Haziran 19, 2019, 07:36:14 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

Bölgesel Zayýflama Ýstanbul Avrupa yakasý Þiþli Bakýrköy Taksim

Balatan Fussilet, Temmuz 17, 2011, 04:09:26 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Bölgesel Zayýflama Ýstanbul Avrupa yakasý Þiþli Bakýrköy Taksim

Günümüzde bilhassa büro ortamýnda ve bilgisayar baþýnda yapýlan iþlerin artmasýndan sonra insanlar uzun çalýþma saatlerini hareketsiz bir sandalyede oturarak geçirmeye baþladýlar. Bu durum bir çok sindirim hastalýðýna yol açtýðý gibi bölgesel yaðlanma denen sorunla da insaný karþý karþýya getirdi. Bölgesel yaðlanmada tüm vücudun þiþip yaðlanmasý yerine göbek, sýrt, bacak, popo gibi bölgelerin tek baþýna yaðlanmasý konu edilmektedir.
Bu tip yaðlar sadece antreman ve zayýflama egzersizleri ile gitmeyen, çoðunlukla cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyan yaðlardýr. Ancak teknolojinin son nimetleri olan yeni bölgesel zayýflama yöntemleri, crrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan aðrýsýz acýsýz bir zayýflama süreci ile incelmenizi saðlamaktadýr. Bu noktada insanlarýn yaþam kalitesi ve konforu artmakta, artýk bundan böyle neþterin ve narkozun riskleri ile yüzleþmeniz gerekmemektedir. Bölgesel zayýflama ile ilgili birbirinden çok farklý yöntemlerle çalýþan onlarca bölgesel zayýflama türü mevcuttur.

Ýstanbul Avrupa Yakasý’nýn bölgesel zayýflama merkezleri konusunda merkezi haline gelen Bakýrköyde bölgesel zayýflama merkezleri de gün geçtikçe daha da artmakta. Bakýrköy bölgesel zayýflama merkezleri hem en son teknolojiyi kullanan hem de her türlü hastasýna en iyi hizmeti veren hastaneleri ile gün geçtikçe daha çok kiþinin uðrak noktasý olmakta. Bakýrköyde en iyi zayýflama merkezi olma yolunda hastanelerin ve saðlýk merkezlerinin girdiði büyük yarýþ da bu geliþmeyi tetikleyen bir unsur olarak dikkat çekiyor.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git