Haziran 24, 2019, 07:29:29 ÖS
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

AltĂ˝ GĂĽn Ăževval Orucu

Baţlatan Resulehasret, Mayýs 27, 2008, 06:19:23 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Resulehasret

AltĂ˝ GĂĽn Ăževval Orucu

Soruyu þöyle de sorabiliriz: Þevval ayýnda tutulan altý gün orucunun mahiyeti nedir? Bu orucu hemen bayramýn ardýndan ve peþ peþe mi tutmak gerekir? Kaza borcu bulunan kadýnlar önce kazalarýný mý tutmalý yaksa altý gün orucunu mu tutmalý?

Cevap:
MĂĽslim ve TirmizĂ® deki bir hadisi Ăľerifin manasĂ˝ þöyledir: “Kim Ramazan orucunu tutar ve Ăževval’den de ona altĂ˝ gĂĽn daha eklerse bĂĽtĂĽn seneyi oruç tutmuĂľ gibi olur”. Ancak bu hadisi Ăľerifin hem sĂ˝hhatinde hem de nasĂ˝l uygulanacaĂ°Ă˝ konusunda farklĂ˝ deĂ°erlendirmeler vardĂ˝r. Hadisin Hz. Peygamber’in sözĂĽ deĂ°il, sahabe sözĂĽ (mevkĂ»f hadis) olduĂ°unu söyleyenler bulunduĂ°u gibi, (ki, Ahmed b. Hanbel bu kanaattedir), senedinin sahih olmadýðýnĂ˝ söyleyenler de vardĂ˝r. (Bkz. Ăťbn Recep el-HanbelĂ®, Latâifu’l-ma’ârif, s. 389) Hadisi Ăľerifteki bu tereddĂĽtlĂĽ durumdan ötĂĽrĂĽ Ăťmam SevrĂ®, Ebu HanĂ®fe ve Ăťmam Ebu Yusuf bu orucun mekruh olduĂ°u kanaatindedirler. Ăťmam Malik de böyle düþünĂĽr ve fĂ˝kĂ˝h ve hadis ehlinden bu orucu tutan hiç kimseyi görmediĂ°ini söylermiĂľ. Ama kendisinin kimseye sezdirmeden bu orucu tuttuĂ°u da söylenir. Mutlaka tutulmasĂ˝ gereken bir oruç olduĂ°u zannedilmesin diye böyle yaparmýþ. (Bkz. Ăťbn Recep, age. s.390) Ama alimlerin çoĂ°u bu hadisi Ăľerifi böyle baĂ°layĂ˝cĂ˝ olmayan bir konuda amel etmeye elveriĂľli görmĂĽĂľler ve bu orucu tutmanĂ˝n mĂĽstehap olduĂ°u kanaatine varmýþlardĂ˝r.
Bu bilgilerden çýkan sonuç Ăľudur: Ăževval’de tutulan altĂ˝ gĂĽn orucunun, Ramazan’Ă˝n hemen peĂľinden ve Ramazana denk bir deĂ°erde tutulmasĂ˝ bazĂ˝ alimlere göre mekruhtur. ÇünkĂĽ bu uygulamada bu orucun Ramazan orucuna benzetilmesi anlamĂ˝ vardĂ˝r. Oysa Ramazan orucu bununla kĂ˝yaslanamayacak kadar önemlidir. Ama meseleyi bilen insanlarĂ˝n Ăževval ayĂ˝nda altĂ˝ gĂĽn oruç tutmalarĂ˝ mĂĽstehaptĂ˝r. ÇünkĂĽ bu haberden en azĂ˝ndan böyle bir anlam çýkar.
NasĂ˝l tutulacaĂ°Ă˝na gelince, bazĂ˝larĂ˝n göre hemen RamazanĂ˝n peĂľinden tutulmasĂ˝ daha gĂĽzeldir, çünkĂĽ zayĂ˝f da olsa yukarĂ˝daki hadis bir baĂľka rivayette: “Kim hemen bayramĂ˝n ardĂ˝ndan altĂ˝ gĂĽn oruç tutarsa…” diye nakledilmiĂľtir. (Agk.)
Bazýlarý da bu orucu anlatan hadiste bir ayýrým sözkonusu olmadýðýna göre, Þevval içerisinde tutulduktan sonra nasýl tutulursa tutulsun farketmez kanaatindedirler.
Bazýlarý da Ramazanýn devamý sanýlmasýn diye aralýklarla tutulmasýnýn daha evla olduðu görüþündedirler. (Bkz. Ýbn Recep, age. s.390 vd.) Bunlardan çýkan sonuç da þudur:
Müstehap olan bu altý gün orucunu tutmak isteyenler bunu peþpeþe tutabilecekleri gibi aralýklarla da tutabilirler. Bunlarýn birini diðerine üstün kýlacak dini bir delil yoktur.
KadĂ˝nlarĂ˝n borçlarĂ˝na gelince: Meseleyi þöyle anlayanlar vardĂ˝r: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Ăževvalden de altĂ˝ gĂĽn eklerse…” dendiĂ°ine bakĂ˝lĂ˝rsa, Ramazan tamamlanacak ve ayrĂ˝ca Ăževval’den ona altĂ˝ gĂĽn eklenecektir. Ă–yleyse kadĂ˝nlar eĂ°er varsa Ramazan’da tutamadĂ˝klarĂ˝ oruçlarĂ˝nĂ˝ kaza edecekler sonra altĂ˝ gĂĽn daha tutmuĂľ olacaklar ki, RamazanĂ˝ tamamlamýþ ve ona Ăževval’den eklemiĂľ olsunlar. Mesele elbette böyle anlaþýlabilir. Ama bize göre þöyle de anlaþýlabilir:
Ramazan orucu farzdĂ˝r ve asĂ˝l tutulmasĂ˝ gereken oruç budur. BaĂľka hiçbir oruç buna denk görĂĽlmemeli ve denkmiĂľ gibi tutulmamalĂ˝dĂ˝r. Ancak Ramazan orucunun insanlarĂ˝ fazla yormamasĂ˝ ve en rahat tutulabilmesi için dinin sahibi bizi teĂľvik ederek Recep ayĂ˝ndan oruca alýþtĂ˝rmaya baĂľlar. Ăžaban’da oruç biraz daha çoĂ°alĂ˝r, böylece Ramazana birden ve aniden girilmemiĂľ, hazĂ˝rlĂ˝klĂ˝ ve alýþmýþ olarak girilmiĂľ olur. Ramazan bitince de oruç yine birden bĂ˝rakĂ˝lmýþ böylece beslenme alýþkanlĂ˝klarĂ˝ keskin zikzaklarla deĂ°iĂľtirilmiĂľ olmaz. Belli aralĂ˝klarla bir altĂ˝ gĂĽn daha tutularak, hem ameller bire on karþýlĂ˝k göreceĂ°i için sevap katlanmýþ, hem de saĂ°lýðýn korunmasĂ˝na dikkat edilmiĂľ olur. Bunun bir hikmeti bu olsa gerektir. Ăťkinci bir hikmeti de kadĂ˝nlarĂ˝n Ramazan’da tutamadĂ˝klarĂ˝ oruçlarĂ˝nĂ˝n vakit kaybetmeden hemen RamazanĂ˝n ardĂ˝ndan tutulmasĂ˝na teĂľvik edilmiĂľ ve bu oruçta kadĂ˝n erkek ayrĂ˝lmadan erkeklerin de tutmalarĂ˝, böylece kadĂ˝nlara destek olmalarĂ˝ saĂ°lanmýþ olur. Ăževval’in altĂ˝ gĂĽn orucunun eĂ°er böyle bir hikmeti varsa o zaman bu orucu peĂľ peĂľe tutmak yerine, önce daha az, sonra daha fazla aralĂ˝klarla tutmak daha uygun olmalĂ˝dĂ˝r. TĂ˝pkĂ˝ arabayla bir tĂĽnele girerken gözleri alýþtĂ˝rmak için önce ýþýðýn yavaĂľ yavaĂľ azaltĂ˝lmasĂ˝, çýkarken de yavaĂľ yavaĂľ çoĂ°altĂ˝lmasĂ˝ gibi.
Yine böyle bir hikmetin varolduĂ°unu kabul ettiĂ°imizde, kadĂ˝nlar Ramazan’da tutamadĂ˝klarĂ˝ oruçlarĂ˝nĂ˝ Ăževval’de kaza ederlerse, hem borçlarĂ˝nĂ˝ ödemiĂľ, hem de Ăľevval’de altĂ˝ gĂĽn oruç tutmuĂľ olurlar diyebiliriz. BĂĽtĂĽn bunlar birer anlama çabasĂ˝ndan ibarettir. AltĂ˝ gĂĽn orucu hakkĂ˝nda söylenecek son ve kesin söz ise Ăľudur:
Ramazan’dan sonra, Ăževval ayĂ˝ içerisinde altĂ˝ gĂĽn oruç tutmak mĂĽstehaptĂ˝r. Bu orucu Ramazana denk gibi görmek ve bu özenle tutmak uygun deĂ°ildir. PeĂľpeĂľe, ya da aralĂ˝klarla tutulmasĂ˝ konusunda dini bir tercih sebebi yoktur. Kaza borcu olanĂ˝n öncelikle kazasĂ˝nĂ˝ tutmasĂ˝ uygundur. Ama kazasĂ˝nĂ˝ bu aya denk getiren de Ăževval’de altĂ˝ gĂĽn oruç tutmuĂľ olur. KadĂ˝nlar da Ramazan’da tutamadĂ˝klarĂ˝ orucu bu ayda tutup altĂ˝ gĂĽnlere sayabilirler. ÇünkĂĽ bu orucun mĂĽstakil bir oruç olmama ihtimali vardĂ˝r ve bu ihtimale göre önemli olan bu ayda altĂ˝ gĂĽn oruç tutmaktĂ˝r. Zaten altĂ˝ gĂĽn olmasĂ˝nĂ˝n bir hikmeti de normal bir adetin altĂ˝ gĂĽn olmasĂ˝dĂ˝r. Ama kazalarĂ˝nĂ˝ tutup, ayrĂ˝ca altĂ˝ gĂĽn daha tutmalarĂ˝nda da bir sakĂ˝nca yoktur. ÇünkĂĽ bu orucun mĂĽstakil bir oruç olma ihtimali de olabilir. BĂĽtĂĽn bu tercihlerden birini seçmek insanlarĂ˝n kendisine bĂ˝rakĂ˝lmýþtĂ˝r. AllahĂĽ alem.
Faruk BeĂľer


Fussilet

hasan bu konuya googleden akýn ediyorlar :))

tebrikler
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Resulehasret

Evet hocam  bende geçen hafta dikkat ettim,  FaydamĂ˝z oluyorsa ne mutlu bize :)

...TefekkĂĽr...

Sevgili Askerimiz..

Yine çok Ýsabetli bir konu....Teþekkür ederiz...

RABBÝM sen den razý olsun.....Ve her daim yar ve yardýmcýn olsun...

RAHMAN'a emanet ol...


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

HAdeKa"TutalĂ˝m ki Dikenim.. Hem de KötĂĽ Bir Diken.. Ama Nihayetinde GĂĽLLerLe Bir AradayĂ˝m…" [Hz. Mevlana]