Haziran 25, 2019, 01:34:31
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

[new theme] izler

Balatan Fussilet, Haziran 09, 2008, 05:00:51 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

apinchoflove

Selamun aleyküm.

Tema hakkýnda teknik destek isteyeceðim bir konu ile karþýlaþtým.

Kime danýþacaðým veya nereye yazacaðým hakkýnda yönlendirebilirmisiniz?

liprade

Aleykum selam...

Temalarý yapan kiþi Fussilet hocamýzdýr... Geldiðinde ilgilenecektir inþallah...

Rahmana emanet olun...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

apinchoflove

Saðolasýn kardeþim...

O zaman ben buraya yazýyorum sanýrým.

Yeni bir forum kurup, izler temasýný koydum, bir kaç mod falan kurmam gerekti, onun için bakým moduna almayý tercih ettim. Fakat bakým moduna aktif ettiðimde, yazdýðým açýklama sadece beyaz bir sayfada çýktý. (bkz: resim aþaðýdadýr) Yeniden index.php?action=login veya action=admin vb dediðimde ayný sayfa yeniden karþýma geliyor, ilkel bir mantýkla ilk olarak yapmam gerekenin sunucu ayarlýrýnýn kayýt olduðu dosyayý orjinali ile deðiþmek gerektiðini düþündüm. Ama yinede yapýmcýya danýþmak istedim. Nedir yapmam gereken?
Fussilet

bu tema ile ilgili bir sorun deðil, bu konu için lütfen resmi siteden yardým isteyin...
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

apinchoflove

Teþekkür ederim, kolay gelsin. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar inþallah.

Selamun aleyküm...

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git