Haziran 24, 2019, 07:28:54 ÖS
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Þanlý Tarihimizden Sarsýcý Bilgiler

Baţlatan Resulehasret, Haziran 10, 2008, 06:24:46 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Resulehasret

Tanzimat Dönemi Ordusu

II Mahmut döneminde Osmanlý ordusunun modernleþtirilmesi için danýþmanlýkta bulunan Alman komutaný Helmuth von Moltke'nin Tanzimat dönemi ordusunun halini

"Bu ordu: kaputlarý Rus, talimatnameleri Fransýz, tüfekleri Belçika, sarýklarý Türk, eðerleri Macar, kýlýçlarý Ýngiliz ve öðretmenleri her milletten, Avrupa sisteminde bir ordudur" diyerek tarif ettiðini


Resulehasret

Bediüzzaman,ýn Rýzýk Hususundaki Hassasiyeti

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1924 yýlý yazýnda Van'daki Erek daðýna çýkarak bütün vaktini tesbihat ve münacat ile geçirdiði günlerde, yanýnda bulunan talebelerinin daðlardaki yaban elmalarýný koparýp yemek istemeleri üzerine Üstad'ýn onlara izin vermeyip

"Bizim hissemiz baĂ°lar ve bahçedekilerdir Bizim rĂ˝zkĂ˝mĂ˝zĂ˝ Cenab-Ă˝ Hakk oralarda tayin etmiĂľtir. Bu yabani meyveler yabani hayvanlarĂ˝n rĂ˝zkĂ˝dĂ˝r. OnlarĂ˝n kĂ˝smetine dokunmamamĂ˝z gerekir" dediĂ°ini…

Resulehasret


Milletlere Göre Fiyat Farký

Osmanlý'nýn son döneminde (1850) Ýstanbul'da uzun yýllar kalmýþ bir batýlý tarihçi olan M A Ubicini'nin þehirde yaþayan deðiþik milletlerin karakter yapýlarýný öðrendikten sonra, hatýralarýnda:

"Bir kaide olarak, Ermeni ye istediĂ°i paranĂ˝n yarĂ˝sĂ˝nĂ˝, Ruma üçte birini, Yahudi ye dörtte birini veriniz. Fakat bir MĂĽslĂĽmanla alýþveriĂľ ettiĂ°iniz zaman istediĂ°i fiyattan emin olunuz ve istediĂ°ini veriniz"diye yazdýðýnĂ˝…


Resulehasret

Batýda ve Osmanlý'da Yalan

1717 - 1718 yýllarý arasýnda Ýstanbul' da Ýngiliz elçiliði yapan G.Montagu nun hanýmý Lady Montagu nun Osmanlý toplumundaki ticaret ahlaký ile alakalý hatýralarýn da, oldukça enteresan bir þekilde:

"Ýngiltere'de yalancýlar yaptýklarýyla öðünürler.

Burada ise (OsmanlĂ˝'da) yalan söylediĂ°inden emin olunduĂ°u zaman yalancĂ˝nĂ˝n alnĂ˝na kĂ˝zgĂ˝n demir basĂ˝lĂ˝yor. Bu kanun eĂ°er bizde uygulanĂ˝rsa ne kadar gĂĽzel yĂĽzĂĽn bozulduĂ°u, ne kadar kibar sĂ˝nĂ˝fĂ˝na mensup kiĂľilerin kaĂľlarĂ˝na kadar inen peruklarla dolaĂľmaya mecbur kaldĂ˝klarĂ˝ görĂĽlĂĽr. diye yazdýðýnĂ˝… Biliyor muydunuz?


Resulehasret

Marks'ýn Hayranlýðý

Þeyh Þamil liderliðindeki Kafkas halkýnýn, istilacý Ruslara karþý olan istiklal savaþlarýnda göstermiþ olduklarý büyük direniþ karþýsýnda Karl Marks' ýn:

"Hürriyetin nasýl elde edilmesi lazým geldiðini Kafkasya daðlýlarýndan ibretle öðreniniz. Hür yaþamak isteyenlerin nelere muktedir olduðunu görünüz. Milletler, onlardan ders alýnýz. .. " diyerek hayranlýðýný itiraf etmek zorunda kaldýðýný... (25)

Osmanlý Devleti'nde aðaçlara çok kýymet verilip koruma altýna alýndýðýný . . . Sultan ll. Abdülhamid devrinde, Belgrad ormanlarýna zarar verip ormaný tahrip ettikleri için bir köyün kitle halinde sürgün edildiðini. .


Resulehasret

Kin

Ýkinci Dünya Harbi sonlarýnda yapýlan lise mezunlarýnýn olgunluk imtihanlarýnda sorulan "Ormanlar ve Ormanlarýn faydalarý" isimli kompozisyon sualine talebelerim bazýlarýnýn enteresan bir þekilde:"Türkiyemiz ormanlýk bir ülkeydi, fakat o zalim padiþahlar, yurdumuzu ormansýz býraktýlar , gibi cevaplar verdiklerini . . .

Sebep olarak da; bu zavallý öðrencilerin öylesine bir kin terbiyesi içinde yetiþtirilerek Osmanlý'yý kötülemeye öylesine alýþtýrýldýklarýný ve böylece eðer bir fýrsatýný bulup da padiþahlara hakaret ederlerse iyi not alacaklarýna inandýklarýndan dolayý böyle cevaplar verdiklerini...

Resulehasret

Ăťbni Cevzi nin Vasiyeti

Büyük alim Ýbni Cevzi'nin, tedris, telif ve fetva ile dolu dolu yaþadýðý ömrünün tek anýný bile boþa geçirmeyip, bazýsý yirmi cildi bulan 340'dan fazla eser vererek, kitap yazmadýk hiçbir ilim dalý býrakmadýðýný - ve yazmýþ olduðu eserlerinin toplamý ömrünün günlerine bölündüðünde bir güne dört defter(forma)düþtüðünü...

Ýbni Cevzi'nin, bu ilimlerle içli dýþlý geçen ömrü boyunca, býraktýðý birbirinden kýymetli eserleri yazarken kullandýðý kalemlerin yontulmasýndan ortaya çýkan talaþlarý biriktirip, bu talaþlarýn vefatýnda gasýl suyunun ýsýtýlmasýnda kullanýlmasýný vasiyet ettiðini .

Bu büyük alimin vefatýnda vasiyeti yerine getirilerek biriktirdiði talaþlarýn gasýl suyunu ýsýtmaya kafi geldiðini...

Resulehasret

Osmanlý Devleti ile Ticaret Yapmanýn Ýmtiyazý

Osmanlý Devleti'nin, kurmuþ olduðu muhteþem devlet sistemini, tekke-medrese-kýþla sacayaðý üzerine saðlam bir þekilde oturtup, doðruluk ve adalet üzerine cihana ýþýk saçtýðýný . . .

Osmanlý tesirinin dört bir yanda hissedildiði bu günlerin birinde Hollanda Ticaret Odasý'nda bir karar alýnýrken, oylarýn eþit çýkmasý halinde, ticaret odasý baþkanýnýn karar verebilmek için:

"Ýçinizde Türklerle alýþ veriþ eden var mý?" diye sorduðunu ve herhangi birinden "evet" cevabý alýnca da onun oyunu iki oy yerine kabul edip kararý neticelendirdiðini...(169)Biliyor muydunuz.?


Resulehasret

Mazi ile Alakasýný Kesenler

Hamdullah Suphi Tanrýöver'in tek parti hükümetinin Maarif Vekilliði'ni yaptýðý yýllarda, yabancý bir heyete Süleymaniye Camii'ni gezdirdikten sonra misafirlerin Kanuni Sultan Süleyman 'ýn türbesini ziyaret etmek istediklerini...

. Memleketteki bütün türbeler 30.11.1925 tarih ve 677 sayýlý kanunla kapatýldýðý için, Hamdullah Suphi'nin bu yabancý misafirlere kaçamak cevaplar verdiðini, fakat sonunda: "Bir müddet mazi ile alakamýzý kesmek istedik. Onun için türbeleri kapattýk" diyerek gerçeði açýklamak zorunda kaldýðýný... Misafirlerin "Ciddi mi söylüyorsunuz?" diye hayretler içinde kalýp, ardýndan da oldukça ibretli bir þekilde:

Tarihi olmayan milletler tarih huzurunda esatir ve efsane " , uydurarak kendilerini tatmin ederler. Sizin ise büyük bir tarihiniz var. Bu tarihi yapanlarýn türbelerini nasýl kapatýyorsunuz?" diyerek Hamdullah Suphi'yi yerin dibine batýrdýklarýný. .

Resulehasret

Ăťlim UĂ°runa

Büyük alim Ýbn-i Teymiye'nin(1263/1328), kitap okumaya baþlamadan önce beline kadar uzayan örgülü saçlarýný duvardaki bir çiviye asýp öyle kitap okumaya baþladýðýný...

Uykusu gelip de baþý önüne düþtüðünde çiviye asýlý saçlarýnýn canýný yakarak kendisinin uyumasýna engel olduðunu...

Bu ilim aþýkýnýn, böyle azimli çalýþmalarý neticesinde vefat ettiðinde ardýnda bin kadar muazzam eser býraktýðýný...

Resulehasret

Beyaz Adamýn Afrika'ya Yardýmý

Ünlü Ýtalyan film yönetmeni Marco Ferrari'nin "Ýþiniz Ýþ Beyazlar" isimli filmiyle ilgili büyük yankýlar uyandýran bir röportajýnda :

"Avrupalýlarýn Afrika'ya baþlattýklarý yardým seferberliði þeytanca bir tuzaktýr ve bu yardým sömürgecilikten daha tehlikelidir. Bizim siyah kýtada artýk yapabileceðimiz birþey yok. Çabuk terkedelim orayý ! Artýk beyazlarýn iktidarýnýn sonu gelmiþtir.

Bizler ihtiyarlarýn yoksullarýn Paris'te, Roma'da,Londra da zenci muamelesi gördüðü bir medeniyetin için de yaþarken, nasýl olurda Afrikalýlara yardim etme iddiasýnda bulunabiliriz. Bugün, Afrikalý insanlara Yardým adý altýnda köpekler için hazýrlanmýþ konserveler gönderilmektedir.

Bizim medeniyetimizin ne olduðu görülüp bilinirken, tutup da yardýmseverlikten bahsetmesi için insanýn yüzsüz olmasý gerekir. Asýl yardýma muhtaç olanlar bizleriz" diyerek gayet ibretli bir þekilde batý medeniyetinin gerçek yüzünü gözler önüne serdiðini..

Resulehasret

Ya Rab! Beni Ameliyat Masasýndan Kaldýrma"

Osmanlý Devleti'nin yýkýlmaya yüz tuttuðu talihsiz bir döneminde 35. Osmanlý padiþahý olarak tahta geçen Sultan Mehmed Reþad'ýn ( 1 844- 1918) mesanesindeki bir rahatsýzlýktan dolayý ameliyat olacaðý zaman, kýbleye yönelip ellerini Ulu Dergah'a açarak:

Ya . Rab! Milletimin ve memleketimin bütün mukadderatýný hayýrlara tahvil et! Eðer memleketim ve milletim için zararlý olacaksam beni bu ameliyat masasýndan kaldýrma!" diyerek bütün samimiyetiyle Rabbine münacatta bulunduðunu. . .

Resulehasret

Picasso ve Ăťslam

Ýslam dininin pek çok hikmete mebni olarak resme cevaz vermemesi neticesinde, Osmanlý'da daha çok hat sanatý, tezhib gibi, bugün dünyanýn nofigüratif dediði sanatlarýn geliþtiðini . . .

Avrupa ressamlarýna bizim hat sanatý örneklerimiz gösterildiðinde, Ýspanyollarýn son büyük ressamý Pablo Picasso'nun(1881-1973):

Varmayý düþündüðüm hedefe Müslümanlar beþ yüz sene önce ulaþmýþ" diyerek hayranlýðýný ifade ettiðini. . . Biliyor muydunuz?

Resulehasret

Kitap Okumadan Geçen Ýki Gece

Onuncu yüzyýlýn büyük alimlerinden Endülüslü Ýbn-i Rüþd ün ömrü boyunca kitap okumadan geçen sadece iki gecesinin' bulunduðunu...Bunlardan birinin evlendiði, diðerinin de babasýnýn vefat ettiði gece olduðunu. .


Resulehasret

Veli Sultan

Yavuz Sultan Selim Han Gazi'nin, Ýslamiyet'i tek bir bayrak altýnda toplamak gayesi ile çýkmýþ olduðu Mýsýr seferi sýrasýnda, daha önceleri Cengiz ve Timur'un geçemeyip yüz geri döndükleri korkunç Tih çölünü mucizevi bir þekilde onüç günde geçtiðini. . .

Bu geçiþ esnasýnda askerinin önünde yaya vaziyette mütevazý bir þekilde iki büklüm olarak yürüyen Koca Yavuz"a vezirlerin: Hünkarým atýnýza binseniz" demelerine karþýlýk, Büyük Sultan'ýn gözyaþlarý içinde:Nasýl binerim... Görmüyor musunuz? Resulullah Efendimiz (sav) önümüzde bize yol gösteriyor" diyerek velayetinin ayan beyan ortaya çýktýðýný...

Yukarý git