Haziran 27, 2019, 08:30:17
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Osmanlý'nýn incelikleri, ehli beyte saygýsý!!

Balatan Resulehasret, Haziran 10, 2008, 09:27:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Fatih Sultan Mehmet istanbul'u fethetme planlarý yapýyordu. Daha henüz 21 yaþýnda bulunan hükümdar, Ýstanbul'un fethine giriþmeden önce, halkýný imtihan etmek istemiþti. Sabahýn erken saatlerinde tebdili kýyafet ederek, Osmanlý'nýn baþþehri olan Edirne'de çarþýya çýktý.


Çarþýnýn bir tarafýndan girip, alýþ veriþ yapmaya baþladý. Birinci dükkâna varýp birþey aldý. Ýkinci bir þey istediðinde dükkân sahibi vermedi. Fatih'i tanýmýyordu dükkân sahibi. Fatih Hazretleri mal olduðu halde neden vermediðini sordu.


Adam:


-Ben sana bir þey satmakla sabah siftahýmý yapmýþ oldum, ikinci alacaðýný da karþýdaki dükkândan al. Çünkü o henüz siftah etmemiþtir, dedi.Fatih memnun olmuþtu. Öbürüne vardý, bir miktar mal aldý... Ýkincisini istediðinde o da vermeyip komþu dükkâna gönderdi. Böylece Hazreti Fatih koca çarþýyý baþtan sona kadar dolaþtý... Hepsinde ayný mukabele ile karþýlaþmýþtý.Aldýklarý erzaký, medresede ilim tahsil eden talebelere gönderdi, kendisi de saraya gelip Allah'a þükür secdesine kapandý ve þöyle dedi:


— Ya Rabbi sana hamdolsun... Bana böyle birbirini düþünen millet ihsan ettin. Ben bu milletimle deðil Bizans'ý, dünyayý bile fethederim, dedi ve istanbul'un Fetih planlarýný hazýrlamaya baþladý.


51 gün süren muhasaradan sonra Bizans, Akþemseddin Hazretlerinin de bizzat iþtirakiyle fetholunmuþtu.-------------Abdulhamid Han'in gerceklestirdigi en büyük projelerden biri olan, Anadolu topraklarini Ortadogu üzerinde Haremeyn'e baglayan Hicaz demiryolu insaatini bitimine yakin, ray döseme islemi Medine'ye yaklastiginda bu veli Sultanin:''Mümkün olan bütün aletlerin üzerine keceler sariniz ki, fazla gürültü olmasin ve Ehl-i Beyt'in ve burada yatanlarinin ruhlari rahatsiz olmasin.''diye emir verdigi...Bu emir geregince Medine'den km'lerce önce tren raylarina kece dösendigi ve yine Ravza-i Tahire'nin mehabeti haleldar olmamasi icin trenlerin istim keserek sehre cok düsük bir hizla giris yaptigini...Biliyor muydunuz?

Yara ßenim

Allah razý olsun, iþte sadakat,sevgi kardeþlik bu herþey o zaman güzeldi þimdi nerde?  :'(

Yukar git