Haziran 25, 2019, 09:43:28
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Kalbin aðlasýn, ruhun vecdine kanýp aþkla yakarsýn!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 23, 2012, 03:12:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 
 Bir baþka
süretim sanki
Fýtratým figan ederken,
taklitler irademi kuþatýrken


Ýzaným
daralýyor, sakin
ve kuytu mekanlar her
geçen gün sinemi cezbediyor


Yalnýzlýk
neden haz veriyor,
içselliðime yönelmek hangi
kakarým için azmime þevk veriyor


Yýldýran
bir tahakküm var
Sessiz ve derinden, fýrsat
için zafiyetimi beklerken


Ruhuma
ve kalbime seslenen ne varsa,
umutlar onlarsýz hazansa derken


Beni ben yapan,
nimetleriyle daim kýlan,
nefesin hülyasýnda ki hidayete
kapý aralayana hamdetmeliyim


Ne kadar
serkeþ yaným varsa
Adap ve muaþeret halimden
çok uzaksa, edeple öðrenmeliyim


Medeniyet
zarafet ve içsel devrimdir,
naiflikle içiçe olan sadeliktir,
aþkla hallenendir


Sevgi
ve muhabbeti önceleyen,
tahakküm ve esareti reddeten
evrensel bir telakkinin iþvesidir


Rüzgar
nerden eserse essin
Yeterki kalp ve vicdan
hakikatin sadrýnda yerini alsýn


Aklýn
ve iraden hakktan
asla sapmasýn, inayet adýna
tasavvurun sevdasýný anlasýn


Ýrfan için
imtinadan kaçýnmasýn,
heveslerin ve hevanýn
esraplaþan heyacanýný hedef sanmasýn


Vuslat
nedir, kimler içindir
Kul kimliði Rahmetin ve
maðfiretin en bariz tecellisidir


Aþk ve sevda
onun ilminden ve feyzinden
nükseden iksirdir, meftun eden cazibesidir


Nefs
terbiye edilirse
emrinde ki güzelliktir, had ve
hudut ehliyetin ve ihlasýnla ancak fevktir


Kimseye
suratýný asma, anla
Günah ve harama kim
bulaþmýþsa, korkupta uzaklaþma


Ýnsan
zafiyeti var olan candýr,
tevbe kapýsý kapanmamýþtýr,
zahiren gönlünü kapatma


Hayýr
ve iyilik yapaný gören
ve müddet veren biri var,
bahtýn kapýsý birgün açýlacaktýr unutma


Gönlünü
asla aç býrakma
Nefsin talepleri olacak,
aklýna ve iradene aðýr basacak avunma


Nefes
müddetine koþarken,
akýl hale ruhundan bahþedilen
sýrken, vicdanýn içinde yanarken


Bahaneler
için kuruma, ne kadar
ineyeti seversen, fedakar olmayý
becerirsen farksýn, en latif hazzýn
Mustafa CÝLASUN

Yukar git