Temmuz 18, 2019, 02:59:07 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Muharrem Orucunun FazÝletÝ

Balatan Resulehasret, Mays 27, 2008, 06:14:55

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

MUHARREM ORUCUNUN FAZÝLETÝ

{MUHARREM, ÞÂBAN VE HARAM AYLARINDA NÂFÝLE ORUÇ TUTMAK}


1249. Ebû Hüreyre radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Ramazan orucu dýþýnda en faziletli oruç, Allah'ýn ayý muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dýþýnda en faziletli namaz da gece namazýdýr. "
Müslim, Sýyâm 202, 203. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Savm 56; Tirmizî, Mevâkît 207; Nesâî, Kýyâmü'l–leyl 6
1250. Âiþe radýyallahu anhâ þöyle dedi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir ayda, þâban ayýnda tuttuðu oruçtan daha fazla oruç tutmazdý. Þâban ayýnýn tamamýný oruçlu geçirirdi.
Baþka bir rivayette (Müslim, Sýyâm 176; Ýbni Mâce, Sýyâm 30), "Pek az bir kýsmý hariç, þâban ayýný baþtan sona oruçlu geçirirdi" denilmektedir.
Buhârî, Savm 52; Müslim, Sýyâm 177. Ayrýca bk. Ýbni Mâce, Sýyâm 30


1251. Mücîbetü'l–Bâhiliyye, babasýndan (veya amcasýndan) naklen, babasýnýn Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e elçi olarak gidip memleketine döndüðünü, bir yýl sonra –hali ve görünüþü oldukça deðiþmiþ olarak– tekrar Hz. Peygamber'e gittiðini ve þöyle dediðini haber verdi:
– Ey Allah'ýn Resûlü! Beni tanýdýnýz mý? Hz. Peygamber:
– "Sen kimsin? (tanýmadým)" buyurdu. Adam:
– Bir sene önce size gelmiþ olan Bâhilîyim, dedi. Hz. Peygamber:
– “Seni böylesine deðiþtiren nedir? Halbuki sen çok iyi görünüyordun” buyurdu. Adam:
– Senden ayrýldýðým günden beri, geceleri hariç, asla yemek yemedim, dedi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
– "Kendine iþkence etmiþsin!" buyurdu ve ilâve etti:
– "Sabýr ayý (ramaza)ný bütünüyle, diðer aylardan da birer günü oruçlu geçir. " Adam:
– Benim için bu sayýyý arttýrýnýz. Zira benim gücüm bundan fazlasýna yeter, dedi. Hz. Peygamber:
– "O halde her aydan iki gün oruç tut!" buyurdu. Adam:
– Daha arttýrýnýz, dedi. Hz. Peygamber
– "Peki, her aydan üç gün!" buyurdu. Adam:
– Biraz daha arttýrýnýz, dedi. Hz. Peygamber de:
– "Haram aylarýnda (receb, zilkade, zilhicce ve muharrem) üç gün oruç tut, býrak; üç gün oruç tut, býrak; üç gün oruç tut, býrak. "buyurdu ve üç parmaðýný birleþtirip býrakmak suretiyle de fiilen gösterdi.
Ebû Dâvûd, Savm 55. Ayrýca bk. Ýbni Mâce, Sýyâm 43

Yukar git