Haziran 26, 2019, 08:35:45 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Kalp gözü kör doktorlar

Balatan kalpteniman, ubat 23, 2013, 05:56:18

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

ubat 23, 2013, 05:56:18 Last Edit: Mart 23, 2013, 05:05:27 by kalpteniman
KALP GÖZÜ KÖR DOKTORLAR.

Medyada  boy gösteren zahiri ilim sahibi doktorlar elleri ile tuttuklarý gözleri ile gördüklerinden  baþka
hiç bir varlýða inanmýyorlar.
Bedenin etinde kemiðinde sinir sisteminde kalan, onlarý idare edeni bilmeyen
manevi kör olan zahiri doktorlar !

Bu  akýlda olan kendini alim zanneden bu fasýk doktorlarýn daha ileri gidenleri meleklere cinlere de inanmazlar.
Yiyip içip göbeðini büyüten  kafa gözü gören kalp gözü ise kör olan zahiri doktorlarýn batýni ilim sahibi doktorlardan ders almalar  gerekmektedir.
 
Gayeleri dünya nimetleri olan bu alimlerin   h.z  ALLAHA  kalpten imanlarý olmadýðý için bu çalýþma onlarýn  iþine gelmez.
Çünkü Ruhun güç bulmasý nefsin istediklerini vermemekle olduðundan nefsini ilah edinen bu insanlar  pek tabidir ki nefslerinin emri ile hareket edecek ruha savaþ açan nefslerinin emrinde hareket edeceklerdir.
Þeytan onlarý zahiri ilimleri ile hapsettiði için gayb aleminin düþmaný olacaklar gaybi ilimlerden mahrum olacaklardýr.
Kendisinin yaþamadýðý hadiseleri yaþayanlarý ruh hastasý olarak nitelendirecek aklýnca onlarý tedavi etmeye kalkacak  yapacaðý telkinlerle nefsi zayýf  ruhu tekamül etmiþ kiþilerin nefslerini kuvvetlendirerek onlarýn manevi kuvvetlerini katleteceklerdir.
Bu halleri ile bu çalýþmalarý ile þeytana hizmet etmekte onun askeri olmaktadýrlar.
Onlarý tedavi ettiðini zannederler hasta olarak gördüðü kiþilerin  nefslerini  kuvvetlendirerek onlarý manevi
boyuttan koparýrlar, kendileri gibi manevi hasta yaptýklarýný da bilmezler.

Ey bu ilimden mahrum olan zahiri doktorlar sonunuz gelmeden gaybýn incisi olan gözle göremediðiniz fakat varlýðýna inandýðýnýz nefesiniz bitmeden gayba gitmeden gelin gaybtan gelen iþaretlerin araþtýrmasýný yapýn.
 
Fakat bu iþ sizin için çok zor .
Nefsiniz  bedeninizin her  noktasýnda iþ baþýnda, manevi gücünüz ise onun baskýsý altýnda ezilmiþ pres olmuþ.
Þeytanýnýz ise sizi kendinize o kadar beðendirmiþ ki kendinizden baþkasýný cahil kendinizi alim görmektesiniz.

Böyle yapacaðýnýza manevi terbiye altýna girseniz h.z Allaha kulluk yapsanýz alnýnýzý  günde beþ defa secdeye koysanýz
gece ibadetleri ile h.z Allah ile baþ baþa olsanýz göremediðiniz h.z Allahýn  iþaretlerini alsanýz kalp gözünüz açýlýr.

Fakat diyorum ya çok zor, içinden gelen eneniz nefsiniz buna karþý geliyor ve size diyor ki sen her þeyi biliyorsun ötekiler hiç bir þey bilmiyor.

Bir de medyumlarýn sapkýn iþleri sizlere sermaye oluyor meleklerin ve cinnilerin kuvvetini birbirine  karýþtýrýyorsunuz  bu hadiseleri  anlatarak saf kalpli müslümanlarýn akýllarýný allak bullak ediyorsunuz.
Hadisi þerifte; Zikrullah kalplerin þifasýdýr buyrulduðuna göre kim H.z Allahýn
zikri ile iþtigal ediyorsa onun kalbi  þifaya kavuþur kuvvet bulur h.z Allaha
imaný artar.
Ayeti kerimede ise: Zikrullah elbette en büyük ibadettir buyrulduðuna göre
Kim h.z Allahý çok anarsa o kiþi ibadetin en güzelini yapýyor demektir.

Siz ey manevi körler h.z Allahýn zikrinden mahrum olduðunuz müddetçe
kalp körlüðünden kurtulamazsýnýz.
Haydi siz böyle kalýn fakat nefsini terbiye etmiþ zikrullah ile ruhunu diriltmiþ
manevi kuvvete kavuþmuþ kiþileri hakir görüp aþaðýlamayýn.
Býrakýn manevi sarhoþ olmuþlarý h.z Allahýn aþkýyla mest olsunlar.
Siz þeytanýn sarhoþ edip h.z Allahý unutturduðu günah üstüne iþleyen  suç üstüne
suç iþleyen hastalarý kurtarýn eðer kurtarabilirseniz  tabii..
 
H.z Allah sizin gibi alim geçinenlerin þerrinden cümle kullarýný muhafaza etsin inþaAllah.

kalpteniman

Yukar git