Haziran 25, 2019, 01:30:57
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

ÝLAHÝ AÞKA DÂÝR

Balatan makes, Ocak 17, 2013, 02:26:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

makes

Ocak 17, 2013, 02:26:27 S Last Edit: Ocak 20, 2013, 01:34:14 by makes
''Kim Allah'a aþýk olursa, herþey ona iþtiyak duyar.''

Allah sevgisi bütün sevgilerin kaynaðý imiþ. Sevgi hissini de veren O'dur. Yegane Alim olan Allahýn sonsuz ilminin tecellisiyle bu lütuflara kavuþur insan. Allahý dünya sevgilerinin tümünden daha üstün sevmeli ve bu sevgiyi kalplerde sürekli hissetmeli. O'nun þu kainattaki yarattýklarýný da yaratandan dolayý sevgiyle kucaklamalý.

Allaha iman etmiþ bir kul, O'nun hoþnut olacaðý bir sevgiyle sevebilmeyi yaratanýndan dilemelidir.

Resulullah (s.a.v) bir kere dua ederken þöyle buyurdu:

"Ya Rabbi! Bana Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine yaklaþtýracaklarýn sevgisini ihsan eyle ve Kendi sevgini bana hararetten, susuzluktan yananlarýn, soðuk suya kavuþmasýný istemelerinden sevgili kýl. 1

Allahý sürekli hatýra getirmeli, vermiþ olduðu sayýsýz nimetleri düþünerek O'nu hamd ile tesbih etmeli

"…Beni anýn, Ben de sizi anayým…" 2  buyruluyor.

Dünyevî hacet ve ihtiyaçlarýmýzý sadece Allahtan isteyerek çalýþmalý. Bunun aksini yaparak (mana açisindan) dünyevî vesilelere baðlanmamali. O'nun lütuf ve ihsanýna güvenmeli. Yüce Allaha gönülden baðlanmalý, lütuf ve ihsanlarýný, fazlýndan hem dünyada ve hem de ahirette mükafatlandýracaðýný düþünmeli.
Allahýn razý olacaðý kul olma gayreti (O'na olan sevgi) ne yüce bir duygu ve ne güzel bir mutluluktur.

“Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ýndýr. Sizin Allah'tan baþka veliniz ve yardýmcýnýz yoktur.”3

Kalbimizde Allaha derin bir muhabbet ve sevgi oluþturabilirsek, her iþimizde O'nu vekil edinirsek, her ne hayýr gelirse Rabbimizden, her ne þer gelirse kendi nefsimizden olduðunu daha iyi kavrar, yegane dost, tek velî yalnýzca Allahý hakkýyle seçme idrakine erebiliriz. Ýþte buna teslimiyet denir! Ve hakkýyle Hakk'a teslim olmuþ oluruz.

Böyle bir idrakle hayatý ve yakýnýmýzda veya uzaðýmýzda zuhur eden olaylarý çok daha farklý algýlamaya baþlarýz. Her þeyde bir ibret gizli olduðunu görür, kendimizle kendimizin  ve baþkalarýyla kendimizin eðitildiðini, her an imtihan halinde olduðumuzu idrak etmeye baþlarýz.

Ýki türlü idrak vardýr. Birincisi þeytanî idrak, ikincisi rahmanî idraktir.
Ýlahî aþk yolunun yolcusu, bu yolda istidat ve kabiliyeti ile ve Rabbinin lütuf ve ihsaný ölçüsünde rahmanî idraký açýk olup ilahî bir ilham ile zuhur eden olaylarý hakkýyle anlayabilir. Þeytanýn vesvesesi de mümkün olmaz. Böyle bir kul, zaten þeytanýn vesvesesini ayýrt etme ve tesbit bilgisini kazanmýþtýr.

Kalbinde Allah sevgisinden bir emmare bulunmayan, dilinden kalbine inmemiþ olan bir kulda her türlü vesvese bulunur. Ýsterse hayýr yönünde olsun, her olayý Rahmanî idrak dýþýnda algýlar ve yorumlar. Hakk Teala göz vermiþ hakkýyle göremez, kulak vermiþ hakkýyle duyamaz, akýl vermiþ doðruyu bulamaz. Halkla hem haldir, Hakk ile olamaz. Kalbi taþ gibi katýdýr (halbuki taþ Rabbinden gafil deðildir) ilahî aþktan nasipsizdir. Yüreði buz gibi soðuktur, Allah sevgisini diðer sevgilerden üstün tutamaz. Ýlahî aþk  hissinden yoksundur, Allah (cc)'ýn ismi anýldýðýnda tüm zerrelerinde hissedemez.

Mevlana ne güzel söylemiþ:

Altýn ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da
nedir bir sevgiye harcanmadýktan,
bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.


Hani yukarýda Hakk'a teslimiyetten bahsetmiþtikya, bu teslimiyet Ýbrahimî bir teslimiyet olmalý.

Mevlana hazretleri derki;

''Allah için ateþe atýlmak vardýr. Lakin ateþe atýlmadan önce kendinde Ýbrahimlik olup olmadýðýný araþtýr. Çünkü ateþ seni deðil Ýbrahimleri tanýr ve yakmaz''

.................................................................
1- Ýmam Gazali, Kimya-yý Saadet
2- Bakara Suresi/152
3- Bakara/107


devam edecek....
NÛR-U  MUHAMMEDÎ
Peygamberimiz salallahü aleyhi ve sellem'e salavat okumak için her hafta pazartesi günleri akþam 20:00 -8- de 15 dakika salavat okumalarýnda ayný saatte buluþuyoruz.
Sizleri de bizimle ayný gün ve ayný saatte salavat okumaya davet ediyoruz.
http://groups.google.de/group/nur-u-muhammedi

makes

Aþk;

Ahad ile Þehadetin Külli gölgesindedir.


---makes---
NÛR-U  MUHAMMEDÎ
Peygamberimiz salallahü aleyhi ve sellem'e salavat okumak için her hafta pazartesi günleri akþam 20:00 -8- de 15 dakika salavat okumalarýnda ayný saatte buluþuyoruz.
Sizleri de bizimle ayný gün ve ayný saatte salavat okumaya davet ediyoruz.
http://groups.google.de/group/nur-u-muhammedi

Fussilet

Eywallah kardeþim...

Ben de Aþka dair bir kelam edeyim...

Aþk, Sevgili için yok olmak ve yokluðunu sevgiliye hissettirmektir...

-fussilet-
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

makes

Allah azze ve celle sizden razi olsun kardesim
bu güzel sözler sizin gibi yüregi ilahi ask ile yanan kardesimizden sadir olur...

burada bir hususu da belirtmek isterim
bu güzel sitemizde layik olmadigim bir görevi vermissiniz Rabbim ebeden razi olsun
yogun islerim arasinda insallah burayada yeterince zaman ayirabilirim
maesselam
NÛR-U  MUHAMMEDÎ
Peygamberimiz salallahü aleyhi ve sellem'e salavat okumak için her hafta pazartesi günleri akþam 20:00 -8- de 15 dakika salavat okumalarýnda ayný saatte buluþuyoruz.
Sizleri de bizimle ayný gün ve ayný saatte salavat okumaya davet ediyoruz.
http://groups.google.de/group/nur-u-muhammedi

makes

Ocak 20, 2013, 01:07:59 #4 Last Edit: Ocak 20, 2013, 01:16:48 by makes
Ýbrahimî bir duruþun olsun.
Seni Allaha yakýnlaþtýrmaya engel olan tüm dünyevî sevgi putlarýný bir bir kýrmalýsýn. Kalbinde Allah sevgisinden daha baskýn, birinci derecedeki baþka sevgileri ikinci plana atabilmelisin.

Hz. Ýbrahim ateþe atýlacaðý sýra bakmýþlar karýnca su taþýyor. Karýncaya sormuþlar:
-Nereye götürüyorsun o suyu.
-Yangýný söndürmeye.
-Yahu okadar suyla yangýn sönermi hiç.
-Sönsede sönmesede safým belli olsun.

Ýbrahimî bir teslimiyetimiz olamasa dahi, karýnca misali safýmýzý belirlemeliyiz. Önce nefislerimizin putlarýný kýrarak baþlamalýyýz safýmýzýn belli olmasý için.
Hiç olmazsa yüreðimizde bir sýzý olmalý, iþlediðimiz her hata ve kusurlardan, günahlardan dolayý.
Rabbimize karþý piþmanlýðýn alameti olmalý bu sýzý.
Kendi acziyetimizi ortaya koyarak, korku ve ümit arasýnda baðýþlanma ümidiyle her an istiðfar ve tövbe üzere olunmalý. Rabbimize olan sevgimiz öyle olmalýki, bunun tezahürü olarak derin bir ýzdýrap duymalýyýz hata ve kusurlarýmýz için. Her fýrsatta nefsimizi kurban etmeliyiz, kulluðumuzu ispat etmek için.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

"Þu üç þey kimde bulunursa, o kiþi îmanýn tadýna erer:
1- ALLAH (celle celalüh) ve Resûlünün kendisine her þeyden daha sevimli olmasý.
2- Sevdiðini sýrf ALLAH (celle celalüh) için sevmesi.
3- ALLAH (celle celalüh) kendisini küfürden kurtardýktan sonra, tekrar küfre dönmekten ateþe atýlacakmýþçasýna nefret etmesi."


Yaratanýna karþý yüreðinde sevgi ve muhabbet olan bir kul Rabbinden gafil olmaz, her an O'nu zikreder.  O'na yakýnlýðý refah ve saadette þükürle, musibet ve belada sabirla olur. Zahiri halk ile batýný Hakk ile olur. Halk ile beraberken onlarin malayani sözlerinden hazzetmez. Onlarýn her sözü dünya ve dünyalýk üzerine iken, Allah sevgisi kalbine nakþolmuþ kiþi böyle ortamlardan bunalýr ve kaçar.
Ýlahî aþka tutulmuþ iman sahipleri, kalplerindeki îman nûrunun tezahürü gereði her an her dakika Allahý hatýrlar, O'nu zikreder. Varlýkta da yoklukta da þükreder. Böyle bir þükür Allaha aþk ile baðlýlýðýný artýrýr.

Bilmeyenler bilsin ki aþk bir güneþe benzer
Aþký olmayan gönül misal-i taþa benzer.
Taþ gönülden ne biter dilinde aðý tüter
Çok yumuþak söylese sözü savaþa benzer.
Aþk dolu gönül yanar yumuþar muma döner
Kararýr taþ gönüller sarp katý kýþa benzer.


Allah sevgisinin alameti yedi þeyde belli olur:

1- Allahü tealayý seven, ölümden korkmaz.

2- Seven, sevdiðinin sevdiklerini, kendi sevdiklerine tercih eder.

3- Seven, her an sevdiðini düþünür, onu anar.

4- Seven, sevgilisinin sevdiði her þeyi sever.

5- Seven, bütün engellerden sýyrýlýr, sevdiðini çok anar. Uykusundan fedakarlýk eder.

6- Sevene, bütün ibadetler kolay gelir. Ýbadetlere zevkle sarýlýr.

7- Seven, sevgilisinin dostlarýný dost, düþmanlarýný düþman bilir.
NÛR-U  MUHAMMEDÎ
Peygamberimiz salallahü aleyhi ve sellem'e salavat okumak için her hafta pazartesi günleri akþam 20:00 -8- de 15 dakika salavat okumalarýnda ayný saatte buluþuyoruz.
Sizleri de bizimle ayný gün ve ayný saatte salavat okumaya davet ediyoruz.
http://groups.google.de/group/nur-u-muhammedi

makes

Ocak 21, 2013, 02:01:01 #5 Last Edit: Ocak 21, 2013, 02:17:53 by makes
"Ey insan!... Can bahçesine gam fidaný dikmeyi býrak. Ecel makasý, ömür ipini kesmeden gönül erlerinin güzelliðinden renkler almaya bak. Kim onlar gibi bir dostun halkasýna girerse, Allah'ý ve Resûl'ünü hoþnut eder!.." (Mevl''n'')

Allahý aþk ile seven bir kimse, O'ndan gafil olmaz. Sevdiklerini sever yerdiklerini yerer.
Hakk yolunun yolcusu, Rabbine duyduðu derin bir sevgiyle zikreder. Onda öyle bir muhabbet oluþurki, kalbine ulvî kattan ilhamlar gelir. Dilinden Hakk'ýn kelamý dökülür, kalbine çeþitli hikmetler doðar. Bir olayla karþýlaþsa, Hakk Tealal zaman içerisinde zaman yaratýr ve ona, o olayýn sýrrýný gösterir. Çünkü o, ulvî katla irtibat kurma ihsanýna ve lütfuna kavuþmuþtur. Böyle bir ihsan ne kutlu bir ihsan, böyle bir lütuf ne eþsiz bir lütuftur.

Ben aþký böyle bilmezdim. Bu aþk bir acayip sevda imiþ.
Onun bir zerresi ay ve güneþ, bir damlasý derya imiþ.
Aþk hastasý olanlarýn, dost derdidir dermanlarý
Aþka esir olanlarýn, dosta fed''dýr canlarý.
Bu aþký ben bilmez idim, bu bir acep sevda imiþ
Bir zerresi ay–u güneþ, bir damlasý derya imiþ
Aþka esirdir ehl–i hal, bu aþka sýðmaz kýyl–ü kal
Aþkýn acep halleri var, kul eyledi sultanlarý.

-Akþemseddin-

Fakat Hakk yolunun yolcusu, bu yolda çok çile çeker. Bu yol dikenlidir, yürüdükçe ayaklarý kanatýr. Uçurumlar vardýr bu yolda, uçsuz bucaksýz. Kuyular vardýr zifiri karanlýk ve dipsiz. Yusufun kuyuya atýlýþý gibi atarlar seni dipsiz kuyulara. Soranda olmaz. Bir okyanustur, yelken açarsýn. Ya sað salimen hedefe ulaþýr ya da alabora olursun. Belkide balýðýn karnýndaki Yunus misali bulursun kendini nefsinin karnýnda. Bir imtihandýr denenirsin! Ve o kadar aðýr gelirki nefsine, sýkýntýlar basar, dünyan daralýr birden, o an yalvarýrsýn Rabbine:
Yarab Senin yardýmýn ne zaman diye.
Senin iraden dýþýnda, dilinden þu cümleler dökülür:
“Nefisler denenmeden gerçek iman ortaya çýkmaz” diye...
tüm zerrelerin ürperir.
Ve gözlerinden yaþlar dökülür, sabýr ve þükürle yine Rabbine yönelir ve sýðýnýrsýn.
Çünkü sevgi emeksiz, sevgi çilesiz olmaz!

devam edecek
NÛR-U  MUHAMMEDÎ
Peygamberimiz salallahü aleyhi ve sellem'e salavat okumak için her hafta pazartesi günleri akþam 20:00 -8- de 15 dakika salavat okumalarýnda ayný saatte buluþuyoruz.
Sizleri de bizimle ayný gün ve ayný saatte salavat okumaya davet ediyoruz.
http://groups.google.de/group/nur-u-muhammedi

kalpteniman


Maaþallah bu sitede ne cehverler varmýþ
Hepinizden h,z, Allah c.c. Razý olsun inþaAllah...

Yukar git