Temmuz 17, 2019, 05:21:48 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

SAYISAL ELEKTRONÝK NEDÝR?

Balatan eyup_1828, Ocak 16, 2008, 03:45:19 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

eyup_1828

Ocak 16, 2008, 03:45:19 S Last Edit: Ocak 26, 2008, 11:27:52 S by eyup_1828
                                                         Sayýsal elektronik nedir ?

    Elektronik devrelerde genel olarak bir iþ yapabilmek için mikro iþlemciler bölümünde belirttiðimiz gibi giriþ birimleri olur. Bu birimden gelen verileri iþleyecek iþlem bölümü ve iþlediði bilgileri göstercek çýkýþ birimi olur .
   
    Sayýsal elektronik nedir ?Ýþlenecek bilgilerin 1 ve 0 gibi sayýlara çevrilerek iiþlenmesi ve sonuç birimine aktarýlmasýdýr. Analog elektronikte ise bu iþlemler farklý olarak yapýlýr. Örneðin : Bir motor devir göstergesi yapmak istersek sayýsal elekronikte motorun dönüþ sinyallerini her devirde bir pulse gelecek þekilde 1 ve 0 sinyaline çeviririz bu sinyali sayýcýya girer sayýcý çýkýþýný gösterlere aktarýrýz. Analog elektronikte ise motorun devrini voltaja çevirecek bir giriþ devresi yaparýz. bu sinyali kalible ederek bir voltmetreye veririz. Sonuçta iki devrede ayný iþi yapar ve motorun devrini gösterir.
   
    Sayýsal elektronikle ilgili filip floplar ve kaydediciler gibi diðer elemanlarýn anlatýmýna geçmeden evel kapýlarla ilgili deðiþik bir kaç uygulama örneði vermek istiyorum.Tasarýmlarda gerektiðinde kullanmak için basit bir kare dalga osilatörü. Bildiðiniz gibi deðil kapýsýnda giriþinde ne varsa çýkýþýndan tersi çýkar. Çýkýþýný giriþe baðlarsak kapýnýn çalýþma frekanslarýnýn sýnýrýyla limitli yüksek frekanslý bir osilatör olur. Çýkýþý giriþe gecikmeyle aktarýrsak çýkýþ frekansýný ayarlamýþ oluruz. Buradaki direnç ve kondansötör deðeri çýkýþ frekansýný belirler.
Ýlk þekildeki çýkýþta 1 ve 0 oraný eþittir . Eðer farklý olmasýný istersek çýkýþý giriþe aktarýrken 1 ve 0 için deðiþik gecikme koymamýz gerekir bunu saðlamak için bir diyot ve direnç ilavesi yeterlidir. Diyota seri direncin deðerin ne kadar düþerse çýkýþtaki pozitif pulse o kadar daralýr.


Fussilet

SIRALI ARDIL MANTIK 
Birleþimsel mantýkta devrelerin çýkýþlarý, o anki giriþlere baðlýdýr ve giriþlerin deðiþmesi durumunda hemen etkilenirler. Tüm mantýk geçitleri, toplayýcýlar, sayaçlar, kodlayýcýlar, kodçözücüler, yol (veri) seçiciler ve yol çoklayýcýlar birleþimsel mantýk devreleridir. Her sayýsal dizgede birleþimsel mantýk devreleri vardýr ve uygulamadaki bu dizgelerin çoðunda bellek birimleri de kullanýlmaktadýr. Ýþte bu sistemleri yapýlandýran mantýk sýralý ardýl mantýktýr. Ardýl mantýkta kullanýlan temel yapý Þekil-2.1'de görülmektedir. Ardýl mantýk ile birleþimsel mantýðýn en önemli ayrýmý ardýl mantýkta dizge (sistem) tepkisinin o anki giriþlerle birlikte, dizgenin önceki çýkýþlarýna da baðlý olmasýdýr. Buna örnek olarak kasa ve çanta kilitlerini verelim. Çanta kilidinin þifresi 5-7-0 ise, kilidi açmak için 5-7-0 sayýlarýnýn kodlanmasý yeterlidir. Sayýlarýn hangi sýra ile yazýldýðý yada göstergenin bir önceki konumunun hiç bir etkisi olmaz. 
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git