Haziran 27, 2019, 04:48:29 ÖÖ
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Figan etmeden,kanaati þehretsem,edeple yetinsem!

Başlatan Mustafa Cilasun, Nisan 26, 2012, 03:28:55 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 
 Kalp,
kul olmak içindir
Ruh, evvel emirde ki
iradey-i hasendir, sevginin rengidir

Nefes
hangi lahzaya girse,
nefis her bakýmdan açsa,
akýl ve vicdan ehliyettir

Saikler
sýrý hikmettir,
merak muhakeme için adýmdýr,
muaþeret usul-i icabý için ilm-i sanattýr

Gönül
suskun kalmaz
Ýzan daralmaz,kalp
nazargah olmaktan hiç kurtulamaz

Hasenat sahibi,
hesabýn ehli, muvazenenin
gerekçesi ihlasý rýzaya ram ediþindan kaçamaz

Kulluk þuuru
ancak ilim ve irfanla
tahakkuk eder, asabiyeti her
bakýmdan reddeder, avunamaz

Hissiyatý
taze can hamdýr
Her duygunun hevese
açýlan buudu beklenen hardýr

Heyecan
yaþamak için ruhu
ve kalbi bakirliðinden
uzaklaþtýrmak gam-ý nardýr

Amelden
önce düþünmek,
gerekçeleriyle karar vermeyi
becermek aklýn ve vicdanýn vuslatýdýr

Her kim
olursa zafiyet aþikardýr
Ýnsan hata ve tercihleriyle
öðrenmeye baþlayan ikbaldir

Kasýt
aranmamalýdýr,
kastilik nefsi hastalýk ve
sendeleme makamýdýr, dýþlanmadan

Sevgi
ve hürmeti
þýmartmadan kalbine tesir etmek,
alýcý vaziyete getirmek en tabii ihsandýr

Her kötülük
içimizde, arýnmalýdýr
En taze bahar ve sürur
vecdiyle taate ve ecre tav olmalýdýr

Ýyilik üzre
kim varsa, ve fakat
imani bakýmdan sýkýntýlarý
varsa yakýnlaþmanýn yolu aranmalý

Zira
vicdan sahibi ancak
iyilikten kaçýnmaz, zan üzre
vicdan yön alamaz, asabiyet durulmalýdýr

Kitab-ý celili
okuyorum, fakat
Ruhuma ve kalbime hitap
ettiðini, hissiyatýma seslendiðini

Aklýmý
ve vicdanýmý
herekete geçiren ferini,
iradem için azmettiren vecdini hala

Anlamak
ve benliðimde yaþatmak,
ömrümü onun yoluna hasrederek
anlam bulmak adýna sýkýntýlýyým

Nedir bu
keþmekeþ ve piþkinliðim
Utanmaktan uzaklaþan
halim, hassasiyete muhtaç melalim

Sessiz
kitap yazýlýrken,
refakat edenler her bakýmdan
bilinirken, kalbi bizarlýk hala neden

Ruhumun
hicran damlalarý
dinmek bilmiyor, göçmeden
yazmak neyime yetiyor, vakit biterken


Mustafa CÝLASUN