Haziran 27, 2019, 04:20:58 S
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Zilhicce ayýnda oruç tutmanýn fazileti nedir???

Balatan Resulehasret, Mays 27, 2008, 06:18:53

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Resulehasret

Mays 27, 2008, 06:18:53 Last Edit: Kasm 27, 2008, 09:43:25 S by Resulehasret
Zilhicce ayýnda oruç tutmanýn fazileti nedir,hangi günlerde oruç tutmalý?

Kurban bayramýnýn bulunduðu aya Zilhicce denir.
Zilhicce ayýnýn ilk on gününde yapýlan ibadetlerin kýymeti çoktur.
Bu husustaki hadis-i þeriflerden birkaçý þöyledir:

(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yýl oruç tutmaya,
bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.)
[Ýbni Mace]

(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapýlan amel için, 700 misli sevap
verilir.) [Beyheki]

(Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için, helal
malýndan yüz köle azat etmiþ veya Allah yolundaki mücahidlere
yüz at vermiþ veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiþ gibi
sevaba kavuþur.)
[R. Nasýhin]

(Bu on günün hayrýndan mahrum olan kimseye yazýklar olsun!
Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o
kadar çok hayýr vardýr ki, saymakla bitmez.)
[T. Gafilin]

(Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yýllýk
oruç sevabý verilir.)
[Ebul Berekat]

(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on
bin güne eþittir.)
[Beyheki]

(Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapýlan amellerden
daha kýymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve
tekbiri çok söyleyin!)
[Taberani]

[Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: La ilahe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.]

Ýlk on günün kýymeti

Peygamber efendimiz,Zilhiccenin ilk on gününde yapýlan amellerin,
diðer aylarda yapýlan amellerden daha kýymetli olduðunu bildirince,
Eshab-ý kiram, (Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mý daha kýymetlidir?) dediler. Peygamber efendimiz, cevabýnda buyurdu ki:

(Evet cihaddan da kýymetlidir. Ancak canýný, malýný esirgemeden
harbe gidip þehit olan kimsenin cihadý daha kýymetlidir.)
[Buhari]

Ebüdderda hazretleri buyurdu ki:

(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalý, çok sadaka vermeli ve
çok dua ve istiðfar etmelidir! Çünkü Muhammed aleyhisselam,
(Bu on günün hayýr ve bereketinden mahrum kalana yazýklar
olsun) buyurdu.
Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanýn,
ömrü bereketli olur,
malý çoðalýr,
çoluk çocuðu belalardan muhafaza olur,
günahlarý affolur,
iyiliklerine kat kat sevap verilir,
ölürken kolay can verir,
kabri aydýnlanýr,
Mizanda sevabý aðýr gelir ve
Cennette yüksek derecelere kavuþur.)
[Þir’a]

samimi

Allah razý olsun hasan...

güncellersen daha harika olur
malum yeni bir zilhicce...  :)

Resulehasret


denge

Allah razý olsun

cumartesi baþlanacak herhalde tutmaya

Allah herkese nasip etsin

samimi


Resulehasret

  Rica ederim hocam Allah sizdende razý olsun

Bevadih

dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o
kadar çok hayýr vardýr ki, saymakla bitmez.)
hasan..hatýrlatma oldu teþekkürler...nail oluruz inþ..

Yukar git