Temmuz 18, 2019, 12:51:08 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Sahurun Fazileti

Balatan Resulehasret, Mays 27, 2008, 06:25:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

SAHURUN FAZÝLETÝ

{SAHURUN FAZÝLETÝ VE ÞAFAK SÖKMESÝNDEN KORKULMADIÐI SÜRECE SAHUR YEMEÐÝNÝN GECÝKTÝRÝLMESÝ}


1232. Enes radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Sahur yapýnýz, zira sahurda bolluk–bereket vardýr. "
Buhârî, Savm 20; Müslim, Sýyâm 45. Ayrýca bk. Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sýyâm 18, 19; Ýbni Mâce, Sýyâm 22


1233. Zeyd Ýbni Sâbit radýyallahu anh dedi ki: Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yemeði yedik sonra da sabah namazýný kýldýk.
Sahur yemeði ile sabah namazý arasýnda ne kadar zaman geçti? diye soruldu. " Elli âyet okuyacak kadar" cevabýný verdi.
Buhârî, Savm 19; Müslim, Sýyâm 47. Ayrýca bk. Tirmizî, Savm 14; Nesâî, Sýyâm


1234. Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ dedi ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki müezzini vardý: Bilâl ve Ýbni Ümmü Mektûm. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz Ýbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. "
Ýbni Ömer, "Bu ikisinin arasýndaki zaman, biri inip diðeri çýkýncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiþtir.
Buhârî, Ezân 11, 13, Þehâdât 11, Savm 17; Müslim, Sýyâm 36–39. Ayrýca bk. Tirmizî, Salât 35; Nesâî, Ezân 9–10; Ýbni Mâce, Sýyâm 30

1235. Amr Ýbnu'l–Âs radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Bizim orucumuz ile Ehl–i kitabýn orucu arasýndaki en önemli fark sahur yemeðidir. "
Müslim, Sýyâm 46. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Savm 15; Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sýyâm 27Yukar git