Haziran 17, 2019, 09:28:44
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Sahurun Fazileti

Balatan Resulehasret, Mays 27, 2008, 06:25:36

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

SAHURUN FAZÝLETÝ

{SAHURUN FAZÝLETÝ VE ÞAFAK SÖKMESÝNDEN KORKULMADIÐI SÜRECE SAHUR YEMEÐÝNÝN GECÝKTÝRÝLMESÝ}


1232. Enes radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Sahur yapýnýz, zira sahurda bolluk–bereket vardýr. "
Buhârî, Savm 20; Müslim, Sýyâm 45. Ayrýca bk. Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sýyâm 18, 19; Ýbni Mâce, Sýyâm 22


1233. Zeyd Ýbni Sâbit radýyallahu anh dedi ki: Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sahur yemeði yedik sonra da sabah namazýný kýldýk.
Sahur yemeði ile sabah namazý arasýnda ne kadar zaman geçti? diye soruldu. " Elli âyet okuyacak kadar" cevabýný verdi.
Buhârî, Savm 19; Müslim, Sýyâm 47. Ayrýca bk. Tirmizî, Savm 14; Nesâî, Sýyâm


1234. Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ dedi ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki müezzini vardý: Bilâl ve Ýbni Ümmü Mektûm. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz Ýbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz. "
Ýbni Ömer, "Bu ikisinin arasýndaki zaman, biri inip diðeri çýkýncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiþtir.
Buhârî, Ezân 11, 13, Þehâdât 11, Savm 17; Müslim, Sýyâm 36–39. Ayrýca bk. Tirmizî, Salât 35; Nesâî, Ezân 9–10; Ýbni Mâce, Sýyâm 30

1235. Amr Ýbnu'l–Âs radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:
"Bizim orucumuz ile Ehl–i kitabýn orucu arasýndaki en önemli fark sahur yemeðidir. "
Müslim, Sýyâm 46. Ayrýca bk. Ebû Dâvûd, Savm 15; Tirmizî, Savm 17; Nesâî, Sýyâm 27Yukar git