Haziran 25, 2019, 09:42:50
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Sen MEVLAYI Seven De..

Balatan ...Tefekkür..., Temmuz 09, 2011, 07:26:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...


Sen Mevlâ’yý seven de Mevlâ seni sevmez mi
Rýzâsýna iven de rýzâsýný vermez mi
Sen Hakk’ýn kapýsýnda cânlar fedâ eylesen
Emrince hizmet kýlsan Allah ecrin vermez mi
Þer’-i Þerîf yolunda havf-i Hudâ dilinde
Ehlullahýn hâlinde Allah hâlin sormaz mý
Vâriyyetin mahv edüp Kur’ân yolunda gidüp
Yâr ile yârân olsan yârin yâver olmaz mý
Derd ile cân-gâhýnda âteþ yansa âhýnda
Âh u feryâdlar etsen derden dermân vermez mi
Cânýn cânân ilinde cânân cânýn dilinde
Yârelensen yolunda yaran merhem urmaz mý
Lutfî’ye lutf-i Mevlâ rahm eyleye Teâlâ
Allah deyu çaðýrsan Kerîm kerem kýlmaz mý
.
Hâce Muhammed Lutfî
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git