Temmuz 18, 2019, 12:50:56 S
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Her þey Sabancý'nýn cenazesinde baþladý

Balatan senarist081, Aralk 18, 2008, 07:06:35 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Eski manken Yaþar Alptekin yaþadýðý büyük deðiþimi anlattý...


Eski manken Yaþar Alptekin HABERTÜRK'te Saba Tümer'le Bu Gece'ye konuk oldu. Hacý olmasýyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Alptekin, yaþadýðý deðiþimi anlattý:

"Benim kýrýlma noktam Sakýp Sabancý'nýn cenaze namazý oldu. Ama ondan önce ben bir arayýþ içinde oldum. R2 ile ilgilendim, uzak doðu felsefesiyle ilgilendim. Ýnsanýn rabbiyle tanýþmasý için bir dibe vuruþ þart. Ekonomik boþluklar, eski þöhretinizi bulamýyorsunuz... Ben kimim? sorusunu sormaya baþlýyorsunuz. O sýrada bir arayýþiçine giriyorssunuz. Ve birçok insanýn yaptýðý hatayý yapmaya baþlýyorsunuz. bunu gören Rabbim de bana yol gösterdi. Bu da Sakýp Sabancý'nýn cenaze namazýydý. "

KEFENÝN CEBÝ YOK

"Rahmetli Sakýp Sabancý'nýn cenaze namazýna gittiðimde baktým ki, orada Türkiye'nin en zengin iþ adamlarýndan biri yatýyor. Sahibi olduðu hiçbir þeyi götüremiyor. Götürebildiði yegane þey kefen. Kefenin de cebi yok. Buradaki insanlar bundan bir ibret, bir ders çýkarmýyor. Kimisi saatine bakýyor, kimi insanlar da meþhur birini görmek için etrafýna bakýyor. "

SIFIR KÝLOMETRE CAHÝLDÝM

Daha önce hiç cenaze namazý kýlmadýðýný söyleyen Alptekin, "Fatih Camii'nin nerede olduðunu bilmiyordum, bugüne kadar. Sýfýr kilometre cahildim. Cenazelerden kaçardým. Düðünleri de sevmezdim, cenazeleri de sevmezdim. Ben o ana kadar ne ezan sesi duymuþluðum vardýr, ne de camiiyi görmüþümdür. Ezan sesi duyamayacak kadar saðýrdým, camiyi görmeyecek kadar kördüm. Bunu ancak yaþayan bilir. "dedi.


http://imageshack.us][IMG]http://img369.imageshack.us/img369/8617/fft16mf149580nn8.jpg[/img][/URL]TÝTREDÝM VE KENDÝME GELDÝM

"Ýþte orada o insaný gördükten sonra çýnar aðacýnýn dibinde 70 yaþlarýnda kahverengi eþarbý olan bir teyze gördüm. O kadar güzel dua okuyordu ki, o anda onun okuduðu dualarý sanki biliyormuþ gibi, duyuyormuþ gibi mýrýldanmaya baþladým. Sonra derin bir titreme oldu içimde. Öyle bir titremeydi ki, o ana kadar hissetmediðim bir titremeydi. Kendime geldim ve arkadaþýmýn kolundan tuttum. Bana namaz kýlmayý öðretir misin? dedim. "

Daha sonra Kuran-ý Kerim'i okumaya baþladýðýný söyleyen Alptekin, "Ben meðer ne yanlýþ adreslere gitmiþim. O doðu felsefesi de Kuran'dan alýnmýþ... Her þey bizim kitabýmýzda var." dedi.

ÇAÐDAÞ BÝR MÜSLÜMAN GÝBÝ YAÞIYORUM

Hayatýnda çok fazla deðiþiklik olmadýðýný söyleyen Alptekin, "5 vakit namazýmý kýlýyorum. Ondan sonra çaðdaþ bir müslüman nasýl bir hayat yaþamasý gerekiyorsa o þekilde yaþayýyorum. Yine tiyatroya gidiyorum. Yine sinemaya gidiyorum. Ben yalnýzca kalbimi cilaladým. Onun dýþýnda çok fazla deðiþen bir þey yok. Aþýrý kýyafetten kaçýnýyorum artýk. Eskiden çok iddialý þeyler giyinirdim ki insanlar beni fark etsin. Þimdi daha sade giyiniyorum. Ýsraftan kaçýnýyorum ve aç insanlarý düþünüyorum. Yani daha bilinçli bir hayatým var.

TÝÞÖRTÜNDEKÝ MESAJ

Yaþar Alptekin, tiþörtündeki yazýnýn ne anlama geldiðinin sorulmasý üzerine de "Kuran imaný þarz eder" yanýtýný verdi.

Resulehasret

  Çok takdir ediyorum bu abimizi, bazý kesim televizyonlara çýkýyor diye eleþtiriyor.. ama ben abimizin samimiyetine, gönlünün paklýðýna inanýyorum... Saçma sapan evlilik programlarý, yemek programlarýný izleyeceðimize, düsürt bir insanýn, hidayete ermesinin perde arkasýndaki doðrularý izlemek, benim gönlümü hoþ ediyor... Allah yolunu, bahtýný açýk etsin abimizin inþaallah.

senarist081

Sanat dünyasýný çok yakýndan takip eden biri olarak þunu kesinlikle söyleyebilirim Yaþar Alptekin bu güzel yöneliþ olayýný yaþamadan önce de muazzam bir insandý,genelde tv programlarýna,paparazzi tarzý katýlýmlarý pek olmadý hep uzak durdu v en son Cenab-ý Mevla ona kendisindeki gizli kalmýþ cevherleri keþfetmesini murat edince o da hakiki müslümanlýðý yaþamaya baþladý ne mutlu ona.Hatta Yaþar Alptekinin baðlý olduðu cemaati de biliyorum ama reklam yapmýyalým daha doðrusu yanlýþ anlaþýlmasýn..

Yukar git