Haziran 26, 2019, 10:33:37 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Kükürt tepesinden ibret-i nazarý kal ederken!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 28, 2012, 08:22:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
 
Ne kadar
sakin bir mekan
Kimseler yok,her yer hasretin
habercisi, firkatin derdindeydi


Alýp
götürüyor hissiyatýmý,
ürperten serencamýyla,
sancýlý ve metruk melal laldi


Sadece
kuþ ve nebatýn
esenliði, böceklerin feryadý
ne kadar baskýndý,suskun hýçkýrýklardý


Fersiz
gözlerim kamaþýyor
Engin bir ova var, kayadibi
baðlarý ve þehrin asri mezarlýðý anlatýyordu


Hali okumak,
ruhun vaktine þehitlik etmek,
kalbi inþirah ile daim eylemek gerekiyordu


Ve fakat
içim burkuktu,
hüzün salkýmlarý sanki kalbime
en yakýndý, figan nasýl çaresiz kalýyordu


Mahþer
ne kadar heybetli
Haþyetin en latif hali, nefsin
en nedim ahvali, dilin çare býrakmayan kali


Alýp götüren
biri var sanki, ten
dururken, ufkum fluð bir
vaziyetteyken, aklýmýn sukün vakti


Vicdaným
ne kadar kederli,
iradem ve tercihlerim her ne
hikmetse pek dertli, hesap o an mizandý


Gönülden
neler geçmiyor
Sineye nakþeden adýna ne
varsa, ah u zar etmek gerekmiyor


Nasip
ve hikmeti, sabýr
ve kanaatin dillenen melali
sanki þehrediliyor, ah yetmiyor


Ýnsanýz,
ancak irademiz ve
aklýmýzla anlaþýlmaya muhtacýz,
vicdan adýna gam etmem lüzum ediyor


Beþtepeler
gözüme iliþiyor


Mesire yeri olarak
tanzim edilen ve insana
huzur bahþeden sessizlik yakýþýyor


Yeþilin tonlarý,
aðaçlarýn huzur-u gamlarý kimbilir
neler söylüyor, hal ehli yakinen biliyor


Ýnsan
merak edince sual
etmek gerekiyor, sual vakýf olana,
kalbi lafsiyle konuþana davet ediyor


Bir çok
tarla var ve fakat boþ
Çifçi derbeder bir halde,
muhtaçlýðýn elinde, suya aç bir sima karþýmda


Selam verdim
ve nispeten yakýnýna geldim, hal
hatýrdan sonra meraklý gözleri naçar býrakmadým


Aðababamdan
kalma bað, halama düþmüþ,
amcan öyle münasip görmüþ, mazi
adýna yadetmek için geldiðimi söyledim


Takriben
yetmiþi geçmiþ can
Dedemi sordu ve kimlerden
olduðumu merak içinde konuþturdu


Anlattým
bildiðim kadarýyla,
hatýrladý ve komþumuz olurdu
dedi, çok ciðerpareydi demeyi ekledi


O zamanlar
ilk su kuyusunu aðabamlar
açtýrmýþ, komþularýn en lüzümlu
su ihtiyaclarýný karþýlamýþ, sürur duydum
Mustafa CÝLASUN

Mustafa Cilasun

Efendim müteþekkirim lutfunuz için...On ay önce aort dam yýrtýlmasýyla ancak eriþtirdi, nefesin sahibi olan Rabbim... Henüz tam iyileþmediðim için bu ortamdan uzak kalýyorum...Lütfen dua edin ve acziyetime verin...En kalbi selam ve esenlik dileklerimle efendim vesselam...
Aþk, halin demidir'

Yukar git