Temmuz 17, 2019, 08:30:04
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Kul, ikram-ý irade ve kalbi akýlla þuurdur!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 25, 2012, 06:33:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
 


Ne ülfetli
yerden esinlendik
Hep birlikte latiftik,
insicamýmýzla hayret içindeydik


Sukutun
kadrinde ki bedeldik, sevginin
asudeliðinde müddet-i nefesle dirildik


Hikmetin
ve sýrrý aþkýn bir
sevdasý vardý, ancak kulluk
teslimiyetiyle ihlas süruru vuslattý


Zikkir
evel emirde sahibedir
Taatten ve sadakatten
haz almayan can hangi gaiptedir


Vurgun
yiyen ancak iradedir,
aklý ve izan vicdanýn
nispetinde ki hassasiyettir


Kulluk kimliði
ve bilinci, emr-i bilmaðruf,
nehy-i anýl münkerden
öte olan azm-i takvadýr


Hukuk
can ve revan için ardýr
Edebi nakýs olan kim varsa
tenakuz içinde sýzlanan zandýr


Emin olmak
akýl ve vicdanýn
mizanýnda ki ihsandýr,
canan için yol her vakit sevdadýr


Aþktan
söz eden kim varsa,
hilmle, edeple, sabýrla, kanaatle
yoðrulmuþ mavera sedasýdýr


Yazdýran
kimdir, nefes neye tabiidir
Tefeerden nasipsiz olan nasýl
kendisiyle yüzleþen cahildir


Kiþinin cehli,
asabiyetiyle nispetlidir,
sinirlerini terbiye eden hal,
feda olan bir edeptir


Düþünmeden,
fikir sahibi olmadan,
þartlarý ve sosyal dokuyu
anlamadan konuþan kederdir


Bir sual et
sessizce ve kalbin haline
Akýl ve murakebe, vicdan
ve muvazene neye taliptir


Ruhun
hangi dirliðin
firkati için sukut-u figan
eylemektedir, kararan kalp nedir


Nice
taþlar vardýr, içinde
can taþýr, aðaçlar zikre ram
olan edadýr, mahlukat sýrr-ý gedadýr


Korkunun
ecele bir faydasý var
Nefes sahibini hassasiyet
sahibi kýlar, haþyet nasýldýr, yar


Tefrikaya
sebep olan kim varsa,
nefsi için emeline esir
olmuþ bir heyecansa, yanar


Tevbe etmek,
hayayý bilmek, utanmak
için kalbi ve ruhu kerih
olandan korumak ar-ý aþktýr


Sevdasý
olan bir nefes azizdir
Sevgiyi tanýmýþ bir niteliktir,
ehliyet sahii adýna seviyedir


Mulayim olmalý,
asabiyeti gönülden çýkartmalý,
edebi maksat yapmalý, hal konuþmalý


Ne kadar
dert varsa sinede,
rahmetin ve maðfiretin bedeli
sanýlmalý, baht asla karalanmamalý
Mustafa CÝLASUN

Yukar git