Haziran 24, 2019, 07:29:20 S
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Aþk...

Balatan FeRSaH, Aralk 29, 2012, 02:24:18 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

FeRSaH

Aþk,
Kabe’nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen
Aþk,
Mecnun Leyla’ya “sen de kimsin” dediðinde marallarýn gýrtlaðýna týkanan
Aþk,
Hesap gününde anaya yavrusunu unutturan neyse
Herkesi ve her þeyi öyle unutturan


Aþk,
Yangýn yeri
Aþk,
Talan
Aþk,
Daðlarý yürüten
Bir gece ayý sol, güneþi sað eline verseler de vazgeçilmez olan

Aþk,
Damda deve aratan
Balýklara iðnesini getirten
Ebu Bekir adýnda birini yoldaþ eden
Aþk,
Fatýma’nýn paklýðý
Zeyneb’in cesareti
Vahþi’nin keþkesi
Aþk,
Meryem

Tahta atlarýn üzerinde anakaralar aþýran
Kaðýt gemilerle okyanuslarý bitiren
Oyuncak kýlýçlarla haramileri düþüren

Aþk, Ýkindi
Aþk, Þimdi
Aþk, Bekleyen
Aþk, Hatice

Kimsenin kimseye hayrý olmadýðý yerde
Yine de ilk akla gelen
Sonsuz karanlýklarýn ortasýnda
Vurgun yemiþ bir çýðlýkla çeraðlar yakan

Aþk,
Koþmak
Aþk,
Safa ile Merve arasýnda olmak
Aþk,
En çok aðlamayý kendine yakýþtýrmak
Aþk, Ummak
Koþmak, koþmak, koþmak
Aþk,
Hacer

Bir aba
Bir hýrka
Bir nefeste kýrkbin kere adýný söyletebilen
Aþk,
Mevlana

Bütüne evliyalarýn gizlediði
Bütün abdallarýn izlediði
Bütün derviþlerin içlerinden geldiði gibi

Aþk,
En çok Ýsa’ya yakýþan
Sabýrsa Eyyub’a yazýlan
Merhametse son Nebi’ye inen
Aþk,
Denizler tutuþturulduðunda
Daðlar yürütüldüðünde
Yýldýzlar semadan bir bir döküldüðünde
Herkesin her þeyi
Her þeyin herkesi unuttuðu günde
Aþk,
Unutmamak

Aþk,
Eczasý olmayan vurgun
Aþk,
O'nun gidiþinin ertesinde dudaklarýn kurumasý
Kayýp giden yýldýzlarýn þarkýsýný söyleyebilenlerin
Kýskanç kervanlarýn zümrüt yüklerine
Dönüp bir kez olsun bakmayanlarýn yeteneði

Aþk,
Gözükaralýk
Aþk,
Yalnýzlýk
Aþk,
Öksüz þehirlerin kapýsýnda
Baðdatta, Gazzede, Kandeharda, Ýstanbulda
Isýrdýkca kanayan dudaklardan dökülen sözlerle
Havanýn nasýl, saatin kaç olduðunu sormak


Aþk,
Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi
Yaðmurun incire, zeytinin bala söylediði
Anla iþte
Aþk,
Onbir yaþýndaki MUHAMMED’in (s.a.v) annesi

Aþk,
Eylem
Dünyanýn en güzel baþkaldýrmasý
En güzeliyle hem de dünyanýn
Bir hýrkadan, yazýlmýþ en güzel þiiri bulup çýkarmak
Aþk,
Hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar güzel beklememesi...

Ýbrahim Sadri...

Zaman akar yer direnir gökyüzü kanat gerer
Siz ölümsüz çiçeði taþýrsýnýz göðsünüzde
Karanlýðýn ormanýnda iman güneþidir gözünüz
Soluðunuz umutsuz ceylanlarýn gözyaþýna sünger...

Yukar git