Haziran 26, 2019, 08:10:08 S
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Kitaplardan Sevdiðiniz Cümleler

Balatan nazlým, Haziran 08, 2008, 04:24:19

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

nazlým

Okuduðunuz kitaplarda beðendiðiniz sözler veya konuþmalar mutlaka vardýr..Dönüp dönüp tekrar okuduðunuz belkide
Okurken çizeriz ince bir çizgiyle altýný bazende...

Burda onlarý bizimle paylaþabilirsiniz...

koza_kelebegi

Eyvah! Aldandýk. Þu hayat-ý dünyeviyeyi sâbit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi' ettik. Evet þu güzerân-ý hayat bir uykudur; bir rü'ya gibi geçti. Þu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider...
rukiye

Ayný eþyalar kullanýldýðý, ayný iþler yapýldýðý halde bir nakkaþhane ile bir zindan arasýnda ne büyük fark vardý.Birinde insan yaratýlýþýnýn en estetik boyutta güzellik anlayýþýna kapý aralanýyor , diðerinde insan ruhunu en ziyade kýskaca alan insanlýk dýþý tasvirler sergileniyordu.Bir falçata yahut bir iðne , burada güzellikler yaratýrken , orada acý veriyordu.Burada býçaklar güzelliði týraþ ediyor, orada güzel boyunlardan kan akýtýyordu.Orada ayný çengelleri kullananlara cellat , burada sanatçý deniyordu.Ýnsanýn bir niyet ve düþünce ile anlam kazandýðýný düþündüm.Demek ki insanlar niyetlerine göre iyi veya kötü , güzel veya çirkin olabiliyorlar, eþyaya bakýþ açýlarý da buna göre oluþuyordu . Ruhlarýný þeytana satanlarla , Rahmana adayanlarda iþte bu ince çizgide birbirinden ayrýlýyordu.Birileri zamaný çoðaltýyor, diðerleri harcayýp tüketiyordu çünkü birileri iyi þeylerle hayata anlam katarken , diðerleri hayatýn kötülüklerine tapýyordu.

Bevadih

Bazý insanlarýn gönül daðarcýðý küçüktür,bir testi su  ile dolar...Bazýlarýnki ise  sonsuzdur,,okyanuslar bile onlarýn susuzluðunu gideremez..(Bab-ý esrar)

sýrr-ý nihan

Austos 16, 2009, 03:10:19 #4 Last Edit: Austos 16, 2009, 03:11:55 by sýrr-ý nihan
Alnt yaplan: rukiye - Nisan 10, 2009, 01:43:36
Ayný eþyalar kullanýldýðý, ayný iþler yapýldýðý halde bir nakkaþhane ile bir zindan arasýnda ne büyük fark vardý.Birinde insan yaratýlýþýnýn en estetik boyutta güzellik anlayýþýna kapý aralanýyor , diðerinde insan ruhunu en ziyade kýskaca alan insanlýk dýþý tasvirler sergileniyordu.Bir falçata yahut bir iðne , burada güzellikler yaratýrken , orada acý veriyordu.Burada býçaklar güzelliði týraþ ediyor, orada güzel boyunlardan kan akýtýyordu.Orada ayný çengelleri kullananlara cellat , burada sanatçý deniyordu.Ýnsanýn bir niyet ve düþünce ile anlam kazandýðýný düþündüm.Demek ki insanlar niyetlerine göre iyi veya kötü , güzel veya çirkin olabiliyorlar, eþyaya bakýþ açýlarý da buna göre oluþuyordu . Ruhlarýný þeytana satanlarla , Rahmana adayanlarda iþte bu ince çizgide birbirinden ayrýlýyordu.Birileri zamaný çoðaltýyor, diðerleri harcayýp tüketiyordu çünkü birileri iyi þeylerle hayata anlam katarken , diðerleri hayatýn kötülüklerine tapýyordu.


 Hatýrladým bu satýrlarý, Ýskender pala'nýn ''Babil'de ölüm, Ýstanbul'da Aþk '' kitabýnda geçiyordu. Hattatlarýn kitabý yenilerken'ki zaman'da geçen dizeler. Teþekkürler rukiye.

HAdeKa

felah mý Onda felah
silah mý Onda silah
sen de kim oluyorsun
asýl sabreden ALLAH..


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Þehadete Vurgunum

Davaya aþýk olmak vardý...Dava adamý olmak ... Ebu Cendel OLmak Vardý ...(Çeçenserisi)

HAdeKa

kader beyaz kaðýda sütle yazýlmýþ yazý
elindeyse beyazdan gel de sýyýr beyazý


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

gül-i ruhsar

Kardeþim! Mücadeleden býkýp omuzlarýndan silahý atarsan; kurbanlarýn yaralarýna kim bakacak ve kim yeniden sancaðý dalgalandýracak? SEYYÝD KUTUB

Yukar git