Haziran 19, 2019, 07:35:44 S
Haberler:

Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakýn olan göðü kandillerle donattýk. Bunlarý þeytanlara atýþ taneleri yaptýk ve onlara alevli ateþ azabýný hazýrladýk. (Mulk -5)

MAYA UYGARLIÐI VE 21 ARALIK KEHANETÝ

Balatan Fussilet, Aralk 06, 2012, 10:05:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaþayan bir Çinli, Mayalar'ýn "21 Aralýk'ta kýyamet kopacak" kehanetinin verdiði korkuyla kendi gemisini inþa etti.Çin medyasýnda yer alan haberde, Urumçi þehrinde yaþayan Lu Zhenghai isimli Han ýrkýna mensup bir Çinli, 21 Aralýk kehanetinden kurtulabilmek için bir gemi yaptýðý bildirildi. Lu'nun, 21.2 metre uzunluðunda, 15.5 metre geniþliðinde ve 5.6 metre yüksekliðinde inþa ettiði geminin üç katlý olduðu ve içerisinde kýyamet afetinden kurtulmak için 12 oda hazýrladýðý belirtildi.Filmlere konu olan Maya takvimi kehanetine kendini kaptýran Lu Zhengyan, gemi harcamalarý için tüm servetini tükettiði kaydedildi. 2011 yýlýnýn 6 Ocak günü baþladýðý gemi inþasýný halen tamamlayamayan Lu, þartlar ne olursa olsun gemisinin 21 Aralýk günü kendisini koruyacaðýna inandýðýný dile getiriyor. 21 Aralýk günü her yerin su basacaðýna inanan Çinli Lu, o gün geldiðinde herkesin kendi inþa ettiði gemiye gelebileceðini, gemi üzerinde kýyametten kurtulacaklarýný ifade ediyor.MAYA UYGARLIÐI VE 21 ARALIK KEHANETÝMaya uygarlýðý, Maya halklarý tarafýndan kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlýklardan biridir. Bir Orta Amerika uygarlýðý olan Maya uygarlýðý, binlerce yýl boyunca Meksika'nýn güneydoðusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüþtür.Mayalar, Haab takvimini "baktun" adýný verdikleri 394,26 yýllýk bölümlere ayýrdý. Baktun'lar, dünyanýn sonunun 21 Aralýk 2012'de sona ereceði düþüncesini oluþturdu. Bu tarihte, 13'üncü baktun tamamlanýrken, Dünya Beþinci Güneþ Çaðý'ndan, Altýncý Güneþ Çaðý'nda girecek.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git