Haziran 25, 2019, 10:07:02 ÖÖ
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

MuhteĂľem OsmanlĂ˝ dan Ă–rnekler...

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Temmuz 09, 2011, 06:05:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...Osmanlý halký babasýna Fatih Sultan demiþ, ama kendisine de velilik sýfatýný layýk görerek Bayezid-i Veli diye yâd edegelmiþtir.
Akla gelebilir ki, padiþahlýkla velilik birleþebilir mi?
Ăťsterseniz önce bir göz atalĂ˝m Sultan Bayezid-i Veli’nin 63 senelik hayatĂ˝ndaki örneklerden bazĂ˝larĂ˝na. Sonra karar verelim böyle padiĂľahlĂ˝kta velilik olabilir mi?
KaldĂ˝ ki bu konuda bizim vereceĂ°imiz kararĂ˝n pek deĂ°eri de olmaz. ÇünkĂĽ ona bu velilik sĂ˝fatĂ˝nĂ˝ koskoca OsmanlĂ˝ halkĂ˝ ve tarihi layĂ˝k görmĂĽĂľ, tarih boyunca da onu hep Bayezid-i Veli diye yâd etmiĂľler. Konuyu “Bilinmeyen YanlarĂ˝yla MuhteĂľem OsmanlĂ˝” kitabĂ˝ndaki örneklerle inceleyelim isterseniz.
Fatih’in kendini tam yetiĂľtirmiĂľ aziz evladĂ˝ Sultan Bayezid Han, 63 senelik ömrĂĽnĂĽn 30 senelik padiĂľahlýðý içine birçok hayĂ˝r iĂľlerini sýðdĂ˝ran bir azme sahip bir sultandĂ˝r.
Ăťstanbul’un en hakim tepesine muhterem babasĂ˝ Fatih Sultan’Ă˝n yaptĂ˝rdýðý Fatih Camii gibi bir muhteĂľem cami yaptĂ˝rmaktadĂ˝r. Caminin temeli henĂĽz atĂ˝lmýþ, sĂ˝ra mihrabĂ˝n konulmasĂ˝na gelmiĂľtir.
Mimar baþý kĂ˝blenin isabetli tespitinde þüphededir. O sĂ˝rada yanĂ˝ndan geçmekte olan sultana þüphesini arz eder. Bayezid-i Veli ayaĂ°Ă˝nĂ˝ uzatĂ˝p, “Bas da kĂ˝bleye doĂ°ru bak bakayĂ˝m!” der. Mimar baþý, sultanĂ˝n ayaĂ°Ă˝ ĂĽzerine yavaĂľtan basĂ˝p da kĂ˝bleye doĂ°ru bakĂ˝nca karþýsĂ˝nda olanca heybetiyle Kâbe’yi görĂĽr. Sultan: -MihrabĂ˝nĂ˝ buna göre ayarla, deyip geçer.
BeĂľ senelik hummalĂ˝ bir çalýþmadan sonra Bayezit Camii 1505′te bir cuma namazĂ˝yla ibadete açýlĂ˝r.
Ne var ki açýlýþ namazýnda ilk imamlýðý kimin yapacaðý mesele olmuþtur. Çünkü imamlýða layýk çok alim ve fazýl zatlar var cemaat içinde. Külliyenin müderrisliðini üstlenmiþ olan meþhur Zembilli Ali Efendi bunun çaresini þöyle bulur. Mihraptan seslenir:
-Cemaati-i müslimin! Ýçimizde açýlýþ namazýnda imamlýk yapmaya layýk birçok zevat vardýr. Hangisini ötekine tercih edeceðimi bilemez haldeyim. Bu durumda teklifimi þöyle yapýyorum. Ýçinizde balið olduðu günden bugüne gelinceye kadar hiçbir namazýný kazaya býrakmamýþ kim varsa o kýldýrsýn bu açýlýþ namazýný. Þimdi lütfen durumu bu þarta uyan kalkýp mihraba buyursun, imamlýðý o yapsýn, beni de tercih zorluðundan kurtarsýn!
Teklifi dinleyen cemaate þöyle bir göz gezdiren Zembilli, kimsenin yerinden kalkĂ˝p da mihraba doĂ°ru yöneldiĂ°ini göremez. HeyecanlĂ˝ bekleyiĂľ sĂĽrerken bir tek kiĂľinin kalkĂ˝p mihraba doĂ°ru yĂĽrĂĽdĂĽĂ°ĂĽnĂĽ görĂĽr. O tek kiĂľi mahcubiyetle gelir, Zembilli’nin kulaĂ°Ă˝na yavaĂľtan fĂ˝sĂ˝ldar:
“Rabb’ime þükĂĽrler olsun ne ĂľehzadeliĂ°imde, ne sultanlýðýmda, ne hazarda, ne seferde bir vakit namazĂ˝mĂ˝ kazaya bĂ˝rakmamýþýmdĂ˝r. Bundan sonra da bĂ˝rakmam inĂľallah!” diyerek mihraba geçer, koca kubbeyi çýnlatan gĂĽr sesiyle tekbirini alĂ˝r: Allahu ekber!
Bir vakit namazĂ˝nĂ˝ kazaya bĂ˝rakmamýþ olan bu imam, OsmanlĂ˝ sultanĂ˝ Bayezid-i Veli’den baĂľkasĂ˝ deĂ°ildir. Ne ĂľehzadeliĂ°inde, ne sultanlýðýnda tek vakit namazĂ˝nĂ˝ terk etmemiĂľ, sĂĽnnetleriyle birlikte eda etme takvasĂ˝yla yaĂľamýþtĂ˝r tĂĽm hayatĂ˝nĂ˝. Yani sahib-i tertiptir.
Þimdi siz söyleyin, böyle padiþaha veli denmez de kime denir?
Bayezid-i Veli’nin 30 senelik sultanlýðýnĂ˝n 14 senesinde kendisine isyan eden kardeĂľi Cem’le mĂĽcadele etmek zorunda kaldýðý da bir gerçektir. En sonunda ĂĽmidini kesen Cem, aĂ°abeyine teklifini þöyle yapmýþtĂ˝r:
-Ülkeyi ikiye bölelim, yarýsý senin yönetiminde yarýsý da benim yönetimimde olsun!
Bayezid-i Veli’nin bu teklife cevabĂ˝ nasĂ˝l olmuĂľtur dersiniz? Velilerin cevabĂ˝ nasĂ˝l olursa onun cevabĂ˝ da öyle olmuĂľtur:
-Ben cesedimin ikiye bölĂĽnmesine razĂ˝ olabilirim, ama ĂĽmmet-i Muhammed’in topraĂ°Ă˝nĂ˝n ikiye bölĂĽnmesine razĂ˝ olamam. Kimse benden ĂĽlkemin topraĂ°Ă˝nĂ˝ ikiye bölme ihaneti beklemesin!
……
Burada ecdadĂ˝mĂ˝zĂ˝ yanlýþ tanĂ˝yan ve tanĂ˝tanlara karþý: Ýþte size “Bilinmeyen YanlarĂ˝yla MuhteĂľem OsmanlĂ˝”dan örnekler dizisi demek istiyorum. Ăťhtiyaç duyanlar bir de buradan incelesinler muhteĂľem OsmanlĂ˝’yĂ˝. Belki de hayran olacaklarĂ˝ örneklerin sĂ˝ralandýðýnĂ˝ görecek, dizilerdeki tanĂ˝tĂ˝mĂ˝n ne kadar yanlýþ olduĂ°unun farkĂ˝na vararak su-i zandan kurtulacaklar…
.
Ahmet Ăžahin
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...