Haziran 25, 2019, 09:39:33
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Mazlumun ahý, þecaatin sürur yaþý aþk-ý yardýr!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 27, 2012, 03:24:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
  >

Hasret ne
münbit bir ihsandýr
Kalbe inþirah kazandýran
tavdýr, aklý terbiye eden makamdýr


Gam
zafiyetle sancýdýr,
keder nedensizlik kaygýsýdýr,
sevdasý olan için yeis ardýr


Kalp
vesvesenin deðil,
eminliðin sayfasýdýr, nefsi
telakkiler her bakýmdan sýzlatan dramdýr


Kul
anladýkça niye emindir
Halin bendine
nüfus ettikçe hazzý muhabbet sýradadýr


Ýþte o vakit
kuvvet dengesi aladýr,
akleden ve ilimle halleþen için sürur edeptir


Az konuþan,
lüzumu dairesinde kalan,
hesabý içinde nefesi
müddetine adayan can-ý mizandýr


Aþk
ne latif ikramdýr, sýrr-ý nazardýr


Azim
ve niyetle bahtla buluþan,
nefsi talime sokan, umudu ýslatan hazdýr


Ancak samimiyet
ve hassasiyetle birliktelik yaþayan
ve nefesi naif kýlan, zarif bir ihsandýr


Gönül
berrak olmalý,
dünyayý içinde yaþatmamalý, çelebi
misali inþirahla saya edeple dayanmalý


Vahted için
feda olan kim varsa


Varlýðýný
davasýna hasretmiþ bir kutlu
nazarsa ibreti terennüm etmeliyiz


Ýçimize
keder zerkeden ne varsa,
hamd ile tasfiye ederek
derinleþmenin hazzýna eriþmeliyiz


Þehit olan
ve þehadeti ruhuyla
yaþayan canlar için ittifak içinde
tasattuk ederek bedelleþmeliyiz


Topraðý aziz
kýlan þehit kanýdýr


Vatan uðruna
canýný koyan þecaat ehli en
yakýnýmýz ve hatta canýmýzdýr


Bu uðurda
esir edilen,çilesiyle
demlenen, içimizi sabrýyla
titreten kardeþlerimiz iftiharýmýzdýr


Bir zamanlar
dost iken, hamaset
ve taðuti tercihleriyle hainlik
eden zalimler,nefsi hesabýmýzdýr


Devlet erbabý
bazen acze düþer


Sinsilik içinde
nüveleþen þer güçler
fýrsatçýlýk adýna süret-i adam kesilirler


Devlet-i aliyeyi
parçalayan densizler,
milleti dininden eden reziller,
iblise taþ çýkartmýþlardý


Sabýr
ve niyaz kalbin sahibine
ve azim ve muhakeme nefsi
esaretten kurtulmak için bizlere düþüyor


Çileye boyun
eðmeyen yürekler


Namerde
paye vermeyen sevdalý kardeþler,
en büyük ibret-i niþanemizdir


Bir ulufe uðruna
kendinden geçen,
makam ve sýfat için kalbi ve
ruhi ülviyetinden geçen kimse


Ýbretle üzülmeliyiz,
yaþatmak için var olmalýyýz, sabýrla
dirilmek için tefrikadan uzaklaþmalýyýz
Mustafa CÝLASUN

Yukar git