Haziran 17, 2019, 10:52:49 S
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

yontulan putlar

Balatan kalpteniman, ubat 23, 2013, 06:18:45

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman
Yontulan putlar,

Ayeti kerimede;
Ýbrahim dedi ki,kendi ellerinizle yonttuklarýnýza mý ibadet
ediyorsunuz.(Saffat 95)
Ayeti kerimeye göre dünya kurulalý beri yaþayan
ve ahirete göçen insanlarýn yüzde doksaný kendi yonttuklarý
putlara tapmýþlar tapmaya da devam mý ediyorlar.
Çünkü bakýyorsunuz her ferdin gönlünü baðladýðý çok sevdiði
bir þeyi var.
iþte bu þeyler bize h.z Allahtan daha deðerli görünüyorsa biz
þirk bataðýna girdik demektir.

Fakat bunun çaresi nedir diye cevap ararsak karþýmýza,
Tehvid çýkar;
Lâilâhe ÝLLALLAH Muhammederresulullah.

Biz tehvidin anlamýný bilerek söyleyebilsek þirk olayý kalkar.
Tehvidde geçen Lâ, lâfzý olan hayýr manasýný yaratýlmýþlara
kullanabilirsek yontma korkusu kalkar.
Lâ ilâhe, hayýr yaratýlmýþlara; Ýllallah, Yaratýcý olan Allahtan
baþka Ýlâh yok.
Muhammederresulullah dediðimiz zaman da Onun h.z Allahýn
elçisi, h.z Cebrail a.s. ýn yol arkadaþý olduðunu düþünmek
kiþiyi yontma tehlikesine düþürmez kanaatýndayým.

Kuraný kerime gelince, h.z Allah c.c Ayeti kerimesinde:
Venünezzilü minel kurani ma þifaün verahmetün lil mü,minin.
Vela yediüzzalimine illâ hasara. Biz Kurandan öyle þeyler
indiriyoruz ki,müminler için þifa ve Rahmettir.
Zalimlerin ise yalnýzca ziyanýný arttýrýr. (Ýsra 82)

Biz kullar bizlere bu mesajlarý sunan mukaddes kitabýn ilahi
bir rahmet tepsisi olduðunu bilir zahir ve batin nimetlerinden
istifade edersek Ona hürmet göstermekle þirke düþmeyiz.

Buna neden deðindim, geçmiþte olduðu gibi günümüzde de
h.z Kuranýn zahirine takýlanlar batinini anlamýyanlar var.

Yukarýda geçen zahiri anlamý belli, gönüllere þifa emri var.
Þimdi batini manasýný düþündüðümüz zaman,
mademki Rabbimiz bize þifa sunuyor biz hasta olduðumuz
zaman, Yarabbi hasta bedenime Þafi þerifin hürmetine þifa
ikram eyle dese neden þirke düþsün.
Fakat kalpten iman þart, zahirinde kalanlar kalpten iman
etmedikleri için manevi þifaya kavuþamazlar.

Son zamanlarda medyada konuþan islamý ilim adamlarý kuraný
kerimin þifa için okunmasýna karþý çýkmalarý insanlarýn kafalarýný
karýþtýrýyor Kuraný kerime olan saygý ve deðeri zedeliyor.
Bu kiþiler bilsinler ki, bunlarýn Kuraný keriminin þifasýndan nasipleri
yoktur, o kiþi dýþta kaldý rahmetten mahrum kaldý.

Dünya nimetlerini yontma konusuna gelince;

Bir kul kendi bedenini dahi benimserse benim derse þirke düþer.
Nedeni ise, vücudunu kendi yaratmadý ki emaneti Ýlahi idi.
Emaneti teslim etme zamaný geldi elinden alýndý Ruh olarak ahirete göçtü,
Hani kendisinin di.
Diðer yaratýlmýþ bizlere emanet edilen mal mülk eþ evlat her nimetin
h.z Allaha ait olduðunu nefsimize kabul ettirip iman ettiðimizde yontma
þirk diye bir korku yokur.

Fakat halk dilinde dolaþan çocuk yapýn yerine Allahtan çocuk isteyin
dense þirk tehlikesi kalkar.
Çünkü yapmak h.z Allaha mahsustur, cahil insan ise eþiyle çifleþir
zevk yapar bebek dünyaya gelir alýr bebeðý kucaðýna bunu ben
yaptým der öðünür bilmeden kendini ve eþini h.z Allaha ortak eder.

Ne yapacaðýz ne diyeceðiz;
yaratýlmýþ ve yaratýlacak her þeyin h.z Allaha ait olduðuna iman edeceðiz.
Yaratýlmýþlar nelerdir;
Kâinat ve içindekiler Melekler cinler insanlar her þey yaratýk.
Biz inananlar yaratana baðlandýðýmýzda,
þirkten þüpheden uzak oluruz.

H.z Allah c.c cümlemizi þirke düþmekten
muhafaza etsin inþaAllah.

Kâlpteniman

Yukar git