allahý haþa kendine muhtaç
addetmiþ oluyorsun.
O yüceler yücesi ki, Onun hiç bir þeye ihtiyacý yoktur
biz yaratýlmýþ kullarýn Ona ihtiyaçlarý vardýr.

Ýþarete gelince:
Temiz bir kalp, halis niyet, her emrine riayet hem h.z Allahýn emirlerine
hem Resulullah s.a.v Efendimizin emirlerine sýdký sadakatle teslim olmanla
beklediðin iþareti alýrsýn.
Kaç yaþýndasýn bilmiyorum, ben on yaþýmda namaza baþladým
kuran kuran kursunu bitirmiþ beþ vakit namazý kýlýyordum
çocuk aklýmla bazen, kýlýp duruyoruz Allah var diyorlar fakat nerede
hiç bir iþaret yok.
Bu Allah var diyenler kendileri gerçekten HZ. Allahýn varlýðýna
inanýyorlar mý diye þüpheye giriyordum
böyle düþünmeme raðmen ibadetimi býrakmýyordum.
Dini sohbetleri kaçýrmýyordum böyle bir sohbette içkinin yasak konusu
anlatýlýyordu sohbet bitti daðýlýrken elime küçük bir kitap verdiler.
Kitaba göz gezdirirken içkinin yasak oluþunu açýklayan bir yazý okudum.
Þöyle yazýyordu;
Vücudu sarhoþ eden içkiler küllühun haramdýr , ben o zaman onaltý veya onyedi
yaþýndaydým ve kesin karar verdim hayatým boyunca aðzýma içkinin hiç çeþidini
koymayacaðým.

Ýþte tam o zamanda düðüne davet edildik düðünde içki serbest olmamasýna raðmen
düðün evinin maseninde içki sofrasý kurulmuþ benim haberim yoktu rahmetli babam
da düðün sahibinin baskýsý ile o meclise katýlmýþ benim onu bulmam lazýmdý bana
orayý gösterdiler bende kapýya vurdum içeriye girdim.

Tam babama bir þey soracaktým ki beni yakaladýlar içki masasýna oturttular,
hadi bakalým koca delikanlý oldun iç bakalým dediler elime raký bardaðýný
verdiler ben hayýr deyip masaya koydum onlar yine alýp elime verdiler.
Baktýlar olmuyor babama söylesene içsin deyinçe rahmetli ben karýþmam
deyince yakamý býraktýlar.


O gece köyde kaldýk sabah þehre döndük eve geldim kardeþim hayatýmýn
müjdesini verdi.
Anlatýrken heyecandan zor konuþuyordu abi akþam rüyamda bizim eve padiþah

kýlýðýnda birisi geldi ben benden su istedi bardaklý elimi iki elinin arasýna alarak
suyu içti, içtikten sonra da ben kimim biliyormusun dedi ve, siz Lâilaheillallah
Muhammederresulullah diyorsunuz ya Ben O Muhammedim abine selâmýmý söyle

ayrýca siz erkek çocuk bekliyorsunuz fakat h.z Allah size kýz evlad verecek diyerek
gitmiþ.

Kýz evlâd konusuna gelince,Annem hamileydi benden sonra dört kýz kardeþ doðurmuþtu
bu hamileliðinde biz hepimiz erkek kardeþ bekliyorduk.
Ve kýsa zaman sonra rahmetli annem bize bir kýz kardeþ daha doðurdu.

1958 yýllarýndan bahsediyorum o zamanlarda doðacak bebeðin cinsiyetinin ne olacaðý
bilinmiyordu.
Nur Peygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.v. doðacak bebeðin cinsiyetini söylemekle
rüyanýn sahih olduðunu bildirmiþ oldu.
Ýþte 1959 yýllarýnda ki, askere gitmeme iki yýl vardý bana gelen Nurun selamý imanýma
iman kattý.

Yani ilâhi emirlere sadakat ile sabýr ile yaþarsan kâlp misafir haneni þeytandan boþalttýðýn
zaman YERE GÖÐE SIÐMADIM MÜMÝN KULUMUN KÂLBÝNE SIÐDIM,kudsi hadisin sýrrýna
erersin iþaretler gelmeye baþlar.
Sen sabýrla ibadetlerine devam et fakat iþaret bekleme sen O na teslim ol gözlerini haramdan
dilini yalandan boðazýný haram lokmalardan temiz tut çokça tevbe istiðfar ve zikir yap en yakýn
zamanda Nur Peygamberimizden s.a.v. den iþaret gelir çünkü Onun bedeni toprakta Ruhu ise
saðlýðýnda olduðu gibi aynen hayattadýr irþadýna devam etmektedir.

H.Z Allahýn izniyle ümmetine yardým etmektedir.
Selâtý selamla çok çok meþkul olmaný tavsiye ediyorum.
Allahümme Salli Alâ Seyyidina Venebiyyina Muhammedin Ve Alâ Ali Muhammed.

Kâlpteniman

Yukar git