Haziran 24, 2019, 07:30:05 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Funda Yapraðýnýn Faydalarý-Funda Yapraðý Çayý Zayýflatýrmý-Funda Yapraðý Suyu

Balatan Fussilet, Temmuz 17, 2011, 04:07:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Halkýmýz arasýnda Süpürge Otu olarak ta tabir edilen Futda bitkisi, Özellikle Dr. Ömer Coþkun un tanýtýmý ve katkýlarýyla þifalý ve ayný zamanda kilo vermeye yardýmcý bir bitkisel zayýflama çayý olarak ün yapmýþtýr. Sizler için araþtýrdýðýmýz funda bitkisi ve funda yapraðý çayý hakkýnda önemli bir takým bilgiler vereceðimiz yazýmýzda funda yapraðý zayýflatýrmý, funda çayý nasýl demlenir funda çayý nasýl yapýlýr,funda yapraðý çayýnýn saðlýða faydalarý,funda yapraðý ile zayýflama, funda suyu ile zayýflama gibi merak edilen konularda bilgiler vereceðiz.

Funda yapraðý gerek çay þeklinde gerekse funda suyu olarak tüketilebilmektedir.

Funda bitkisinin asýl þifalý etkisi fuýnda yapraðý içerisinde gizlidir. Þimdi sizlerle funda yapraðýnýn faydalarýný kýsaca paylaþtýktan sonra zayýflamak içinn funda çayý nasýl hazýrlanýr onu anlatalým.Funda yapraðýnýn faydalarý nelerdir:

- Funda yapraðý özellikle böbrek taþlarý, böbrekte oluþan kumlar ve bunlarýn aðrýlarýna iyi gelir. Funda yapraðý çayýnýn taþ düþürücü etkisi vardýr.
- Funda yapraðý çayý halk arasýnda gut ya da damla hastalýðý olarak t bilinen nikris hastalýðýna bitkisel çözüm dür.
- Funda yapraðý suyu ve fundayapraðý çayý ayný zamanda anne sütünü artýrýcý bitkiler arasýndadýr.
- Funda yapraðýnýn ezilmesi ve hamur kývamýna getirilmesi ile hazýrlanan funda lapasý, özellikle sýrt, boyun be bel aðrýlarýna iyi gelir. Avokado veya jojoba yaðý gibi bitkisel yaðlarla karýþýtýrýlarak uygulanýrsa mafsal, adale ve eklem aðrýlarý ile romatizmal aðrýlarý emici etki yapar.
- Zeytinyaðý ile karýþtýrýlarak yoðurulan funda yapraðý, funda merhemi olarak ta bilinir. Funda merhemi, iltihap geçirici ve apse, çýban egzama yaralarý gibi cilt yaralarýný iyileþtirici etki yapmaktadýr.
- Funda yapraðý çayýnýn idrar söktürücü, ödem atýcý iltihap iyileþtirici faydalarý da bulunmaktadýr.
- Funda yapraðý çayý þiddetli ve geçmeyen ishale bitkisel tedavi çözümü olanaðý saðlar.
- Funda yapraðý çayý Nefrit, piyelonefrit, prostat iltihabý, sistit, kolibasil, albümin ve ödemde çok etkilidir.


Funda yapraðý çayýnýn hazýrlanýþý yapýlýþý- Funda yapraðý çayý nasýl hazýrlanýr ve yapýlýr:
Funda yapraðý çayýnýn tarifi oldukça basittir. Kaynatýlmýþ suda yeteri kadar Funda yapraklarýný 3 dakika kaynatýlýp, 15-20 dakika demlenmeye bekletirseniz funda yapraðý çayý elde etmiþ olursunuz.

Funda çayý zayýflatýrmý-Funda yapraðý çayý ile zayýflama ve kilo vermeye faydalarý:
Bitkisel zayýflama amacýyla yaygýn bir kullanýmý olan funda yapraðý çayý, hem baðýrsaklarda yiyeceklerin emilimini engeller hem de metabolizmayý hýzlandýrarak kilo vermeye yardýmcý olur. Ýnsülin dengesini saðlayan funda çayý, açlýðý bastýrýr ve tokluk hissi verir. Funda yapraðý çaylarýný günde 3 kez 1 er bardak funda yapraðý çayý içeceksiniz. Ancak bardaðý tamamen funda yapraðý çayý ile doldurmayýn. Çünkü oldukça sert bir çaydýr ve yan etkileri zararlarý olabilir. Aynen çay içer gibi bir miktar dem koyun sonra da sýcak su çekin.  Özellikle bölgesel yaðlarý eritme ve bacak basen inceltme egzersizleri yanýnda kesinlikle funda çayý içmenizi öneriyoruz.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git