Haziran 25, 2019, 05:34:55
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Gümrüklerde deðiþimin simgesi

Balatan zcz, Aralk 05, 2012, 11:55:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

zcz

Aralk 05, 2012, 11:55:08 S Last Edit: Aralk 05, 2012, 11:55:57 S by Fussilet

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Personel Kýyafeti tanýtýmýnda konuþan Hayati Yazýcý, ''Gümrük personelimizin kýyafetinde yaptýðýmýz yenilik, gümrüklerde deðiþimin simgesel parçasý'' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Grand Cevahir Otel'de düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Personel Kýyafeti Tanýtýmý'' defile ve toplantýsýnda konuþtu.Gümrüklerin kolay ve güvenli ticaret anlayýþýyla yeniden þekillendirildiðini ifade eden Bakan Yazýcý, gümrük personelinin kýyafetinin de bu deðiþimin simgesel bir parçasý olduðunu söyledi. Yazýcý, kýyafetin sözlü olmayan iletiþim aracý olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti:''Cenap þžehabettin, 'Güzel bir kýyafet, iyi bir tavsiye mektubudur' diyor. Ülkemize gelen yabancýlarýn ilk karþýlaþtýklarý kiþiler gümrük çalýþanlarýdýr. Bu nedenle gümrük kapýlarýnda görevli personelimizin kýyafetinden, davranýþ biçimine ve duruþuna kadar her ayrýntý son derece önemlidir. Artýk gümrüklerin taþra teþkilatýnda çalýþan tüm personel, bundan sonra burada takdimi yapýlacak kýyafeti giyerek hizmetlerini sunacaktýr.'' Yazýcý, podyumda Yazýcý'nýn konuþmasýnýn ardýndan gümrük personeli yeni kýyafetlerle podyumda yürüdü. Defilenin sonunda eðitimli köpekler de kýsa bir gösteri yaptý. Bakan Yazýcý, defilenin sonunda podyuma çýkarak, personelle birlikte yürüdü ve hatýra fotoðrafý çektirdi. ''Sanal deðil...'' Yazýcý, podyumda yaptýðý konuþmada, ''Bugün sunum yapan kiþiler bakanlýðýmýzýn elemaný. Yani sanal deðil gerçek. Giyecek olanlar sunum yaptý. Emeði geçen herkesi ve sunum yapan arkadaþlarý tebrik ediyorum'' dedi.
Yukar git