Haziran 25, 2019, 09:48:32 ÖÖ
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

ÖSYM, Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi sýnavý ile ilgili detaylarý açýkladý

Baţlatan Fussilet, Aralýk 10, 2012, 06:36:12 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet


Ă–Ă°retmenlik Alan Bilgisi Testi (Ă–ABT)


Bazý basýn kuruluþlarýnda Öðretmen Alan Sýnavý ile ilgili görülen tartýþmalara ýþýk tutmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacý ile bu duyurunun yapýlmasý gerekli görülmüþtür.


Milli Eðitim Bakanlýðýnda öðretmen istihdamý, KPSS Eðitim Bilimleri Testinin neticelerine göre gerçekleþtirilmekle birlikte Bakanlýðýmýzýn talebi üzerine, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) ve Devlet Personel Baþkanlýðý (DPB) arasýnda, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" kapsamýnda bir protokol imzalanarak aþaðýda listesi verilen alanlarda öðretmenlerin atanabilmesi için KPSS Eðitim Bilimleri Testinin sonuçlarýna ek olarak öðretmenlerin alan bilgilerinin de ölçülmesi amacý ile Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçlarýnýn da dikkate alýnarak atamalarýn gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.


Bu kapsamda, 2013 yýlýnda Türkçe, Ýlköðretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatý, Tarih, Coðrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancý Dil (Almanca, Fransýzca, Ýngilizce) alanlarýnda Öðretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) yapýlmasýna karar verilmiþtir. ÖABT, 13 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleþtirilecektir. Sýnav ve baþvuru koþullarý ile ilgili bilgiler KPSS Kýlavuzunda adaylarýn bilgisine sunulacak ve ayrý bir kýlavuz yayýnlanmayacaktýr.


ÖABT'de adaylara kendi alanlarý ile ilgili 50 soru sorulacaktýr. ÖABT'ye katýlan adaylarýn KPSSP10 puaný yanýnda oranlarý aþaðýda verilen KPSSP121 puaný da hesaplanacaktýr. Söz konusu alanlarda bu puan esas alýnarak yerleþtirme gerçekleþtirilecektir.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...