Haziran 27, 2019, 08:13:47
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Yalnýzlýk, sineyi açan,ufku aydýnlatan hicrandýr!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 24, 2012, 03:26:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
 Kardelen
sokaðýndayým
Baharýn en münbir hazzýný
aþikar kýlan sýrla baþbaþayým
Kuþlarýn sesiyle
sanki þevkin pervazlarýnda
ibretin senasýný okumalýyým
Yeise
iten ne varsa,
kalbi burkan umut vaktine
sabýrla yakarsada mütebessim olmalýyým
Heryer
þimdi yemyeþil
Ne kadar güzellikleri barýndýrýyor,
her biri alem olarak bakýyor
Peki, ruhuma
ve kalbime neyi hatýrlatýyor
ve naif bir eda ile neleri anlatýyor
Ýnsan olmak
ne büyük saadet,
kulluk nasibi en belið sürur
ve vuslatýn aþkýný halde yaþatýyor
Kimi vakit
kýrýlmýþtýr ümitler
Çaresizlik içinde beklerken,
güç ve takat çekilirken dilekler
Medet
umar her nefesten,
çare arar olur olamadýk
þeylerden ve hatta gaipten
Mazinin
latifliði bu kadar uzakken
halimden,günübirlik yaþamaya,
neden mücbir suali hakken
Bir yaþlý
teyzeyi farkediyorum
Beli bükülmüþ, mecali kalmanýþ,
çer çöp topluyor kendi halinde
Kimbilir
evla-ü iyali nerde,
hangi meþgalenin ayak
izlerinde ve nasip için badirede
Medeniyet
telakkisi niye esir ediyor,
en güzel ve özel zamanlardan
arileþtiriyor, bitap býrakýyor
Tekneloji
hastalýk olmamalý
Muhabbet ve irþattan
sarf-ý nazar ile uzaklaþtýrmamalý
Bu kadar
yýlgýnlýk ve yýpranmýþlýk
bir þekliyle huzur ve sürurla
bertaraf olup yaþanmalý
Býktýran
ne varsa, ruhu ve kalbi
bizar býrakýyorsa, derhal
bir hal yoluyla bu çileden kaçýnmalý
Teyze
ocak kurmaya baþladý
Ne hikmetse bu kadar sakin ve
güzellik karþýsýnda çileye adanmýþ
Kalan nefesi
ahýn kadrine bulanmýþ,
neþe ve muhabbet adýna
þevk gönlünden uzaklaþmýþ
Bu hale
gelene kadar kimbilir
nelere katlanmýþ, yaþamak için
bin hüznü sinesinde sabýrla yaþatmýþ
Bilsem nedir
umudu ve solgunluðu
Ýnsan olmanýn,
ruhu ve kalbi bitap býrakmanýn,
çaresizliðe katlanmanýn zorluðunu
Nasýl
merak ettim,
sual etmek istedim,
selam verip dikkatini çekmeyi
diledim ama çekindim
Çünkü
çok üzgün bir hali vardý,
periþanlðý ne kadar ayandý,
içim titredi, sýrý hikmeti bilinmez, dedim
Mustafa CÝLASUN

Yukar git